Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 07/KH-UBND 2018 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Hòa Bình

Số hiệu: 07/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 18/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/KH-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THTHPL) trên địa bàn tỉnh năm 2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xem xét, đánh giá thực trạng, hiệu quả thi hành pháp luật; Trên cơ sở kết quả theo dõi THTHPL, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi THTHPL, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi THTHPL được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ; Bám sát lĩnh vực trọng tâm theo dõi được nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ;

- Công tác theo dõi THTHPL được thực hiện khách quan, công khai, thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; Kết hợp theo dõi THTHPL theo lĩnh vực và theo địa bàn;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; Huy động sự tham gia, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội và các cá nhân, tổ chức khác trong công tác theo dõi THTHPL;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

A. Triển khai công tác theo dõi THTHPL

1. Xây dựng Kế hoạch theo dõi THTHPL trên địa bàn tỉnh

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trước 31/01/2018.

2. Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi THTHPL

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, trong năm 2018.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công tác theo dõi THTHPL

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, trong năm 2018.

B. Theo dõi THTHPL trên địa bàn tỉnh

1. Lĩnh vực trọng tâm

a) Lĩnh vực trọng tâm theo dõi:

- THTHPL về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội;

- THTHPL về phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Các lĩnh vực còn lại (không thuộc lĩnh vực trọng tâm nêu trên).

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động lựa chọn và tổ chức theo dõi, đánh giá theo sự chỉ đạo của Bộ, Ngành Trung ương và Kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

2. Nội dung theo dõi THTHPL

Thực hiện theo quy định từ Điều 7 đến Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và từ Điều 1 đến Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3. Hình thức theo dõi THTHPL

a) Thu thập, xử lý thông tin về THTHPL

- Nội dung:

+ THTHPL về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội;

+ THTHPL về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thu thập thông tin về THTHPL đối với 02 lĩnh vực nêu trên; Xem xét, nghiên cứu, xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh;

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

b) Kiểm tra THTHPL

- Nội dung: Tổ chức kiểm tra liên ngành về THTHPL liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội tại một số Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

c) Điều tra, khảo sát THTHPL

- Nội dung: Phát phiếu điều tra, khảo sát nhằm đánh giá:

+ THTHPL về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội;

+ THTHPL về phòng chống bạo lực gia đình.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện Kế hoạch; kiểm tra các thực hiện công tác theo dõi THTHPL;

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về theo dõi THTHPL; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng Kế hoạch làm việc của Đoàn Kiểm tra liên ngành, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả kiểm tra;

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch điều tra, khảo sát, mẫu Phiếu điều tra, khảo sát và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện việc điều tra, khảo sát theo mẫu Phiếu.

2. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch

- Chủ động theo dõi THTHPL trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Phối hợp với Sở Tư pháp, các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động theo dõi THTHPL đối với lĩnh vực trọng tâm nêu tại điểm a, khoản 1, phần B mục II của Kế hoạch này;

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện các hoạt động để theo dõi THTHPL đối với lĩnh vực trọng tâm nêu tại điểm a khoản 1 phần B mục II của Kế hoạch này.

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

- Căn cứ vào Kế hoạch theo dõi THTHPL của Bộ, Ngành quản lý và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức thực hiện công tác theo dõi THTHPL năm 2018 của cơ quan, đơn vị mình trong đó lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị;

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác theo dõi THTHPL; khi có yêu cầu, các cơ quan, đơn vị ccông chức tham gia điều tra, khảo sát, kiểm tra theo nội dung Kế hoạch;

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi THTHPL trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác theo dõi THTHPL theo quy định tại Kế hoạch này;

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi THTHPL của địa phương, trong đó xác định rõ lĩnh vực trọng tâm theo dõi THTHPL;

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi THTHPL trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết thực hiện công tác theo dõi THTHPL trên địa bàn.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kim nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, thông qua hoạt động của mình phối hợp thực hiện công tác theo dõi THTHPL trên địa bàn tỉnh.

6. Báo cáo công tác theo dõi THTHPL

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm lập báo cáo theo dõi THTHPL năm 2018 gửi về Sở Tư pháp (trước ngày 05/10/2018) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung của Báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTVBTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong qun lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Sở Tư pháp là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị; xây dựng Báo cáo toàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Kinh phí triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ t
nh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, Các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 70b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 07/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật ngày 18/01/2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.539

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!