Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2017 tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 10/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Trình
Ngày ban hành: 25/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM KIỂM TRA, SÁT HẠCH ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Căn cứ Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 09/11/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh giai đoạn 2015 - 2021.

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thí điểm kiểm tra sát hạch đối với công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nhằm rà soát, đánh giá thực trạng kiến thức về quản lý nhà nước, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp trong thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thực hành công nghệ thông tin của đội ngũ công chức cấp xã (sau đây gọi tắt là đội ngũ công chức), để có cơ sở sắp xếp, bố trí công chức đúng với chức danh công chức, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh.

- Phục vụ cho đánh giá công chức.

- Nội dung và hình thức kiểm tra, sát hạch phải khoa học, đảm bảo đánh giá khách quan về trình độ, năng lực của công chức theo yêu cầu chức danh đang đảm nhiệm.

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH:

Thực hiện thí điểm kiểm tra sát hạch đối với công chức đang làm việc tại chức danh: Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã).

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA, SÁT HẠCH:

1. Nội dung kiểm tra, sát hạch:

- Kiểm tra, đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các trình độ khác của cá nhân công chức có phù hợp với yêu cầu của chức danh công chức đang đảm nhiệm.

- Sát hạch kiến thức về quản lý nhà nước, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp trong thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng soạn thảo văn bản và thực hành về chuyên môn nghiệp vụ trên máy vi tính cần có để đáp ứng yêu cầu làm việc của chức danh mà công chức đang đảm nhận.

2. Hình thức kiểm tra, sát hạch:

- Kiểm tra thực tế trên hồ sơ công chức đối với các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ...

- Sát hạch bằng hình thức trắc nghiệm đối với các kiến thức về quản lý nhà nước, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp trong thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp cần có để đáp ứng yêu cầu làm việc của chức danh mà công chức đang đảm nhận.

- Thực hành trên máy vi tính đối với kỹ năng soạn thảo văn bản và thực hành về chuyên môn nghiệp vụ trên máy vi tính cần có để đáp ứng yêu cầu làm việc của chức danh mà công chức đang đảm nhận.

3. Thời gian:

- Từ tháng 01/2017 đến tháng 3/2017 thực hiện các công việc chuẩn bị cho tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch.

- Tổ chức kiểm tra, sát hạch từ tháng 4/2017 đến tháng 6/2017.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch công chức sử dụng từ nguồn kinh phí của tỉnh giao Sở Nội vụ quản lý năm 2017.

5. Tổ chức kiểm tra sát hạch:

Việc tổ chức thí điểm kiểm tra sát hạch do Hội đồng kiểm tra sát hạch công chức thực hiện.

a. Thành phần Hội đồng kiểm tra sát hạch gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phó chủ tịch Hội đồng: mời Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Nội vụ.

- Các thành viên Hội đồng: 01 Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; 01 Lãnh đạo Sở Xây dựng; 01 Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 01 Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách công tác Xây dựng chính quyền, 01 Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách công tác cải cách hành chính tỉnh.

- Thư ký Hội đồng: 02 thư ký là công chức của Sở Nội vụ.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng:

- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế kiểm tra, sát hạch công chức theo Kế hoạch này.

- Phê duyệt Đề cương các nội dung kiểm tra, sát hạch.

- Thuê chuyên gia xây dựng bộ câu hỏi, đáp án và đề kiểm tra, sát hạch.

- Tổ chức kiểm tra, sát hạch theo quy định tại Kế hoạch này.

- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra sát hạch công chức.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã. Thời gian hoàn thành: trong tháng 02/2017.

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực, giúp Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng kiểm tra sát hạch công chức tổ chức triển khai thí điểm kiểm tra, sát hạch công chức đang công tác tại các chức danh được chọn.

- Phối hợp với các Sở quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan đến nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã được chọn kiểm tra, sát hạch chuẩn bị Đề cương nội dung kiểm tra, sát hạch. Thời gian hoàn thành: trong tháng 3/2017.

- Chuẩn bị Đề cương kiểm tra, sát hạch kỹ năng giao tiếp. Thời gian hoàn thành: trong tháng 3/2017.

- Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, sát hạch. Thời gian hoàn thành: trong tháng 7/2017.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc dự toán, thanh quyết toán kinh phí kiểm tra, sát hạch theo quy định.

2. Sở quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan đến nhiệm vụ của chức danh được kiểm tra, sát hạch (gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn):

Theo chức năng, nhiệm vụ của Sở, chuẩn bị Đề cương những nội dung cần kiểm tra, sát hạch về: quản lý nhà nước, chuyên ngành, kỹ năng tác nghiệp trong thực thi công vụ, kỹ năng thực hành công nghệ thông tin liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của chức danh công chức cấp xã được thí điểm kiểm tra, sát hạch theo kế hoạch này. Thời gian hoàn thành việc xây dựng Đề cương gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trong tháng 02/2017.

3. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Nội vụ lập dự toán kinh phí kiểm tra, sát hạch, tổ chức cấp phát kinh phí và quyết toán theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có công chức được thí điểm kiểm tra, sát hạch có trách nhiệm:

- Thông báo chủ trương và nội dung việc kiểm tra, sát hạch đến tất cả công chức đang làm việc tại chức danh được chọn để thí điểm kiểm tra, sát hạch theo Kế hoạch này.

- Lập danh sách công chức thuộc đối tượng kiểm tra, sát hạch gửi về Sở Nội vụ trong tháng 02/2017.

- Phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã. Yêu cầu các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các Huyện, Thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để kịp thời xử lý./.

 


Nơi nhận:

- TTr.TU; TTr.HĐND tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy, VP. UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức TU;
- Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu (XDCQ, CCHC)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2017 tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


476
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33