Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 07-KH/TW Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Trần Quốc Vượng
Ngày ban hành: 27/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 07-KH/TW

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII "MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ"

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vn đvề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Tổ chức nghiên cu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết để các cấp ủy, tchức đảng, cơ quan, đơn vị và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhận thc rõ thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thng chính trị; nm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết và triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2- Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện đổi mi, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghquyết

3- Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, nỗ lực ln, hành động quyết liệt, hiệu quả.

B- NỘI DUNG

I- TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT

1- Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc nghiên cu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết (cuối tháng 11/2017).

2- Các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, y viên Trung ương Đảng, bí thư tnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương và bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức các cấp căn cứ Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của Bộ Chính trị và tình nh cụ thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức mình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả (hoàn thành trong tháng 12/2017).

II- NHIỆM VỤ CHUNG

Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị: Ở Trung ương là Bộ Chính trị, ở địa phương là ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

1- Nhiệm vụ thực hiện theo l trình

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, khả thi và huy động sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết (hoàn thành trong tháng 01/2018).

- Chủ động tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức ở cấp mình và của các tổ chức trực thuộc trên nguyên tắc xác định rõ vị trí việc làm, giảm cấp phó và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động (hoàn thành trong năm 2018).

- Chủ động thực hiện giảm đầu mối trc thuộc các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tquốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương và cơ cấu bên trong của từng tổ chức trực thuộc, như: Tổng cục, cục, vụ, sở, ban, chi cục, trung tâm... (thực hiện từ năm 2018 và cơ bản hoàn thành vào năm 2019).

- Không thành lập mới tổ chức trung gian; giải thể hoặc sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức hoạt động không hiệu quả; sắp xếp lại, giảm tối đa số lượng phòng trong cục, không chuyển vụ thành cục, cơ bản không có phòng trong vụ (thực hiện t năm 2018).

- Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng và Nhà nước về tổ chức bộ máy để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động (thực hiện từ tháng 12 năm 2017 và hoàn thành trong năm 2019).

- Thực hiện thí điểm mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của Trung ương phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương (thực hiện t năm 2018).

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thng tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (thực hiện từ năm 2018).

- Chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm (thực hiện t năm 2018).

2- Nhiệm vụ thực hiện thường xuyên

- Đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với giám sát quyền lực bằng các quy định, quy chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình trong các cơ quan, đơn vị, tổ chc thuộc phạm vi, thẩm quyền được giao, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo Nghquyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; kiên quyết cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm sngười phục vụ trong từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là khối văn phòng.

- Có kế hoạch và định mức tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, tiêu cực, góp phần tạo nguồn kinh phí để sắp xếp, cơ cấu li tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chc, viên chức, người lao động thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Tổng kết, đánh giá và có giải pháp sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu tư, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành.

- Đy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác dân vận, tạo sthống nhất nhận thc và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Chú trọng sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, chra những hạn chế, bất cp để khắc phục, phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng.

- Cảnh giác và chủ động có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp tổ chc bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, chng phá, chia rẽ nội bộ.

- Chủ động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực.

- Hằng năm, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết; lấy kết quả thực hiện Nghị quyết là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hằng năm đi vi tập thể, cá nhân có trách nhiệm (thực hiện từ năm 2018).

III- NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TỪNG TỔ CHỨC

1- Đảng đoàn Quốc hội

- Lãnh đạo xem xét sa đổi, bổ sung các luật có liên quan để thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, như: Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chc chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Công an nhân dân, Luật Công đoàn... (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

- Báo cáo Bộ Chính trị và ban hành quy định số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hệ thống tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân và Kiểm toán Nhà nước; sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

- Chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ và các tổ chức có liên quan ban hành văn bản quy định cụ thể việc thực hiện hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng Hội đồng nhân dân và văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (thực hiện trong 2 năm 2018 và năm 2019).

- Xây dựng, báo cáo Bộ Chính trị Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó nghiên cứu bảo đảm tlệ đại biểu Quốc hội chuyên trách theo mục tiêu đã đề ra; giảm hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm công tác ở các cơ quan hành pháp, thực hiện từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (hoàn thành trước năm 2020).

- Quy định số lượng hợp lý giữa lãnh đạo, ủy viên thường trực, ủy viên chuyên trách của Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội theo hưng giảm số lượng cấp phó, ủy viên thường trực, khắc phục tình trạng các đại biểu Quốc hội chuyên trách đều là lãnh đạo để thực hiện từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (hoàn thành trước năm 2020).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất Bộ Chính trị và sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, phạm vi hoạt động, mối quan hệ công tác của Kiểm toán Nhà nước và cơ quan thanh tra các cấp để khắc phục chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ (hoàn thành trước năm 2020).

2- Ban cán sự đng Chính ph, các ban cán sự đảng bộ, ngành, lãnh đạo cơ quan thuộc Chính phủ

- Chủ động chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc tham mưu ban hành mới văn bản pháp luật liên quan đến đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương để một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2020).

- Báo cáo Bộ Chính trị và ban hành quy định tiêu chí thành lập, số lượng biên chế tối thiu, số lượng lãnh đạo cp phó tối đa của một tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức ca bộ, ngành, chính quyền địa phương (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

- Báo cáo Bộ Chính trị và ban hành quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tnh, cấp huyện để các địa phương chủ động quyết định phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể trên nguyên tắc tinh giản bộ máy, biên chế và giảm chi tiêu thường xuyên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành (hoàn thành trong năm 2018).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện quy định về chính sách tinh giản biên chế; sửa đổi Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 theo hướng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động quyết định và chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền về việc giảm biên chế; thực hiện nghiêm chính sách theo quy định và bảo đảm kinh phí để thực hiện (thực hiện từ năm 2018).

- Tham mưu Bộ Chính trị ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

- Sa đi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009, Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, ngày 08/4/2013 và một số văn bản pháp luật có liên quan theo hưng quy định khung số lượng chức danh cán bộ, công chức cấp xã, xác định rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn của từng chức danh. Thực hiện nghiêm túc, nhất quán việc khoán kinh phí chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, t dân ph(hoàn thành việc sửa đổi văn bn trong năm 2018 và thực hiện thường xuyên).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện khoán kinh phí đối với một số hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (hoàn thành văn bản trong năm 2018 và thực hiện thưng xuyên).

- Sửa đổi quy định và thực hiện đổi mới việc phân bổ ngân sách chi thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương theo hướng gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra (hoàn thành việc sửa đi trong năm 2018 và thực hiện từ năm 2019).

- Chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát, sa đi cơ chế quản lý tài chính, nguồn thu và kinh phí công đoàn bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch; rà soát, xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản của tổ chức công đoàn phù hợp với điều kiện mới (hoàn thành trong năm 2019).

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định về việc thành lập tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật. Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, sa đổi, bổ sung khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho công chc, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh (hoàn thành trong năm 2019).

- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cu tổ chức ca các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cu làm rõ cơ slý luận, thc tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các cơ quan, như: Giao thông, xây dựng; tài chính, kế hoạch đầu tư; dân tộc, tôn giáo... để có giải pháp phù hợp thực hiện sau năm 2020 (hoàn thành việc nghiên cứu và xây dựng đề án trước năm 2020).

- Chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức phù hợp theo khu vực liên tỉnh hoặc liên huyện để thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế đối với một số lĩnh vực như: Thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội... (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trước năm 2020).

- Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các luật đã được sửa đổi, bổ sung hoặc mới ban hành liên quan đến đổi mới, sp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan của Chính phủ, chính quyền địa phương, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả (thực hiện thường xuyên).

- Cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định rõ, cụ thhơn nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền cp tnh, cấp huyện, cấp xã; cơ chế phân cấp, ủy quyền và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khi được phân cấp, ủy quyền giữa các cấp chính quyền địa phương (hoàn thành trước năm 2020 và thực hiện từ năm 2021).

- Lãnh đạo xây dựng Chương trình hành động và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ (hoàn thành trong tháng 01/2018 và thực hiện thưng xuyên).

- Rà soát, sắp xếp gim các ban quản lý dự án, các tổ chc phối hp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách (thực hiện tnăm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

- Quyết định và chỉ đạo thực hiện thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm một số chc danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương để giảm đầu mối, tinh giản biên chế, giảm chỉ tiêu thường xuyên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động (thực hiện từ năm 2018).

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản phập luật mới để phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý, hiệu quả gia Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, các bộ, ngành với chính quyền địa phương đi đôi với giám sát quyền lực bằng các quy định, quy chế dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm gii trình (thực hiện thường xuyên).

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân (tiếp tục thực hiện, tổng kết, đánh giá vào năm 2020).

- Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao chủ trì, phi hợp với Đảng ủy Ngoài nước và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án tổ chức li Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao theo chủ trương nêu trong Nghị quyết; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức sau khi tổ chức li Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao (hoàn thành trong nửa đầu năm 2018).

3- Đng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đảng đoàn đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hưng tập trung cho cơ sở, khắc phục tình trạng hành chính hóa hoạt động, công chức hóa cán bộ.

- Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, ct giảm số ban, phòng và tương đương có chức năng, nhiệm vụ trùng lặp, chồng chéo; sắp xếp, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả (thực hiện từ năm 2018 và cơ bn hoàn thành trong năm 2019).

- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo xây dựng Đề án thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tdân phố trên phạm vi cả nước (hoàn thành trong năm 2018).

- Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, xây dựng tổ chc bộ máy, cơ chế hoạt động của tổ chức công đoàn phù hp với điều kiện mới (thực hiện từ năm 2019).

- Đảng đoàn Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội và các cơ quan có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn và các luật có liên quan phù hợp với Hiến pháp, đng bộ giữa các luật (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

4- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, ch đo

- Rà soát, sắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên ngành, ban quản lý dự án ở địa phương (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

- Thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của các ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp tnh theo hưng chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y, bác sĩ cho cơ sở y tế; sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ, nhưng không làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ và chăm sóc sc khỏe cán bộ thuộc diện quản lý (hoàn thành trong năm 2018).

- Thực hiện hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có điều kiện (thc hiện từ năm 2018).

- Thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (hoàn thành trong năm 2018).

- Thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền, cơ quan của cấp ủy và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi có đủ điều kiện theo hướng dẫn của Trung ương. Thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện (thực hiện từ năm 2018).

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân ch, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; mở rộng và tổ chức thực hiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một ca, một ca liên thông các cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương (thực hiện từ năm 2018).

- Xây dựng đề án và triển khai sắp xếp, tổ chc lại đơn vị hành chính cp huyện, cấp xã và sáp nhập các thôn, tdân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định (thực hiện từ năm 2018).

- Chủ động xây dựng đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền vthực hiện sáp nhập, tăng quy mô đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện (thực hiện từ năm 2019).

- Đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nưc, đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương (thực hiện từ năm 2018).

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phchưa có tổ chức đảng và tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên (thực hiện từ năm 2018).

- Thực hiện nghiêm, nhất quán việc khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách cp xã và thôn, tổ dân phố (thực hiện từ năm 2019).

- Sơ kết và tiếp tục thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tdân phố (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

- Thực hiện hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng Hội đồng nhân dân và văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tnh thành một văn phòng tham mưu, gp việc chung. Trong khi chờ sửa đổi các quy định của pháp luật thì thực hiện thí điểm hợp nhất ở những nơi có đủ điều kiện theo hướng dẫn của Trung ương (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trước năm 2020).

- Tổ chức lại văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tnh (thực hiện t năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

- Thường xuyên rà soát, sắp xếp các cơ quan trc thuộc cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định khung của Trung ương; giảm đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, giảm slượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị, tổ chức (thực hiện từ năm 2019).

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các đảng ủy khối cấp tnh theo hưng tinh gọn, tập trung cho các mặt công tác xây dựng Đảng và phù hợp vi tình hình địa phương (hoàn thành trong năm 2018).

- Sơ kết, tổng kết và tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp; chủ động thực hiện bí thư cấp ủy đng thời là chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện, cấp xã những nơi có đủ điều kiện (thực hiện từ năm 2019).

- Đẩy mạnh việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước (thực hiện từ năm 2018).

- Trên cơ sở quy định ca Trung ương, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy cấp mình và chỉ đạo cấp ủy cấp dưới trực tiếp xây dựng quy chế làm việc phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của từng cấp ủy (thực hiện từ năm 2020).

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc giảm số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, số lượng phó chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; giảm đại biểu Hội đồng nhân dân công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước (thực hiện từ năm 2021).

- Chủ động xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền quyết định và thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo ở những nơi có đủ điều kiện để đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng (thực hiện từ năm 2018).

- Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương (thực hiện từ năm 2018).

5- Ban Tổ chức Trung ương

- Tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết (hoàn thành tháng 11/2017).

- Tham mưu Bộ Chính trị ban hành quy đnh về việc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thng chính trị (hoàn thành trong năm 2018).

- Chủ trì, phối hợp vi các cơ quan liên quan tham mưu, thực hiện sp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mi cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; đôn đốc các tnh ủy, thành ủy sắp xếp lại ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp tỉnh tinh gọn theo tinh thần Nghquyết và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện quản lý (hoàn thành trong năm 2018).

- Chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan liên quan nghiên cứu mô hình tổ chức tổng thcủa hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trước năm 2020).

- Tham mưu Bộ Chính trị ban hành khung về số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên cơ sở xác định rõ vị trí việc làm, giảm cấp phó và tinh gọn tổ chức bộ máy (hoàn thành trong năm 2019).

- Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thí điểm mô hình mới về tổ chức; kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền, cơ quan của cấp ủy và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tnh, cấp huyện những nơi có đđiều kiện (thực hiện thường xuyên).

- Tham mưu Ban Bí thư ban hành quy định văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cp ủy cấp tnh (hoàn thành trong năm 2018).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan báo cáo Ban Bí thư kết quả tổng kết mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện ở những nơi đang thực hiện thí điểm để mở rộng cấp huyện và thí điểm ở cấp tnh (thực hiện từ năm 2018).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về tổ chức bộ máy, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, liên thông trong toàn hệ thống chính trị (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

- Tham mưu Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng đề án tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để tăng cường slãnh đạo toàn diện của Đảng và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc Trung ương đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trước năm 2020).

- Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp ủy cấp tnh, cấp ủy cấp huyện; quy định khung quy chế làm việc của cấp ủy (hoàn thành trong năm 2019).

- Tham mưu Bộ Chính trị ban hành quy định về bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo hướng cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, góp phần chống tiêu cực một cách hiệu quả (hoàn thành trong năm 2019).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, nghiên cứu sâu, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và dự ngun diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức khối Đng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (thực hiện hằng năm).

- Tham mưu Bộ Chính trị tổng kết và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện (hoàn thành trước năm 2020).

- Tham mưu Ban Bí thư rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hưng tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở (hoàn thành trong năm 2020).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết; định kỳ sơ kết, tổng kết, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và kiến nghị phê bình, kỷ luật những nơi thực hiện chưa tốt (thực hiện hằng năm).

6- Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch kim tra việc thực hiện đổi mi, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gin biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết (thực hiện hằng năm).

- Rà soát, đề xuất hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Ủy ban kiểm tra các cấp, khắc phục sự trùng lặp trong công tác kiểm tra của Đảng, thanh tra, kiểm toán và giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (thực hiện hằng năm).

7- Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị, Ban thư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc nghiên cu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch thực hiện của Bộ Chính trị (hoàn thành trong tháng 11/2017).

- Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết (hoàn thành năm 2017).

- Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện Nghị quyết (thực hiện thường xuyên).

- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến những điển hình tiên tiến, những việc làm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và phản ánh những nơi làm chưa tốt, kém hiệu quả để có giải pháp khắc phục (thực hiện thường xuyên).

- Chỉ đạo, thực hiện việc đấu tranh kịp thời, hiệu quả những luận điệu của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, phá hoại, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, cản trở việc thực hiện Nghị quyết (thực hiện thường xuyên).

8- Ban Dân vn Trung ương

- Chủ trì, phối hợp vi các cơ quan liên quan hướng dẫn xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết (hoàn thành năm 2018).

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở cp tnh, cấp huyện những nơi đủ điều kiện (thực hiện từ năm 2018).

- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Bí thư tng kết mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trn Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện ở nhũng nơi đang thực hiện thí điểm để mở rộng ở cấp huyện và thí điểm ở cp tnh (thực hiện từ năm 2018).

9- Ban Kinh tế Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư nh đạo, chđạo việc đổi mới cơ chế phân cấp thu - chi, quản lý ngân sách đi với các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan (hoàn thành trong năm 2018).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới cơ chế phân bổ, quản lý chi ngân sách nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức (hoàn thành trong năm 2018).

10- Ban Nội chính Trung ương

- Tiếp nhận và sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, công chức ca Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (hoàn thành trong quý I/2018).

- Chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Quc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm người đng đầu khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch (hoàn thành trong năm 2019).

11- Văn phòng Trung ương Đảng

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch thực hiện của Bộ Chính trị (hoàn thành trong tháng 11/2017).

- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết; sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy cấp tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh (thực hiện từ năm 2019).

- Phối hợp với Ban Nội chính Trung ương thực hiện việc chuyển giao Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về Ban Nội chính Trung ương (hoàn thành trong quý I/2018).

12- Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương

Rà soát, kiện toàn, sắp xếp t chc bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đề án riêng trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định (hoàn thành trong năm 2018).

13- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban cán sự đng Bộ Nội vụ và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các học viện, viện, trường, đơn vị trực thuộc và các trường chính trị ở địa phương thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, công chức, viên chức căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh (thực hiện hằng năm).

- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan liên quan nghiên cứu mô hình tổ chức tng thể của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trước năm 2020).

14- Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chc Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của các đảng ủy khối Trung ương phù hợp với tình hình mới (hoàn thành trong năm 2018).

15- Các Ban Chđạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư bố trí, sp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và thực hiện việc bố trí, sắp xếp công chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ khi kết thúc hoạt động các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ (hoàn thành trong quý I/2018).

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch này, các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trc thuộc Trung ương và lãnh đạo các cơ quan, tổ chức ở Trung ương chủ động triển khai thực hiện; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, t chc đảng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện; báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

2- Các cơ quan tham mưu, gp việc của Trung ương căn cchức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch, định kỳ hoc đột xuất báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 


Nơi nhận:
- Các tnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí y viên Ban Chp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BCHÍNH TRỊ
Trần Quốc Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 07-KH/TW ngày 27/11/2017 về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.054
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.215