Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Hướng dẫn 82/HD-BTĐKT thi đua khen thưởng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa đại biểu Hội đồng 2016

Số hiệu: 82/HD-BTĐKT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Người ký: Trần Thị Hà
Ngày ban hành: 20/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BNỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 82/HD-BTĐKT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Thực hiện Chỉ thị s 51-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về lãnh đạo và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đạt được Mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

2. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành và các tng lp nhân dân tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử, đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

3. Tạo không khí phấn khởi, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

II. VNỘI DUNG THI ĐUA

1. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương tổ chức phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngay từ nhng ngày đầu, tháng đầu năm 2016, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2016.

2. Tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hp, đa dạng, phong phú, hiệu quả. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biu Hội đồng nhân dân, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc bầu cử.

4. Tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân và đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

III. VỀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng, hình thức khen thưởng

a) Đối tượng:

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

b) Hình thức khen thưởng:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

- Giấy khen;

2. Tiêu chuẩn khen thưởng

a) Đi với các tập thể thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Phát động đợt thi đua thực hiện tt công tác bầu cử gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của bộ, ban, ngành, đoàn thể và địa phương (có kế hoạch, nội dung, biện pháp thực hiện và đánh giá tổng kết);

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử đảm bảo kịp thời, hiệu quả, thông qua các hình thức đa dạng, phong phú, phù hp với tình hình thực tiễn.

- Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử; giải quyết kịp thời, các khiếu nại, tố cáo của cử tri. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định;

- Có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt từ 98% trở lên; kết quả bầu cử đảm bảo chất lượng, slượng, cơ cấu, thành phần (không phải bầu lại, bầu thêm); kết thúc bầu cử sớm hoặc đúng thời gian quy định;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

b) Đối với các tập thể thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương trực tiếp tham gia công tác bu cử:

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

c) Đối với cá nhân:

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn:

- Trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc phục vụ tốt công tác bầu cử ở các cấp.

- Có giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

d) Tiêu chuẩn tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và Giấy khen: Do bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn theo quy định phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ được giao.

3. Số lượng, thủ tục, hồ sơ khen thưởng

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn 05 tập thể và 03 cá nhân tiêu biu; mi bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương trực tiếp tham gia công tác bầu cử lựa chọn 03 tập thể và 03 cá nhân tiêu biểu.

Số lượng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và Giấy khen: Do bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

- Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng và mức thưởng: Thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gửi về Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương trước ngày 15/6/2016.

Căn cứ nội dung Hướng dẫn này, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức công tác bầu cử. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để tổng hợp, giải quyết theo quy định./

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
- Hội đồng bầu cử Quốc gia (để báo cáo);
- PCT nước Nguyễn Thị Doan (để báo cáo);
- Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương
- Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Tr
ung ương;
- Lưu VT, Vụ I, Vụ III./.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Thị Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 82/HD-BTĐKT ngày 20/01/2016 thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.412

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!