Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 101/KH-UBND 2018 biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính Lạng Sơn

Số hiệu: 101/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 28/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2019 CỦA TỈNH LẠNG SƠN

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Thực hiện Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Văn bản số 2574/BNV-TCBC ngày 06/6/2018 của Bộ Nội vụ về kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019;

Căn cứ tình hình quản lý, sử dụng và nhu cầu về biên chế của tỉnh;

UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

1. Tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính

a) Biên chế được giao

Năm 2018, tỉnh Lạng Sơn được giao 2.285 biên chế công chức[1].

b) Biên chế có mặt đến 30/5/2018

Tổng số biên chế công chức có mặt đến ngày 30/5/2018 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố là 2.102 biên chế, thấp hơn số biên chế được giao là 183 biên chế[2].

2. Tình hình quản lý, sử dụng công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập

a) Số lượng người làm việc được giao

Năm 2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã giao tổng số 23.361 người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập[3], phân bổ cụ thể như sau:

- Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 18.555 người;

- Sự nghiệp Y tế: 3.615 người;

- Sự nghiệp Văn hóa, thông tin, thể thao: 540 người;

- Sự nghiệp khác: 651 người.

b) Tổng số có mặt đến ngày 30/5/2018 là 22.410 người, trong đó:

- Sự nghiệp giáo dục, đào tạo: 17.761 người;

- Sự nghiệp y tế: 3.496 người;

- Sự nghiệp văn hóa, thể thao: 518 người;

- Sự nghiệp khác: 635 người.

c) Số chưa thực hiện là 951 người[4].

II. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ NĂM 2019

1. Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính

Kế hoạch biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn là 2.285 biên chế, không tăng biên chế so với biên chế được giao năm 2018.

2. Kế hoạch tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (gồm cả công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập)

2.1. Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2019

Kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2019 là 24.798 người, tăng 1.437 người, trong đó:

- Sự nghiệp giáo dục, đào tạo: 19.095 người, tăng 540 người.

- Sự nghiệp y tế: 4.482 người, tăng 867 người.

- Sự nghiệp văn hóa, thể thao: 543 người, tăng 03 người.

- Sự nghiệp khác: 678 người, tăng 27 người.

2.2. Căn cứ đề nghị tăng số lượng người làm việc

a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: Tăng 540 người.

Căn cứ xác định người làm việc: Thành lập mới Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn[5]; tăng giáo viên theo định mức quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông, tăng giáo viên Mầm non theo định mức quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

b) Sự nghiệp Y tế: Tăng 867 người.

Căn cứ xác định người làm việc:

- Năm 2017, ngành y tế được giao tăng 90 giường bệnh nhưng chưa được Bộ Nội vụ giao bổ sung tăng biên chế trong năm 2018 (Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 17/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phân bổ chỉ tiêu tăng giường bệnh năm 2017 cho các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh của ngành Y tế) ;

- Năm 2018, ngành y tế tiếp tục được giao tăng 90 giường bệnh đối với các cơ sở khám chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phân bổ chỉ tiêu tăng giường bệnh năm 2018 cho các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh của ngành Y tế);

- Tăng số lượng người làm việc theo định mức quy định tại Thông tư số 08/2007/TT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp y tế trong các cơ sở nhà nước, Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ Quy định về điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế nhưng chưa được giao tăng số lượng người làm việc.

c) Sự nghiệp Văn hoá, Thông tin, Thể thao: Tăng 03 người[6].

Căn cứ xác định người làm việc: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng Chương trình Truyền hình Lạng Sơn từ 09 giờ/ngày lên 18 giờ/ngày (tăng 10 người); Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tăng 03 người) do sáp nhập Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn vào Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; đồng thời, giảm 10 người làm việc tại UBND cấp huyện do thực hiện sắp xếp, sáp nhập lại các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao trực thuộc UBND cấp huyện (sáp nhập Trung tâm Văn hóa, thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông).

d) Sự nghiệp khác: Tăng 27 người. Căn cứ xác định người làm việc:

- Sở Khoa học và Công nghệ : Tăng 17 người làm việc, lý do: Thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (chuyển đổi từ năm 2007) và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (chuyển đổi từ năm 2011) đã được UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định chuyển đổi mô hình tổ chức thành đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, nên 02 đơn vị này không được giao biên chế. Tuy nhiên, qua các năm thực hiện, 02 đơn vị này không thể thực hiện tự chủ được (do tỉnh Lạng Sơn là một tỉnh còn khó khăn về kinh tế, do đó các hoạt động cung ứng dịch vụ công về lĩnh vực khoa học và công nghệ nguồn thu còn hạn chế), do đó, ngày 29/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài chính cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2018-2020, theo đó 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ được phân loại tổ chức khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên nhưng chưa được giao bổ sung biên chế.

Ngày 12/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 674/QĐ- UBND về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Do đó, việc bổ sung số lượng người làm việc cho Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là cần thiết (theo Đề án số 250/ĐA-SKHCN ngày 2/4/2018 của Sở KH&CN về đề án vị trí việc làm của Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 674/QĐ-UBND, ngày 12/04/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Thành lập Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tăng 5 người làm việc do thành lập Trung tâm Điều dưỡng Người có công từ năm 2016 nhưng chưa được giao đủ số lượng người làm việc theo vị trí việc làm quy định (Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lạng Sơn trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội);

- Sở Giao thông vận tải: Tăng 04 người làm việc do Thanh tra giao thông vận tải Lạng Sơn hiện nay có 04 Đội Thanh tra chuyên ngành, 01 Tổ Văn phòng.

Thực hiện Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 21/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Lạng Sơn, Thanh tra Giao thông vận tải đã biệt phái 12 viên chức ra thực hiện nhiệm vụ tại Trạm Kiểm tra tải trọng xe do đó ảnh hưởng tới hoạt động của các Đội thanh tra chuyên ngành. Để đảm bảo hoạt động của Thanh tra Giao thông vận tải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm theo thẩm quyền, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ và một số lĩnh vực khác theo quy định;

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý trực thuộc Sở Tư pháp tăng 02 người làm việc: Theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018; Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý thì đối tượng được trợ giúp pháp lý mở rộng từ 07 nhóm đối tượng lên 13 nhóm đối tượng. Đồng thời, theo quy định của các Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Trợ giúp viên pháp lý phải thực hiện trợ giúp pháp lý ngay từ khi người thuộc diện được trợ giúp pháp lý bị bắt, tạm giữ, tham gia từ các giai đoạn tiền tố tụng của các vụ án dân sự, thu thập chứng cứ, lấy lời khai, xác minh chứng cứ…;

- Tăng 05 người tại Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND cấp huyện để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Giảm 04 người làm việc tại Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn do sáp nhập với Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch;

- Giảm 02 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

3. Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh

- Giao năm 2015: 258 chỉ tiêu;

- Giao năm 2018: 302 chỉ tiêu.

4. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định từ năm 2015 đến nay

a) Về tinh giản biên chế: Tổng số công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện đã thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP từ năm 2015 đến hết năm 2018 là 106 trường hợp.

b) Nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc: Tổng số công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định từ năm 2015 đến nay là 213 trường hợp.

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Nội vụ.

Đính kèm Kế hoạch này, gồm có các biểu và tài liệu sau:

- Biểu số 1B: Kế hoạch biên chế công chức năm 2019 trong cơ quan, tổ chức hành chính;

- Biểu số 2B: Kế hoạch biên chế công chức, tổng số người làm việc năm 2019 trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Biểu số 3B: Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính có mặt đến 31/12/2017;

- Biểu số 4B: Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập có mặt đến 31/12/2017;

- Biểu số 5: Thống kê, tổng hợp giao hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2015 và 2018;

- Biểu số 6: Tổng hợp kết quả thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ năm 2015 đến hết năm 2018;

- Biểu số 7: Tổng hợp nhu cầu biên chế sự nghiệp y tế năm 2019;

- Các Quyết định:

+ Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 17/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phân bổ chỉ tiêu tăng giường bệnh năm 2017 cho các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh của ngành Y tế ;

+ Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phân bổ chỉ tiêu tăng giường bệnh năm 2018 cho các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh của ngành Y tế;

+ Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lạng Sơn trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Quyết định số 674/QĐ-UBND, ngày 12/04/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về Thành lập Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

+ Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc thành lập mới trường Mầm non Hoàng Văn Thụ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính;
- C, PCVP UBND tỉnh,
Các phòng: NC, TH, TT TH-CB;
- Lưu: VT, NC (BMB).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 [1] Quyết định số 387/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức năm 2018 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Lạng Sơn.

[2] Lý do số chỉ tiêu biên chế công chức chưa thực hiện: Các cơ quan, đơn vị chỉ được đăng ký tuyển dụng 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản, nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; không tuyển dụng đủ chỉ tiêu theo kế hoạch đã được phê duyệt; nghỉ hưu và chuyển công tác khác.

[3] Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 27/02/2018, Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 13/4/2018, Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao, điều chỉnh số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn

[4] Lý do số lượng người làm việc được giao, nhưng chưa thực hiện:

- Chưa có quy định về tiêu chuẩn ngạch và mã số ngạch (nhân viên thiết bị trường học);

- Tạm dừng tuyển dụng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2379/VPCP-KGVX ngày 08/4/2015 của Văn phòng Chính phủ (nhân viên kế toán, y tế học đường);

- Năm 2017, UBND tỉnh không phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức cấp Tiểu học và Trung học cơ sở của UBND các huyện, thành phố;

- Một số cơ quan, đơn vị không tuyển đủ chỉ tiêu theo quyết định phê duyệt;

- Các cơ quan, đơn vị chỉ được sử dụng 50% số biên chế đã được tinh giản và giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc để tuyển dụng.

Tuy nhiên, để các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt nhu cầu hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là 1.572 chỉ tiêu (sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 980 chỉ tiêu, sự nghiệp y tế: 532 chỉ tiêu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 14 chỉ tiêu, các đơn vị sự nghiệp khác cấp tỉnh, cấp huyện: 46 chỉ tiêu).

[5] Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc thành lập Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

[6] Do điều chỉnh tăng giảm giữa số lượng người làm việc sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp khác

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 101/KH-UBND ngày 28/06/2018 về biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.088

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!