Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 07/KH-UBND 2021 công tác dân vận chính quyền tỉnh Sơn La

Số hiệu: 07/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 06/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/KH-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 114-KL/TU ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận cơ quan Nhà nước; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Thực hiện Quyết định số 36-QĐ/TU ngày 03/10/2010 của Ban thường vụ tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Sơn La; Chương trình phối hợp số 12-CTrPH/BDVTU-BCSĐ ngày 18/4/2017 giữa Ban Dân vận tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoan 2018-2021; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hp số 12-CTrPH/BDVTU-BCSĐ ngày 18/4/2017 giữa Ban Dân vận tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đon 2018-2021; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận; xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trong hệ thống chính trị.

- Phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả công tác dân vận giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn th, chính trị - xã hội, các ngành chức năng nhằm củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp và vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước nhiệt tình, trách nhiệm và hết lòng phục vụ nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 114-KL/TU ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận cơ quan Nhà nước; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 36-QĐ/TU ngày 03/10/2010 của Ban thường vụ tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 73-KH/TW ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền để góp phần đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị”; Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 08/5/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương; Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 09/8/2018, Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 12/4/2019, Quyết định số 2109-QĐ/TU ngày 20/5/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội...

2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo Chương trình phối hợp số 12-CTrPH/BDVTU-BCSĐ ngày 18/4/2017 giữa Ban Dân vận tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoan 2018-2021.

3. Tăng cường tuyên truyền giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” “Nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” với phương châm “Chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

4. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đây là phong trào lớn của toàn Đảng, toàn dân, trọng điểm là các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thực hiện toàn diện trên đời sống, xã hội, phù hp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và là cơ sở để đánh giá phân loại các cơ quan, đơn vị.

5. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả, chất lượng các Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý, xây dựng chính quyền các cấp.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà đối với nhân dân, doanh nghiệp.

7. Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu; tăng cường công tác đối thoại theo Quy định số 12-QĐi/TU về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành với nhân dân. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

8. Đẩy mạnh công tác dân vận khéo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

9. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm với nhân dân; Mạnh dạn đưa ra khỏi bộ máy đối với những cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, lối sống,...

10. Tiếp thu những ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong quá trình xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật, các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

11. Phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

12. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án “Tăng cường và đổi công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh” gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018-2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 114- KL/TU ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận cơ quan Nhà nước; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 36-QĐ/TU ngày 03/10/2010 của Ban thường vụ tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Sơn La và Kế hoạch này.

Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; phân công lãnh đạo, công chức theo dõi, kiểm tra thực hiện có hiệu quả từng nội dung trong kế hoạch đã đề ra.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra (tự kiểm tra) việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị và địa phương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra công tác dân vận chính quyền theo quy định.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu trình UBND tỉnh thực hiện các nội dung theo kế hoạch; làm đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo công tác dân vận chính quyền.

3. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tin, bài để tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền; kịp thời thông tin và biểu dương các tổ chức và cá nhân làm tốt công tác dân vận. Định kỳ báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

5. Chế độ, thông tin, báo cáo

Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (có thể báo cáo lồng ghép trong báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở).

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Dân vận;
- UBMTTQVN tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, Hiệp(10b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 07/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền ngày 06/01/2021 do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


715

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!