Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2020 về tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 103/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Võ Phiên
Ngày ban hành: 26/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 103/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Quyết định số 1122/QĐ-BKHĐT ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược giai đoạn 2011 - 2020) của tỉnh; nêu rõ những thành tích, hiệu quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030; kiến nghị, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thống kê Việt Nam và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thống kê.

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011 - 2020.

2. Yêu cầu

- Các đơn vị đánh giá cụ thể, khách quan kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thống kê và trách nhiệm thực hiện các hoạt động của Chiến lược được phân công tại Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (ban hành kèm theo Công văn số 289/TCTK-VTKE ngày 19/4/2012 của Tổng cục Thống kê); rà soát, thống kê hệ thống văn bản triển khai thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh và các số liệu liên quan bảo đảm đầy đủ, chính xác.

- Đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thống kê thuộc lĩnh vực phụ trách giai đoạn 2021 - 2030.

- Công tác tổ chức tổng kết Chiến lược giai đoạn 2011 - 2020 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; bảo đảm công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả của các ngành, địa phương. Công tác khen thưởng thực hiện đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tránh khen thưởng tràn lan, hình thức.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết: Dự kiến trước ngày 15/11/2020.

2. Địa điểm: Hội trường Cục Thống kê tỉnh (số 19, Đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi).

3. Thành phần tham dự

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh;

- Đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện Chiến lược;

- Đại diện các tổ chức, cá nhân có tham luận tại Hội nghị;

- Đại diện các tập thể, cá nhân được cấp có thẩm quyền khen thưởng thành tích thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011 - 2020.

4. Nội dung

a) Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011 - 2020, gồm các nội dung sau:

- Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện;

- Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thống kê; tác động của việc thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011 - 2020 đối với sự phát triển thống kê Việt Nam và của tỉnh trong 10 năm qua;

- Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới;

- Xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thống kê của tỉnh giai đoạn 2011-2020.

b) Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011 - 2020 (Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thống kê tỉnh:

a) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược, Chương trình phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020 của các sở, ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố. Thời gian: tháng 8/2020.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết cấp tỉnh đánh giá việc thực hiện Chiến lược, Chương trình phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo thẩm quyền; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Thời gian: Trước ngày 15/11/2020.

c) Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020 của tỉnh; trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (qua Tổng cục Thống kê) trước ngày 15/12/2020.

d) Chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị tổng kết toàn quốc; trong đó chú trọng chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương.

2. Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Phối hợp tốt với Cục Thống kê tỉnh trong việc xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020 của tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác.

Yêu cầu Cục Thống kê tỉnh, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện bảo đảm tiến độ và mục đích, yêu cầu đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Bộ KHĐT (Tổng cục Thống kê) (b/c);
- CT, PCT UBND t
nh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Cục Thống kê t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu: VT, THh259.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2020 về tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141