Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 03/KH-UBND về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Số hiệu: 03/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lâm Hoàng Nghiệp
Ngày ban hành: 14/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC theo chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và các quy định về kiểm soát TTHC.

Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát TTHC từ cấp tỉnh, cấp huyện, đến cấp xã; nâng cao hiệu quả hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, thông thoáng, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hướng các dịch vụ hành chính công vì mục đích phục vụ nhân dân, nâng cao mức độ hài lòng, tính chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh của cán bộ, công chức.

Thủ tục hành chính được công bố, công khai, niêm yết và sử dụng thuận tiện, đạt chất lượng, hiệu quả.

2. Yêu cầu

Hoạt động kiểm soát TTHC phải cụ thể, thiết thực, các nhiệm vụ đề ra đy đủ, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Xác định cụ thể rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời gian thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm chi phí và hoàn thành đúng tiến độ.

Thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá TTHC, rà soát Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC rườm rà, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Đưa ra những sáng kiến cải cách, đơn giản hóa TTHC, những phản ánh để hoàn thiện các nội dung kiểm soát TTHC.

Thủ tục hành chính phải được công bố kịp thời, đảm bảo chính xác. Huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. Kịp thời phát hiện và xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Số TT

Nội dung công việc

Kết quả công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Công tác chỉ đạo điều hành

1

Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Các văn bản chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan.

Trong năm 2020

2

Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2020.

- Kế hoạch kiểm soát TTHC;

- Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC;

- Các văn bản triển khai công tác kiểm soát TTHC.

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.

Kế hoạch kiểm soát, Kế hoạch rà soát ban hành trước ngày 31/01/2020

II

Kiểm soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có quy định về TTHC

1

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC thông qua việc đánh giá tác động quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL (trường hợp được Luật giao).

Đánh giá tác động TTHC theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.

Các Sở, ban, ngành khi được giao dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND theo quy định của Luật nếu có quy định về TTHC.

Thường xuyên

2

Thẩm định dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh có quy định về TTHC.

Văn bản thẩm định dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh có quy định về TTHC.

Sở Tư pháp

Thường xuyên

III

Công bố, công khai, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC

1

Công bố TTHC và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC.

Chủ động theo dõi Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia để trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý (kể cả TTHC áp dụng tại cấp huyện, cấp xã) ngay khi Quyết định của các Bộ được đăng tải công khai.

Các sở, ban, ngành chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên

Sau khi được công bố, TTHC phải được xây dựng quy trình nội bộ giải quyết trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để cập nhật quy trình điện tử, đảm bảo theo dõi, kiểm soát chặt chẽ từng bước, gắn với trách nhiệm của cá nhân, đơn vị từ khâu hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả.

Các sở, ban, ngành chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên

2

Thực hiện công khai TTHC.

Cập nhật và đăng tải công khai toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia ngay sau khi Quyết định công bố được ban hành.

Văn phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên

Thực hiện kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang tin điện tử của các cơ quan đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC để công khai đồng bộ, thống nhất nội dung TTHC.

Cổng Thông tin điện tử, Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên

100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được niêm yết, công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã (đảm bảo 100% TTHC còn hiệu lực thi hành được niêm yết công khai trên bảng treo tường, trên Trang tin điện tử (nếu có) hoặc các hình thức khác.

Các Sở, ban, ngành; Trung tâm Phục vụ hành chính công; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên

IV

Kiểm soát việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC

1

Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC phải tuân thủ quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP: thu đúng, thu đủ, không thu thừa, thu thiếu hồ sơ, phí, lệ phí; giảm thấp nhất tỷ lệ trễ hạn trong giải quyết hsơ TTHC; giải quyết đúng thẩm quyền, đúng trình tự...

Các Sở, ban, ngành; Trung tâm Phục vụ hành chính công; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên

Đảm bảo 100% TTHC được đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã (trừ một số TTHC thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 5, Điều 14, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP) nhm thực hiện công khai, minh bạch quá trình giải quyết TTHC.

Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân bng văn bản khi để xảy ra trễ hạn trong giải quyết hồ sơ TTHC; thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC bảo đảm công bng, khách quan và có hiệu quả.

2

Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh

Đảm bảo vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công của tỉnh, Hệ thống phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành; Trung tâm Phục vụ hành chính công; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên

Rà soát, đánh giá đề xuất danh mục, lộ trình các dịch vụ công trực tuyến sẽ được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020 đảm bảo đạt tối thiểu 20% trong tổng số dịch vụ công trực tuyến mà tỉnh đang cung cấp.

3

Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hsơ, giải quyết, trả kết quả TTHC qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.soctrang.gov.vn); Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) và dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tchức thực hiện tt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến, kiên quyết không để xảy ra tình trạng hồ sơ đã được cá nhân, tổ chức gửi nhưng không được tiếp nhận, xử lý; tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm giảm chi phí thực hiện cho người dân và doanh nghiệp.

Các Sở, ban, ngành; Trung tâm Phục vụ hành chính công; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên

V

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

1

Nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020.

Văn bản đăng ký rà soát, đánh giá TTHC của từng đơn vị, địa phương.

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.

Trong tháng 01/2020

Tổng hp, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC chung cả tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh.

Trong tháng 01/2020

2

Triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC đã được phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC;

- Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh).

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.

Trong quý I, quý II/2020

Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh kèm theo phương án đơn giản hóa TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt gửi về Bộ, cơ quan ngang Bộ để đề nghị xem xét, xử lý theo phạm vi chức năng quản lý và Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh.

Trước ngày 15/9/2020

VI

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính

1

Công khai thông tin về tiếp nhận, xử lý PAKN về quy định hành chính.

100% cơ quan, đơn vị công khai “Nội dung, địa chỉ tiếp nhận, xử lý PAKN về quy định hành chính” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa cấp huyn, cấp xã hoc cơ quan hành chính nhà nước.

Các Sở, ban, ngành; Trung tâm Phục vụ hành chính công; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên.

2

Tổ chức tiếp nhận, PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính bằng văn bản trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý PAKN của Chính phủ tại địa chỉ https://pakn.dichvucong.gov.vn.

Văn bản chuyển PAKN, thông báo kết quả xử lý PAKN.

Văn phòng UBND tỉnh; các cơ quan đơn vị có liên quan.

Thường xuyên.

3

Vận hành, khai thác hệ thống phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Quản lý, sử dụng tài khoản đăng nhập hệ thống phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia, để kịp thời tiếp nhận, trả lời các phản ánh kiến nghị theo quy định.

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.

Thường xuyên.

VII

Tổ chức thực hiện Đề án liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

 

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch s117/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện “Đề án liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án của các đơn vị, địa phương (thể hiện trong Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC).

Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND cấp huyện (tổng hợp kết quả thực hiện của UBND cấp xã)

- Định kỳ hàng quý và năm.

- Đột xuất theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh.

VIII

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC.

Báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương (thể hiện trong Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC).

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.

- Định kỳ hàng quý và năm.

- Đột xuất theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh.

IX

Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

1

Kiểm tra công tác cải cách hành chính kết hợp với kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Đề án liên thông các TTHC tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính kết hợp với kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Đề án liên thông các TTHC tại đơn vị, địa phương và Quyết định thành lập đoàn kiểm tra trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Trước ngày 15/02/2020

- Thông báo cho các đơn vị, địa phương về chương trình, thời gian, kiểm tra.

- Tiến hành kiểm tra theo kế hoạch, thông báo kết luận kiểm tra, đề xuất các biện pháp hoặc kiến nghị cơ quan, đơn vị khc phục những tồn tại, hạn chế.

- Báo cáo kết quả kiểm tra; đề xuất UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp chấn chỉnh.

Trong quý II, quý III/2020

2

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các hoạt động kiểm soát TTHC tại các phòng, ban, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Kế hoạch kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra gửi về Văn phòng UBND tỉnh theo dõi.

Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.

Từ quý I đến quý III/2020

X

Công tác truyền thông và nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức

1

Đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính.

Xây dựng chuyên mục, tin bài, phóng sự về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị, địa phương.

Báo Sóc Trăng, Đài phát thanh truyền hình tỉnh.

Thường xuyên.

Đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang tin điện tử; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp giao ban, trong ngày sinh hoạt pháp luật hàng tháng...

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên.

2

Tham gia tập huấn (trực tiếp hoặc trực tuyến) do Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) tổ chức.

Cử công chức tham gia các lớp tập huấn.

Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan (nếu có)

Theo Thơ mời của Cục Kiểm soát TTHC

3

Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ hoặc ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ (khi cần thiết).

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện.

Trong năm 2020

Cử cán bộ đu mối, công chức một cửa tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ (khi nhận được giấy mời) hoặc trao đổi nghiệp vụ khi có khó khăn, vướng mắc.

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.

XI

Chế độ thông tin báo cáo

1

Báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Đề án liên thông các TTHC tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu gửi về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp.

Hướng dẫn chế độ báo cáo.

Văn phòng UBND tỉnh.

- Định kỳ hàng quý và năm (đơn vị, địa phương gửi Báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20 của tháng cuối quý và trước ngày 20 tháng 12 để tổng hợp trình UBND tỉnh).

- Đột xuất theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh.

Báo cáo định kỳ hàng quý và năm.

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện (tổng hợp kết quả thực hiện của UBND cấp xã).

2

Tng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Đề án liên thông các TTHC trên địa bàn tỉnh hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Đề án liên thông các TTHC trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng quý và năm.

Văn phòng UBND tỉnh.

Định kỳ hàng quý và năm hoặc đột xuất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và gửi về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 31/01/2020 để tổng hp làm cơ sở chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính.

2. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo thực hiện đúng thời gian quy định.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí phục vụ cho công tác kiểm soát TTHC theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hp báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành tỉnh;
- Ban Quản lý các KCN tỉnh;
- Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Sóc Trăng, Đài PT-TH Sóc Trăng;
- Phòng Kiểm soát TTHC;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Lưu: VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 03/KH-UBND về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


240
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89