Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2020 về biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Số hiệu: 101/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành: 16/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2021

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Thực hiện Công văn số 2705/BNV-TCBC ngày 29/5/2020 của Bộ Nội vụ về Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021

1.1. Về quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính

- Số biên chế công chức được giao năm 2015 và năm 2020:

+ Năm 2015: giao 2.398 biên chế.

+ Năm 2020: giao 2.083 biên chế.

- Số công chức có mặt tại thời điểm ngày 30/4/2020 là 1.960 người; số biên chế công chức chưa sử dụng là 123 người. Lý do chưa thực hiện: (1) Trong năm 2019 một số cơ quan, đơn vị không tuyển dụng đủ chỉ tiêu theo kế hoạch; (2) một số công chức nghỉ hưu, tinh giản, chuyển công tác ra ngoài tỉnh, … nhưng các cơ quan, đơn vị chưa kịp thời tuyển dụng; (3) năm 2020 UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt nhu cầu tuyển dụng 59 chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, hiện nay đang triển khai tổ chức tuyển dụng theo kế hoạch.

- Số biên chế sự nghiệp trong cơ quan hành chính có mặt thời điểm ngày 30/4/2020 là 75/77 biên chế tại 03 cơ quan, gồm: (1) Thanh tra Giao thông vận tải, (2) Chi cục Chăn nuôi và Thú ý, (3) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Lý do: Tại thời điểm thành lập các tổ chức hành chính nêu trên, tỉnh chưa được giao đủ biên chế công chức, do đó để đảm bảo cho các đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện giao một số biên chế sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị (tại thời điểm giao, quyết định số lượng biên chế sự nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh). Đến nay các cơ quan, đơn vị này vẫn chưa được giao bổ sung đủ biên chế công chức theo quy định.

1.2. Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 là 2.196 biên chế (tăng 113 biên chế so với số giao năm 2020). Cụ thể như sau:

a) Sở Giao thông vận tải tăng 01 biên chế. Lý do:

- Sở Giao thông vận tải bố trí nhân sự tại Trạm Quản lý vận tải đường bộ cửa khẩu hữu nghị (Gồm 01 Trạm trưởng, 01 Trạm phó và các Thành viên là công chức phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái). Các công chức thay nhau thực hiện nhiệm vụ trực giải quyết công việc tại Trạm quản lý vận tải. Trong xu thế phát triển hiện nay, số lượng phương tiện vận tải qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ngày càng tăng, nhiệm vụ của Trạm Quản lý vận tải tại cửa khẩu được bổ sung thêm. Mặt khác, thời gian làm việc tại cửa khẩu hiện nay từ 7h sáng đến 19h, vào thời gian cao điểm có thể kéo dài thời gian làm việc tại cửa khẩu đến 21h hàng ngày. Không có ngày nghỉ kể cả ngày Lễ - Tết. Như vậy, nếu Sở Giao thông vận tải chỉ bố trí 01 người/ca trực/ngày tại Trạm Quản lý vận tải thì không thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời vi phạm thời gian làm việc đối với người lao động theo quy định của Luật Lao động.

- Nhiệm vụ Quản lý vận tải tại Cửa khẩu Hữu Nghị không chỉ đơn thuần là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang tính chất đối ngoại về lĩnh vực Giao thông vận tải giữa hai Quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu công việc và nhiệm vụ được giao, ít nhất phải có 03 biên chế công chức để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Sở tại Trạm Quản lý vận tải đường bộ Hữu Nghị.

Do đó, đề nghị bổ sung 01 biên chế công chức để làm nhiệm vụ tại Trạm Quản lý vận tải.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường tăng 03 biên chế. Lý do:

Đối với Phòng Quản lý đất đai: Cơ cấu tổ chức của Sở đã thực hiện sáp nhập Phòng Tài nguyên đất và phòng Đo đạc bản đồ thành phòng Quản lý đất đai. Với khối lượng công việc lớn, phức tạp, nhạy cảm phòng phụ trách 02 lĩnh vực lớn (Đất đai, Đo đạc bản đồ và viễn thám) nhưng hiện nay Sở chỉ bố trí được 08/44 biên chế, để đáp ứng cơ bản nhiệm vụ được giao, năm 2021 đề nghị được bổ sung thêm 02 biên chế cho phòng (Trong đó, dự kiến 01 biên chế bố trí trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, hiện nay do thiếu biên chế, Sở đang bố trí 01 viên chức trực).

Đối với Thanh tra Sở: Hiện nay có 05/44 biên chế, qua theo dõi cơ bản số lượng biên chế này đáp ứng yêu cầu giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên như tiếp dân, giải quyết đơn thư, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua các kết luận thanh tra, kiểm tra của cấp có thẩm quyền hiện nay Sở mới chỉ tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, chưa đủ biên chế để tham mưu thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của cấp huyện, thanh tra, kiểm tra nội bộ trong việc tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Do vậy, năm 2021 đề nghị bổ sung thêm 01 biên chế cho Thanh tra Sở để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

c) Sở Y tế tăng 03 biên chế. Lý do: Bổ sung biên chế cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đồng thời đảm bảo đủ biên chế tối thiểu đối với tổ chức hành chính theo quy định.

d) Sở Khoa học và Công nghệ tăng 01 biên chế. Lý do: Từ năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ được giao thêm nhiệm vụ là cơ quan thường trực Hội đồng khoa học sáng kiến tỉnh. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng, là cơ quan thường trực tham mưu chính cho UBND tỉnh trong việc thẩm định, đánh giá, công nhận các đề tài sáng kiến làm cơ sở, căn cứ để xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo Luật Thi đua - Khen thưởng. Đồng thời, hiện nay đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ mới phát sinh theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

đ) UBND huyện Tràng Định tăng 02 biên chế. Lý do: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc hợp nhất từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Dân tộc; Phòng Tư pháp có khối lượng công việc nhiều. Do đó cần bổ sung thêm biên chế để đảm bảo hoàn thành công việc được giao.

e) UBND huyện Lộc Bình tăng 02 biên chế. Lý do: Trong năm 2020, biên chế được giao của Phòng Nội vụ là 07 người. Khối lượng công việc của Phòng Nội vụ hiện nay rất lớn, phát sinh thường xuyên, với số lượng biên chế được giao là 07 người như hiện nay thì 01 công chức phải kiêm nhiệm từ 2-3 vị trí việc làm, ảnh hưởng tới chất lượng tham mưu. Mặt khác, trong năm 2021, Phòng Nội vụ sẽ là cơ quan thường trực tham mưu thực hiện cuộc bầu cử Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, khối lượng công việc phục vụ cho công tác bầu cử rất lớn, do đó cần thiết phải bổ sung biên chế để đáp ứng được nhiệm vụ được giao.

Theo quyết định biên chế được giao, trong năm 2020, Phòng Tư pháp được giao 03 biên chế. Hiện nay, theo Quyết định 340/QĐ-UBND, ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vụ trí việc làm các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Phòng Tư pháp gồm 02 vị trí lãnh đạo quản lý, 04 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ và 01 vị trí hỗ trợ, phục vụ. Tuy nhiên, biên chế được giao của Phòng hiện nay là 03 người. Như vậy, ngoài 02 vị trí lãnh đạo, thì Phòng Tư pháp chỉ có 01 công chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ kiêm công việc hỗ trợ phục vụ…. Do vậy, việc tăng thêm 01 biên chế đối với Phòng Tư pháp là rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

g) UBND huyện Chi Lăng tăng 03 biên chế. Lý do:

Phòng Tài chính - Kế hoạch năm 2019 được giao 09 biên chế. Năm 2020 giảm xuống 07 biên chế. Do đó xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2021 là 08 biên chế để đảm bảo khối lượng công việc theo vị trí việc làm.

Phòng Tài nguyên và Môi trường năm 2019 được giao 08 biên chế. Năm 2020 giảm xuống 07 biên chế. Do đó xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2021 là 08 biên chế để đảm bảo khối lượng công việc theo vị trí việc làm.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng năm 2019, 2020 được giao 06 biên chế. Do đó xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2021 là 07 biên chế để đảm bảo khối lượng công việc theo vị trí việc làm do 01 Phó trưởng phòng biệt phái giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (đơn vị sự nghiệp không được giao biên chế) nên không đảm bảo thực hiện tốt khối lượng công việc yêu cầu đặt ra.

h) Chuyển 77 biên chế sự nghiệp trong các cơ quan hành chính sang biên chế công chức hành chính để đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

k) Tăng 21 chỉ tiêu biên chế công chức để UBND tỉnh Lạng Sơn bổ sung cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận, tuyển dụng đội viên trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Khó khăn, vướng mắc

2.1. Năm 2015, Bộ Nội vụ đã phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhưng đến nay chưa có văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể về định mức biên chế tối thiểu tương ứng với từng vị trí việc làm, do vậy khó khăn trong việc giao biên chế cho các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh phù hợp với vị trí việc làm đã được phê duyệt.

2.2. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, có quy định việc tăng biên chế chuyên trách cho các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, tỉnh Lạng Sơn chưa được Chính phủ, Bộ Nội vụ giao bổ sung biên chế công chức cho các Ban của HĐND theo quy định; bên cạnh đó, việc quy định từ năm 2015 đến hết năm 2021 phấn đấu tinh giản biên chế tối thiểu 10% biên chế công chức được giao năm 2015. Do vậy, địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức cho các cơ quan, đơn vị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2.3. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn có 03 tổ chức hành chính mà có số lượng biên chế công chức ít hơn số lượng biên chế sự nghiệp1, do vậy gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, xử lý vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý. Đối với những khó khăn, vướng mắc về nội dung này, từ năm 2017 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 08/11/2017 về việc đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ cho phép chuyển đổi biên chế sự nghiệp sang biên chế công chức của tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, đối với những đề xuất, kiến nghị về nội dung này chưa được Bộ Nội vụ cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

2.4. Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500), tỉnh Lạng Sơn thực hiện tiếp nhận và bố trí đối với 24 đội viên trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong tổng số 24 đội viên trí thức trẻ tình nguyện tăng cường cho các xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đến thời điểm hiện tại, có 03/24 đội viên được tuyển dụng vào công chức cấp xã và tuyển dụng vào viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, đối với 21/24 đội viên còn lại, gặp khó khăn trong việc tuyển dụng, bố trí các đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc Đề án vào tháng 7/2020; đến thời điểm hiện tại, các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã đều có nhu cầu tuyển dụng, bố trí đội viên sau khi hoàn thành Đề án (do các đội viên đều đã được tuyển chọn đầu vào đảm bảo chặt chẽ tương tự như quy trình tuyển dụng công chức hành chính cũng như các đội viên đều có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên, được đánh giá thực tiễn qua thời gian 05 năm tại cơ sở, đủ điều kiện để xét tuyển không qua thi vào công chức, viên chức) nhưng đến thời điểm hiện tại, các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh không còn chỉ tiêu, vị trí việc làm để tuyển dụng, bố trí các đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc Đề án.

2.5. Việc thực hiện tinh giản biên chế được triển khai thực hiện từ năm 2015 theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, lộ trình giai đoạn 2015-2021 giảm tối thiểu 10% so với số giao năm 2015. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến hết năm 2019, Bộ Nội vụ không thẩm định giảm số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn. Nhưng đến năm 2020, Bộ Nội vụ thẩm định trong 2 năm (2020, 2021) yêu cầu địa phương thực hiện giao giảm 10% so với số giao năm 2015 (mỗi năm giảm 5%). Do vậy, rất khó khăn cho địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; bên cạnh đó, việc giao giảm hợp đồng lao động cần phải có lộ trình, thời gian thực hiện, cũng như có những chủ trương, hướng dẫn các giải pháp thay thế thực hiện hợp đồng 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan hành chính. Hiện nay, việc giao hợp đồng 68 cho các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được giao cho các vị trí bảo vệ, tạp vụ, lái xe, đây là những vị trí việc làm cần thiết, có tính chất ổn định lâu dài, phải có để đảm bảo cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh giao. Trong năm 2020 tỉnh Lạng Sơn mới thực hiện giao giảm được 08/34 chỉ tiêu theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

3. Đề xuất, kiến nghị

3.1. Đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao 2.196 biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (tăng 113 chỉ tiêu biên chế so với giao năm 2020). Cụ thể:

a) Giao bổ sung 15 biên chế cho các cơ quan, đơn vị để đảm bảo biên chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

b) Chuyển 77 biên chế sự nghiệp trong các cơ quan hành chính sang biên chế công chức hành chính để đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định;

c) Giao bổ sung 21 chỉ tiêu biên chế công chức để bổ sung cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận, tuyển dụng đội viên trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

3.2. Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét việc giao giảm tỷ lệ 10% đối với hợp đồng lao động 68 trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Trên đây là Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, quan tâm.

Gửi kèm biểu Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- C, PCVP UBND tỉnh, phòng THNC;
- Lưu: VT, THNC (HXĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 1 Gồm: (1) Thanh tra Giao thông vận tải, (2) Chi cục Chăn nuôi và Thú ý, (3) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2020 về biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


268

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32