Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 06/KH-UBND thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2014 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 06/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, NĂM 2014

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/BCĐ ngày 16/12/2013 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh về thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2013-2017" năm 2014.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (viết tắt là QCDC) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, vì vậy phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân.

2. Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện QCDC trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, phát huy quyền làm chủ, động viên sức mạnh, tinh thần đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị cơ sở trong sạch vững mạnh.

3. Việc thực hiện nội dung Quy chế dân chủ phải đảm bảo nghiêm túc, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Gắn việc thực hiện QCDC với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

4. Đánh giá hiệu quả của việc thực hiện QCDC ở cơ sở, những mặt làm tốt, những mặt chưa tốt, nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở.

5. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện hơn nữa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Nhất là việc thực hiện theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP năm 1998 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện QCDC tại nơi làm việc.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức công tác tuyên truyền và xây dựng Kế hoạch thực hiện

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương: Kết luận số 65-KL/TW ngày 22/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở"; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015"; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện QCDC tại nơi làm việc;

Các văn bản của tỉnh như: Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 17/8/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở" và Kết luận số 86-KL/TU ngày 21/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 750-QĐ/TU ngày 15/01/2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2013-2017"; Quyết định 1645/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phòng, chống tham nhũng giai đoạn I (2011-2020) và công tác cải cách hành chính.

- Hình thức: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến tại các cuộc họp cơ quan, đơn vị; trao đổi học tập kinh nghiệm; trên báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, kẻ vẽ khẩu hiệu, pa nô, áp phích….

- Đối tượng: Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện QCDC trong các cơ quan, đơn vị.

Thời gian: Từ quý I năm 2014.

Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập triển khai thực hiện.

2. Tổ chức tập huấn về Quy chế dân chủ

- Nội dung: Triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với các nhiệm vụ: Vai trò trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, nghĩa vụ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý, năm; thực hiện chế độ chính sách, tài chính và công tác thi đua khen thưởng.

- Đối tượng: Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thời gian: Quý II năm 2014.

Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập triển khai thực hiện.

3. Công tác kiểm tra

- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện QCDC tại nơi làm việc.

+ Đối với các cơ quan hành chính: Kiểm tra việc xây dựng, tổ chức thực hiện QCDC; nội quy quy chế của cơ quan; quy chế công khai tài chính

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Kiểm tra việc xây dựng quy chế thực hiện dân chủ, công khai tài chính và việc thu chi quỹ thỏa thuận trong các nhà trường.

- Phương pháp: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành thành lập các đoàn kiểm tra.

- Đối tượng kiểm tra: Các Sở, Ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thời gian: Quý III năm 2014.

4. Sơ kết, tổng kết

- Nội dung: Sơ kết thực hiện QCDC 6 tháng, tổng kết một năm, sơ kết 02 năm thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2013-2017" của các Sở, Ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Hình thức: Tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết (có thể tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết nhưng phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị).

- Thời gian: Báo cáo sơ kết 6 tháng gửi trước ngày 20/6/2014; Báo cáo tổng kết một năm, sơ kết 02 năm gửi trước ngày 15/12/2014 (qua Sở Nội vụ tổng hợp).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, ngành hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở theo kế hoạch.

Chủ động tham mưu và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở với Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở sát với tình hình thực tiễn của ở cơ quan, đơn vị mình. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo việc thực hiện Kế hoạch định kỳ, thường xuyên, đột xuất với Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Căn cứ Kế hoạch thực hiện QCDC ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- BCĐ QCDC tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (QTh, 60b)

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 06/KH-UBND thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2014 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.412

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124