Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 319/HD-TLĐ tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2015 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 319/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Đông
Ngày ban hành: 16/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 319/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC, VIỆT NAM - LÀO, VIỆT NAM - CAMPUCHIA NĂM 2015

Thực hiện Hướng dẫn số 143/HD-BTGTW ngày 12/02/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2015”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn các cấp Công đoàn thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới, công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xác định được đường biên giới trên đất liền với hệ thống mốc giới hiện đại giữa nước ta với các nước có chung đường biên giới, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong việc tham gia bảo vệ, giữ gìn hệ thống mốc giới quốc gia.

- Thông qua công tác tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới, công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về vấn đề biên giới, lãnh thổ và tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng.

2. Yêu cầu

- Nắm vững các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, đổi mới, đa dạng hóa về nội dung và hình thức tuyên truyền, coi trọng chất lượng, hiệu quả và sự phù hợp về đối tượng, chú trọng tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Công đoàn lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về biên giới với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

- Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền về biên giới trên đất liền một cách nghiêm túc; chú trọng việc trao đổi kinh nghiệm, phối hợp giữa các lực lượng tham gia tuyên truyền.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

a. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ký ngày 30/12/1999), nội dung, ý nghĩa của việc ký kết và thực thi 03 văn kiện pháp lý: Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009).

- Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng cho đoàn viên, CNVCLĐ về kết quả, ý nghĩa của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc; việc ký kết và thực thi các văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; giúp nhân dân, CNVCLĐ khu vực biên giới nhận thức đúng và nghiêm chỉnh tuân thủ quy định của các văn kiện biên giới.

- Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái; củng cố, tăng cường xây dựng tình cảm đoàn kết, truyền thống gắn bó lâu đời với nhân dân Trung Quốc; Tiếp tục tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; kịp thời, nhanh chóng cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về các vấn đề nảy sinh trong công tác biên giới được dư luận quan tâm;

- Tiếp tục tuyên truyền về việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những kinh nghiệm quý trong sản xuất kinh doanh nhằm đẩy mạnh sản xuất nâng cao đời sống nhân dân, CNVCLĐ vùng biên giới, thúc đẩy hoạt động kinh tế, thương mại, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

b. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Lào

- Tiếp tục tuyên truyền về các văn bản pháp lý liên quan đến biên giới Việt Nam - Lào: Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (ký ngày 18/7/1977); Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (ký ngày 24/01/1986); Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (ký ngày 1/3/1990), Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định về quy chế biên giới giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (ký ngày 31/8/1997), Bộ sách “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào-Việt Nam 1930 -2007”. Bộ phim “Biên giới Việt Nam - Lào, nghĩa tình anh em”. Giới thiệu, cung cấp, giải thích nội dung các văn bản pháp lý sẽ được ký kết giữa hai nước về toàn tuyến biên giới trong năm 2015.

- Tuyên truyền biểu dương các đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam - Lào; tiếp tục tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, CNVCLĐ ở cả hai bên biên giới tích cực tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ, giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

c. Đối với tuyến biên giới Việt Nam -Campuchia

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết biên giới Việt Nam - Campuchia trong đó có các hiệp định, hiệp ước về biên giới giữa hai nước như: Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 18/2/1979), Hiệp ước về vùng nước lịch sử giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 07/7/1982), Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 20/7/1983), Hiệp ước về quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 20/7/1983), Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 27/12/1985); Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 (ký ngày 10/10/2005).

- Tích cực, chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử quan hệ hai nước; thông tin, tuyên truyền, giải thích rõ một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến công tác phân giới, cắm mốc, đặc biệt ở các khu vực gặp nhiều khó khăn trong thực hiện cắm mốc trên thực địa để tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; tuyên truyền chính xác, kịp thời, cụ thể, đầy đủ tình hình quan hệ giữa hai nước và các địa phương giáp biên trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh và quốc phòng.

- Đa dạng hóa các phương pháp, hình thức tuyên truyền; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc giữ gìn, tôn tạo, bảo vệ đường biên, mốc giới nhất là đội ngũ chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng.

3. Hình thức tuyên truyền

Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể cũng như khả năng của từng ngành, địa phương, đơn vị để lựa chọn hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về công tác quản lý biên giới; công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền như: sách, báo, tài liệu tuyên truyền, panô, áp phích, tờ rơi, triển lãm, thi tìm hiểu, thi sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về biên giới; tổ chức các hội chợ kinh tế - thương mại quốc tế tại khu vực cửa khẩu và các tỉnh biên giới; tổ chức các cuộc trao đổi, tọa đàm, đối thoại, hội nghị, hội thảo và các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin phù hợp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tuyên truyền đạt hiệu quả; tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tặng quà cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên các vùng biên giới; định kỳ báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo).

2. Các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn tích cực đưa tin, bài, thông tin kịp thời, chính xác các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia./.

 


Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW; Để báo cáo
- Ban Dân vận Trung ương; Để báo cáo
- TT Đoàn Chủ tịch;
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ;
- Các cơ quan Báo chí Công đoàn;
- Lưu VT, TGTLĐ.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO
Nguyễn Văn Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 319/HD-TLĐ tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2015 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.254

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102