Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 46-HD/BTGTW năm 2017 công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Số hiệu: 46-HD/BTGTW Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Tuyên giáo Trung ương Người ký: Phạm Văn Linh
Ngày ban hành: 08/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 46-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2018

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Căn cứ Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018 như sau:

1. Tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết hội nghị Trung ương khoá XII, thông tin những vấn đề thực tiễn và những vấn đề mới về lý luận.

Tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Trung ương 8 khoá XII. (Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể riêng).

Ban tuyên giáo các cấp, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chủ động đề xuất với cấp uỷ thường xuyên tổ chức thông tin những vấn đề thực tiễn và những vấn đề mới về lý luận cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng đang đặt ra ở địa phương, cơ sở.

2. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng viên lý luận chính trị

Ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên (trong biên chế và kiêm chức) của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Nâng cao tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, ý thức nêu gương và đạo đức nhà giáo của giảng viên trường Đảng. Đồng thời, khuyến khích cán bộ, giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ tư duy lý luận, cập nhật kiến thức, nội dung mới vào chương trình giảng dạy.

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực và toàn quốc (sẽ có hướng dẫn, kế hoạch cụ thể). Đề nghị ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, chủ động tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị và lựa chọn, bồi dưỡng giảng viên tham dự Hội thi cấp khu vực và toàn quốc.

3. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị

Cấp uỷ các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị nói chung và tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nói riêng. Báo cáo kết quả kiểm tra với cấp uỷ cấp trên thông qua hệ thống ban tuyên giáo. Ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương định kỳ 6 tháng một lần tổng hợp kết quả kiểm tra, gửi báo cáo cho Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nội dung kiểm tra gồm: Công tác giảng dạy, học tập và chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức thi, đánh giá kết quả học tập; công tác quản lý học viên...

Ban tuyên giáo các cấp có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy triển khai Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân và Hướng dẫn số 127- HD/BTGTW, ngày 30/6/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kiểm tra các đơn vị có liên quan thực hiện tốt Kết luận và Hướng dẫn trên. Tham mưu cho cấp ủy triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vê xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

4. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng trong ban tuyên giáo theo Quy định số 219-QĐ/TW, ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy và các văn bản hiện hành.

Đối với trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thực hiện nghiêm túc Quyết định 185-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương; Quyết định số 1853-QĐ/BTGTW ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế giảng dạy và học tập của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản hướng dẫn có liên quan...

Ban Bí thư đã giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành tổng kết 10 năm việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương trong năm 2018 (sẽ có kế hoạch cụ thể sau).

5. Giao ban và tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị

Hàng quý, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiến hành giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị. Nội dung và hình thức tổ chức giao ban phù hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ sở; sau giao ban gửi báo cáo kết quả giao ban về Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức các hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị và tập huấn các tài liệu, chương trình đoàn thể thực hiện tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự sẽ thông báo cụ thể.

Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức các lớp tập huấn về lý luận chính trị cho giảng viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện theo tài liệu mới ban hành.

6. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp

Ban Tuyên giáo Trung ương đã và đang tiếp tục tổ chức biên soạn, cập nhật tài liệu giảng dạy tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện theo tinh thần đổi mới, thiết thực. Đối với những tài liệu chưa được biên soạn mới, đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện thực hiện theo Hướng dẫn trước đây và chủ động bổ sung, cập nhật các quan điểm, nội dung mới của Đại hội XII của Đảng vào bài giảng. Khi có chương trình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể. (phụ lục các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2018 kèm theo).

Căn cứ vào Hướng dẫn này, ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương có kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2018 của ngành, địa phương, cơ sở.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) để kịp thời điều chỉnh./.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phạm Văn Linh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 46-HD/BTGTW năm 2017 công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.915

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.223