Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 100/KH-UBND 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã Hòa Bình

Số hiệu: 100/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 24/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hòa Bình;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình, các nhiệm vụ và giải pháp của Trung ương tại Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ, Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị; bảo đảm sự đồng thuận, nhất quán cao của cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân trong thực hiện chủ trương, thống nhất phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 và chủ trương chỉ đạo của Tỉnh.

3. Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh quán triệt triển khai các quy định, văn bản của Trung ương; nghiên cứu, đề xuất giải pháp, ban hành hướng dẫn cụ thể cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trước, trong và sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đảm bảo đồng bộ theo quy định của pháp luật.

II. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG SẮP XẾP

1. Nguyên tắc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã:

Thực hiện theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ; Nghị quyết và Kết luận của Tỉnh ủy.

2. Đối tượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp:

- Là những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

- Những đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 30% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số và chưa đạt 20% tiêu chuẩn theo quy định về diện tích tự nhiên quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Những đơn vị hành chính cấp xã có vị trí địa lý giáp ranh liền kề, có điều kiện thuận lợi quy hoạch phát triển đô thị trong tương lai vào đơn vị hành chính đô thị hiện có để thành lập đơn vị hành chính đô thị mới có quy mô lớn hơn, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị của tỉnh; những đơn vị hành chính cấp xã có điều kiện thuận lợi để hình thành các khu công nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm của khu vực để hình thành đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn nhằm tạo lợi thế, thuận lợi trong quy hoạch, phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội,... ở địa phương.

* Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thực hiện theo Kết luận của Tỉnh ủy và Bộ Nội vụ.

III. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã (trước ngày 30 tháng 5 năm 2019):

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; trong đó: Trưởng ban là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp; các Phó Trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch UBND cùng cấp (Phó Trưởng ban Thường trực), Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy cùng cấp (đối với cấp xã là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy), Phó Chủ tịch HĐND cùng cấp, Trưởng phòng Nội vụ cùng cấp; các Ủy viên gồm: Thủ trưởng các ban, đoàn thể, Giám đốc các sở, ngành, đơn vị cùng cấp có liên quan, Bí thư cấp ủy dưới một cấp đơn vị hành chính có liên quan (đối với Ban Chỉ đạo cấp xã là Bí thư chi bộ và Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn cấp xã);

- Thành viên Ban Chỉ đạo các cấp làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Tổ chức hội nghị triển khai:

- Đối với cấp huyện đến cấp xã (trước ngày 29 tháng 5 năm 2019);

- Đối với cấp xã đến thôn, xóm, tổ dân phố và đến Nhân dân (trước ngày 05 tháng 6 năm 2019).

3. Tổ chức thông tin, tuyên truyền:

- Ủy ban nhân dân các cấp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận ở các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về chủ trương, chủ trương, lợi ích việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; nội dung Đề án tổng thể, chi tiết và việc lấy lấy ý kiến cử tri; vận động, thuyết phục cử tri ủng hộ, tán thành đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; thông báo về tình hình lấy ý kiến cử tri, tình hình và kết quả thực hiện các bước hoàn thiện hồ sơ và triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội nghị tổng kết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh;

- Thời gian bắt đầu từ khi ban hành Kế hoạch này; tăng cường trong thời gian trước 10 ngày lấy ý kiến cử tri, trong ngày lấy ý kiến cử tri, sau ngày lấy ý kiến cử tri và cho đến khi tiến hành tổng kết việc thực hiện.

4. Xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, báo cáo Bộ Nội vụ cho ý kiến (trước ngày 31 tháng 5 năm 2019).

5. Đề nghị Bộ Xây dựng đánh giá tiêu chuẩn của loại đô thị theo phương án nhập huyện Kỳ Sơn với thành phố Hòa Bình (trước ngày 20 tháng 6 năm 2019).

6. Xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng phương án, Đề án chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện, thành phố; Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố thống nhất, duyệt nội dung Đề án chi tiết của địa phương; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ); trước ngày 20 tháng 6 năm 2019;

- Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; chậm nhất ngày 25 tháng 6 năm 2019.

7. Xây dựng dự toán kinh phí triển khai, thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (trước ngày 31 tháng 5 năm 2019).

8. Lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri:

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn liên quan lập và niêm yết danh sách cử tri chậm nhất ngày 05 tháng 6 năm 2019;

- Người được niêm yết trong danh sách cử tri là công dân đủ điều kiện theo quy định hiện hành của pháp luật, là người sinh từ ngày 05 tháng 6 năm 2001 (dương lịch) trở về trước.

9. Tổ chức lấy ý kiến của cử tri; kiểm phiếu, tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri:

- Trình tự, thủ tục tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính;

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri phải đảm bảo quy định tại các khoản 2, 3, Điều 6 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Sau khi kết thúc lấy ý kiến cử tri, Tổ lấy ý kiến cử tri tiến hành ngay việc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã chậm nhất sau 01 ngày lấy ý kiến cử tri.

* Lưu ý: Nếu còn khu vực chưa đạt trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành (sau khi lấy ý kiến cử tri lần 1) thì ngay sau 01 ngày kết thúc lấy ý kiến cử tri ở khu vực liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) xem xét, chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến cử tri lần 2.

- Thời gian xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2019.

10. Hội đồng nhân dân các cấp thông qua phương án, đề án:

Trên cơ sở đề án, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, ý kiến của cử tri địa phương (đạt trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành), Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện tại các đơn vị hành chính có liên quan thảo luận, biểu quyết về việc tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính theo trình tự từ cấp xã đến cấp huyện và cấp tỉnh tại kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất; hoặc tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân bất thường. Thời gian như sau:

- Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua (trước ngày 10 tháng 7 năm 2019);

- Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua (trước ngày 20 tháng 7 năm 2019);

- Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (trước ngày 10 tháng 8 năm 2019).

11. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (trước ngày 10/8/2019).

12. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Nội vụ để thẩm định, trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Thời gian chậm nhất ngày 20 tháng 8 năm 2019.

13. Tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các Đơn vị hành chính mới theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thời gian hoàn thành chậm nhất trong 60 ngày kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực.

14. Tổ chức Hội nghị tổng kết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh (trong quý I năm 2020).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy:

- Xem xét, chỉ đạo về phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Chỉ đạo hệ thống chính trị các cấp, quán triệt thực hiện chủ trương về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhập cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chỉ đạo việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp theo lĩnh vực do Tỉnh ủy quản lý và các quy định khác có liên quan.

2. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Xem xét, chỉ đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm định hồ sơ trình về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp; tổng hợp, giải đáp ý kiến kiến nghị của cử tri trong quá trình thực hiện;

- Trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại kỳ họp bất thường (trước ngày 10 tháng 8 năm 2019) xem xét, thông qua và ban hành Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh; chỉ đạo tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo việc xây dựng phương án, Đề án, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh; gửi nội dung phương án, Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính có liên quan đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để thực hiện tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về đề án, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định;

- Đề nghị Bộ Xây dựng đánh giá tiêu chuẩn loại đô thị khi nhập huyện Kỳ Sơn với thành phố Hòa Bình;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua Nghị quyết về Đề án, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri;

- Hoàn thiện hồ sơ, Đề án của tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định, trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định;

- Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (tại kỳ họp cùng với kỳ họp thông qua Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh);

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bố trí kinh phí, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện, giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Chỉ đạo tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhập cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chỉ đạo việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy biên chế cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp.

4. Cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy:

- Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các Huyện ủy, Thành ủy việc sắp xếp, bố trí lãnh đạo diện Huyện ủy, Thành ủy quản lý; sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức đảng ở cấp huyện, cấp xã sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết;

- Tham mưu giúp Ban Thường trực Tỉnh ủy các lĩnh vực khác liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức Đoàn thể tỉnh:

- Chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tỉnh Hòa Bình theo Đề án của tỉnh;

- Hướng dẫn quy trình, thủ tục giải thể, kiện toàn các tổ chức ở cấp huyện, cấp xã sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, có hiệu lực theo quy định;

- Tham mưu giúp Ban Thường trực Tỉnh ủy các lĩnh vực khác liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

6. Sở Nội vụ:

- Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh; là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự toán kinh phí, tổng hợp dự thảo và tổ chức triển khai, thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật;

- Tham mưu, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, như: Kế hoạch triển khai; phương án, Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong tỉnh; dự toán kinh phí; tổ chức hội nghị triển khai của tỉnh; tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri; ... hoàn thiện hồ sơ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; báo cáo, trình cấp có thẩm quyền theo quy định;

- Hướng dẫn về nghiệp vụ tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; đôn đốc, kiểm tra các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ liên quan;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy biên chế cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, đề xuất, giải quyết chính sách hỗ trợ, giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực theo quy định;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về các lĩnh vực khác liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

7. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kinh phí thực hiện; kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã;

- Chủ trì tham mưu nhiệm vụ bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Hướng dẫn phương án phân bổ, sử dụng ngân sách, quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn cấp huyện, cấp xã sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, có hiệu lực;

- Hướng dẫn việc thực hiện kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các đơn vị hành chính, cơ quan, tổ chức có liên quan (bao gồm những người hoạt động không chuyên trách cấp xã) nghỉ việc dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về các lĩnh vực khác liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

8. Sở Xây dựng:

- Chủ trì hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình về rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn của đô thị; trình tự, thủ tục phân loại đô thị khi nhập huyện Kỳ Sơn với thành phố Hòa Bình theo quy định của Bộ Xây dựng chậm nhất ngày 10 tháng 6 năm 2019;

- Xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá tiêu chuẩn của loại đô thị khi nhập huyện Kỳ Sơn với thành phố Hòa Bình, đề nghị Bộ Xây dựng đánh giá theo quy định, chậm nhất ngày 20 tháng 6 năm 2019;

- Phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan trong việc báo cáo, giải trình về rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục của đô thị; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về các lĩnh vực khác liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo số liệu kiểm kê đất đai gần nhất của các huyện, thành phố và của các xã, phường, thị trấn thuộc Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 31/5/2019;

- Phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan trong việc báo cáo, giải trình về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; xây dựng các loại bản đồ phục vụ Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp của tỉnh;

- Chủ trì tham mưu nhiệm vụ liên quan đến quản lý sử dụng đất đai của các tổ chức, cá nhân có liên quan sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có hiệu lực;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về các lĩnh vực khác liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

10. Cục Thống kê tỉnh:

- Cung cấp số liệu dân số bình quân năm gần nhất của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 31/5/2019;

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc báo cáo, giải trình về số liệu dân số tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về các lĩnh vực khác liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

11. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đề án, phương án, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh;

- Xây dựng các nội dung, chương trình chuyên đề, chuyên mục phản ánh, tuyên truyền về chủ trương, đề án, phương án, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về các lĩnh vực khác liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

12. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, thực hiện quản lý, quy hoạch, trụ sở, công trình, giao thông, thủy lợi, điện, giáo dục, y tế, cơ sở vật chất văn hóa - thể thao, cơ sở hạ tầng thương mại, thông tin và truyền thông, đất đai, nhà ở, dân cư, tổ chức sản xuất; quản lý, sử dụng các loại giấy tờ liên quan đến công dân, tổ chức;...; các nguồn vốn vay, các dự án đang đầu tư, xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong quá trình triển khai, thực hiện về chủ trương, đề án, phương án, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Chủ trì hướng dẫn thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; bố trí, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những nhiệm vụ khác liên quan trên địa bàn; thực hiện chế độ, chính sách tinh giản biên chế những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ của ngành;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về các lĩnh vực khác liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

13. Các huyện, thành phố:

- Triển khai thực hiện việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân về chủ trương, đề án, phương án, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri; xây dựng phương án, Đề án chi tiết thành phần về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 20/6/2019. Riêng huyện Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình chủ động phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức việc rà soát về tiêu chuẩn của loại đô thị dự kiến hình thành sau khi sắp xếp theo quy định của Bộ Xây dựng;

- Chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã thực hiện các trình tự, thủ tục; các nhiệm vụ, công việc liên quan hoàn thiện hồ sơ theo quy định về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn;

- Chỉ đạo, xây dựng phương án, kế hoạch kiện toàn các tổ chức hệ thống chính trị; quản lý, quy hoạch, trụ sở, công trình, giao thông, thủy lợi, điện, giáo dục, y tế, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại, thông tin và truyền thông, đất đai, nhà ở, dân cư, tổ chức sản xuất, các loại giấy tờ liên quan đến công dân, tổ chức, ...; các nguồn vốn vay, các dự án đang đầu tư, xây dựng, ...và sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn; thực hiện việc chi trả chế độ, chính sách đối với những người dôi dư, do sắp xếp, tổ chức lại bộ máy; chuẩn bị nhân sự đối với các đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập, theo phân cấp quản lý công tác quản lý cán bộ và theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong quá trình triển khai, thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Thực hiện sắp xếp, kiện toàn hệ thống chính trị và các lĩnh vực khác ở địa phương sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có hiệu lực;

- Tổng kết việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh;

- Ngăn chặn và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức làm trái chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã;

- Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo phân cấp được giao.

14. Các xã, phường, thị trấn liên quan:

- Triển khai thực hiện quán triệt, tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân về chủ trương, đề án, phương án, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về yêu cầu xây dựng Đề án; lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử tri, tổng hợp ý kiến cử tri; Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua phương án, Đề án; Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thiện các tài liệu, hồ sơ và các công việc liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn báo cáo, trình cấp có thẩm quyền theo quy định;

- Tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về mục đích, sự cần thiết, tầm quan trọng, lợi ích và tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân hưởng ứng, tạo sự đồng thuận cao về chủ trương, đề án, phương án, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn;

- Đề xuất với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện quản lý quy hoạch, trụ sở, công trình, giao thông, thủy lợi, điện, giáo dục, y tế, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại, thông tin và truyền thông, đất đai, nhà ở dân cư, tổ chức sản xuất...; các nguồn vốn vay, các dự án đang đầu tư, xây dựng,...; sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn; chế độ, chính sách tinh giản biên chế những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự tại các đơn vị hành chính cấp xã liên quan theo phân cấp quản lý và quy định hiện hành của pháp luật;

- Triển khai, thực hiện các trình tự, thủ tục đối với hồ sơ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định;

- Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về sắp xếp, kiện toàn hệ thống chính trị và các lĩnh vực khác ở địa phương sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có hiệu lực;

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định;

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp huyện xem xét xử lý những cá nhân, tổ chức làm trái chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã;

- Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo phân cấp được giao.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- TT. Huyện ủy, Thành ủy; TT. HĐND và UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử, Công báo tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 100/KH-UBND ngày 24/05/2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.835

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!