Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 03/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 03/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành: 05/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

Căn cứ Nghị định s168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác Quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương;

Căn cứ Chỉ thị s02-CT/TU ngày 17/12/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương (QPĐP) năm 2021 như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân về nhiệm vụ QPĐP; xác định nội dung, chỉ tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ QPĐP năm 2021.

2. Yêu cầu

Các cấp, các ngành quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố Quốc phòng và an ninh (QP&AN) trong từng ngành, từng lĩnh vực. Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác QPĐP năm 2021 sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của từng địa phương, cơ sở.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ chung

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) “Vchiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; hệ thống văn bản pháp luật về công tác Quốc phòng, động viên Quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), phòng thủ dân sự, công tác Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQP&AN), Dân quân tự vệ (DQTV), Dự bị động viên (DBĐV), tuyển quân, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cu nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tạo tiền đề nâng cao chất lượng tiềm lực QPĐP, xây dựng tỉnh thành KVPT vững chắc;

- Các cấp, các ngành xây dựng và ban hành đồng bộ kế hoạch, hướng dẫn sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở. Tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ QPĐP

Cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) “Vchiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 64-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “Vtiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”; Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư (khóa IX) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; Luật Quốc phòng; Luật DQTV; Luật DBĐV; Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về KVPT; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của DQTV; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2021. Thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp, khắc phục những khó khăn, vướng mắc nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ QPĐP năm 2021 góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

2.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQP&AN

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/11/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng GDQP&AN bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP&AN các cấp. Tiếp tục rà soát nắm chắc số lượng và thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng theo kế hoạch;

- Sở GD&ĐT, S LĐTB&XH phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn cho giáo viên GDQP&AN khối các nhà trường. Tổ chức GDQP&AN cho 100% học sinh THPT, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn theo nội dung, chương trình thi gian quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối;

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQP&AN toàn dân; trong các trường chính trị, hành chính, đoàn thể. Phát huy tốt vai trò của cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống nhất là đối với thế hệ trẻ. Tổ chức tốt các hoạt động thi đua, tuyên truyền trong các ngày lễ, tết các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương.

2.3. Xây dựng LLVT địa phương, cơ quan quân sự VMTD

- Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP&AN trong tình hình mới. Kiện toàn tổ chức biên chế đúng quy định. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quyết tâm, Kế hoạch A, A2, A3, A4 sát với yêu cầu nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của địa phương; xây dựng đầy đủ, đồng bộ hệ thống văn kiện tác chiến theo quy định. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập khả năng SSCĐ của LLVT địa phương. Xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực tiêu biểu” thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du, phòng Hậu cần. Tham gia Hội thi, Hội thao các cấp đạt kết quả cao nhất, an toàn tuyệt đối. Tiếp tục đầu tư bảo đảm cơ sở vật chất, xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhà làm việc, kho tàng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của cơ quan, đơn vị;

- Tổ chức đăng ký, quản lý, xây dựng lực lượng DQTV theo Luật, tổ chức tập huấn cán bộ, huấn luyện DQTV theo đúng kế hoạch; sẵn sàng huy động lực lượng DQTV tham gia trực SSCĐ, tuần tra canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu, tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cu nạn (PCTT-TKCN). Kiện toàn cán bộ Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức đúng, đủ theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 133/2018/NQ-HĐND ngày 03/10/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức khoán quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã, thôn, khu phố thuộc tỉnh Bắc Ninh; Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh về mô hình t chc, lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách đối với Dân quân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Các địa phương cần chú trọng btrí số cán bộ quân sự cơ sở đã qua đào tạo vào đúng chức danh. Tổ chức thi tìm hiểu Luật DQTV vệ cấp huyện, tỉnh và tham gia Hội thi cấp Quân khu đạt kết quả cao;

- Lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp xây dựng lực lượng DBĐV đúng, đủ theo quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 07/3/2006 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu, kế hoạch huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV đồng thời thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao đủ 100% chỉ tiêu trên giao (1.650 công dân) bảo đảm chất lượng, công khai, dân chủ, công bng, đúng luật; động viên huấn luyện, kim tra sẵn sàng động viên tổng số 1.706 quân nhân dự bị và 34 phương tiện kỹ thuật bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối; thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, đào tạo sĩ quan dự bị theo quy định.

2.4. Xây dựng tiềm lực quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân gn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa xã hội theo hướng bền vững thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Tiếp tục triển khai thực hiện Đán xây dựng KVPT tỉnh, huyện theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị, Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ. Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đầu tư ngân sách thực hiện quy hoạch, xây dựng công trình quân sự trong KVPT phù hợp tình hình thực tế của địa phương;

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP&AN trong tình hình mới. Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở;

- Các địa phương tổ chức tổng kết công tác phòng PCTT-TKCN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chỉ đạo huyện Lương Tài diễn tập KVPT, huyện Gia Bình diễn tập PCTT-TKCN. Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập PCTT-TKCN cấp xã 25% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn theo quy định. Chú trọng luyện tập cho lực lượng làm nhiệm vụ A2, phòng, chống khủng bố và phòng thdân sự. Bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khoá XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương.

2.5. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội

Thực hiện tốt phong trào “Đn ơn đáp nghĩa”, chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ; Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ; Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ. Triển khai chặt chẽ Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013; Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07/11/2013 của Bộ Quốc phòng về việc xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng đúng kỳ hạn. Quan tâm tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Làm tốt công tác dân vận, tham gia chương trình xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng hậu phương ngày càng vững chắc.

2.6. Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Quốc phòng

- Cơ quan quân sự các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng. Tham mưu xây dựng, ban hành đầy đủ, đồng bộ, thống nhất hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác QPĐP năm 2021, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả;

- Tăng cường công tác quản lý các công trình quân sự, đất quốc phòng, kiểm tra xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm. Tập trung xây dựng các công trình chiến đấu trong KVPT; tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh đường hầm ĐH-01; hoàn thiện các hạng mục trong quy hoạch Bộ CHQS tỉnh; sửa chữa, nâng cấp cụm kho kỹ thuật, thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin quản lý công dân sẵn sàng nhập ngũ và DQTV; tiến hành quy hoạch xây dựng thao trường bắn cụm các đơn vị phía nam tại huyện Thuận Thành; căn cứ chiến đấu phía trước Núi Thiên Thai huyện Gia Bình. Khu vực diễn tập KVPT tỉnh năm 2022; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Ban CHQS huyện Tiên Du, Gia Bình, Lương Tài; tổ chức tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” Ban CHQS thành phố Bắc Ninh. Làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Bộ, Quân khu kiểm tra công tác QPĐP năm 2021; tổ chức thanh tra, kiểm tra, sơ, tổng kết thực hiện nhiệm vụ QPĐP theo phân cấp.

2.7. Bảo đảm ngân sách cho công tác QPĐP

Bảo đm đầy đủ, kịp thời ngân sách cho thực hiện nhiệm vụ QPĐP theo quy định của Luật ngân sách; tổ chức quản lý, sdụng có hiệu quả; thanh, quyết toán kịp thời. Ưu tiên bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, hội thi, hội thao, công tác GDQP&AN, tuyển quân và thực hiện các đề án. Bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, toàn dân, thống nhất từ tỉnh đến cơ s. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị mà nòng cốt là cơ quan quân sự các cấp trong tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ QPĐP năm 2021.

2. Xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đồng bộ, thống nhất, cụ thể, sát với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ sở đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

3. Bảo đảm đầy đủ ngân sách, quan tâm, đầu tư cơ sở, vật chất, trang bị cho LLVT tỉnh. Xây dựng cơ quan quân sự các cấp VMTD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Tăng cường đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quốc phòng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ CHQS tỉnh

- Chủ trì tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ QPĐP năm 2021, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chc. Tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong KVPT, củng c lòng tin trong nhân dân đi với Đảng, chính quyn và LLVT các cấp. Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình quân sự trong KVPT. Tích cực tham gia ý kiến vào các dự án phát triển KT-XH gắn với củng cố QP&AN;

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức giáo dục, bồi dưỡng KTQP&AN cho các đối tượng đúng, đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân. Chỉ đạo đăng ký, xây dựng lực lượng DQTV có số lượng, cơ cấu, quy mô tổ chức phù hợp với từng địa phương, cơ sở. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian quy định, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Chú trọng công tác động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự;

- Phối hợp tham mưu tỉnh ủy, UBND chỉ đạo huyện Lương Tài diễn tập KVPT, huyện Gia Bình diễn tập PCTT-TKCN huyện bảo đảm an toàn tuyệt đối;

- Phối hợp với Công an tỉnh và các lực lượng khác thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019; Nghị định s 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ. Duy trì LLVT thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, Hội đồng nhân dân các cấp và các ngày lễ, tết, các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn;

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phục vụ công tác kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Quân khu đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác Quốc phòng địa phương đối với các huyện, thị xã, thành phố theo quy định.

2. Công an tỉnh

Chủ trì tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn ANCT-TTATXH trên địa bàn. Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019; Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ, chđộng nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở; đặc biệt những vấn đề về tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng. Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các lực lượng bảo đảm ANCT-TTATXH, bảo vệ an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và các ngày lễ, tết, những sự kiện văn hóa, chính trị diễn ra trên địa bàn; thực hiện tốt công tác GDQP&AN.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh từng bước đầu tư thực hiện Đán xây dựng KVPT tỉnh, huyện theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị, Nghị định s 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ. Quy hoạch, xây dựng thao trường bắn cụm các đơn vị phía nam tại huyện Thuận Thành; căn cứ chiến đấu phía trước Núi Thiên Thai huyện Gia Bình. Khu vực diễn tập KVPT tỉnh năm 2022; xây dựng trụ sở làm việc cơ quan Quân sự, Công an các cấp khi được phê duyệt. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố QP&AN.

4. Sở Nội vụ

Chủ trì phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ Ban CHQS cấp xã theo quy định của Luật DQTV; Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh và Nghị quyết số 133/2018/NQ-HĐND ngày 03/10/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì phi hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn cho giáo viên giảng dạy môn GDQP&AN các trường trên địa bàn. Tổ chức GDQP&AN cho 100% học sinh THPT và sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn theo nội dung, chương trình quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác GDQP&AN cho học sinh, sinh viên đối với các trường trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các trường trung cấp, cao đẳng nghề thực hiện liên kết GDQP&AN cho sinh viên theo Thông tư số 123/2015/TTLT-BQP-BGD&ĐT-BLĐTB&XH ngày 05/11/2015.

7. Sở Tài chính

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời ngân sách cho nhiệm vụ QPĐP. Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án mô hình tổ chức, lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách đối với Dân quân trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; Đài PTTH tỉnh; Báo Bắc Ninh

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, kết quả triển khai thực hiện công tác QPĐP, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, đoàn kết, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các ban, ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch các công trình Quốc phòng, công trình huấn luyện chiến đấu cho bộ đội địa phương, DQTV theo Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTN&MT-BQP. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, lấn chiếm, khai thác đất đá tại các điểm cao có giá trị về QP&AN.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2021. Tăng cường công tác kiểm tra về lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” đối với các đơn vị trọng điểm. Chỉ đạo huyện Gia Bình làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Diễn tập PCTT-TKCN đạt kết quả tốt, an toàn.

11. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh cử giáo viên tham gia giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng KTQP&AN cho cán bộ đối tượng 3 theo kế hoạch của Hội đồng GDQP&AN tỉnh. Lồng ghép nội dung GDQP&AN cho học viên tham gia các khỏa đào tạo trung cấp, cử nhân, cao cấp tại nhà trường.

12. Các Sở, ban, ngành còn lại

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các ngành, tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QP&AN năm 2021, bảo đảm chặt chẽ, sát với thực tế nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương gắn với củng cố QP&AN đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mi.

13. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố QP&AN. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng; xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ QPĐP năm 2021; chú trọng xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác đăng ký, quản lý, xây dựng lực lượng, tập huấn, huấn luyện DQTV, DBĐV; thực hiện tốt công tác GDQP&AN, bồi dưỡng KTQP&AN cho các đi tượng; kiện toàn đủ số lượng cán bộ Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tchức. Chỉ đạo thực hiện tt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã theo Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BQP của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng; ưu tiên bố trí, sử dụng hiệu quả số cán bộ đã qua đào tạo ngành quân sự cơ sở; chỉ đạo bảo đảm chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù quân sự cho cán bộ DQTV theo Luật và Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh về mô hình tổ chức, lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách đối với Dân quân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tổ chức diễn tập KVPT, diễn tập PCTT&TKCN cấp huyện theo kế hoạch của tỉnh và chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập PCTT&TKCN cấp xã theo phân cấp bảo đảm chặt chẽ, an toàn. Làm tốt công tác chuẩn bị cho Bộ Quốc phòng, Quân khu kiểm tra công tác QPĐP năm 2021, tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị thuộc quyền; tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ theo kế hoạch.

14. Mặt trận Tquốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QP&AN. Chăm lo xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, xây dựng cơ sở vững mnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP&AN trong tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch QPĐP năm 2021 gửi về Bộ CHQS tỉnh (qua Ban DQTV) trước ngày 14/01/2021. UBND tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- VPCP, BQP (b/c);
- BTL Quân khu 1 (b/c);
- TT T
nh ủy, TT HĐND tnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND t
nh;
- Các S
, ban, ngành thuộc tnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: HC, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 03/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


48

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50