Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Hướng dẫn 20-HD/UBKTTW giải quyết tố cáo khiếu nại bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV đại biểu hội đồng

Số hiệu: 20-HD/UBKTTW Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ủy ban kiểm tra trung ương Người ký: Mai Thế Dương
Ngày ban hành: 12/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KIỂM TRA
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 20-HD/UBKTTW

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN VIỆC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO, KHIẾU NẠI VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021 CỦA CÁC CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG, ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP

- Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Căn cứ Luật Tố cáo năm 2011 và Luật Khiếu nại năm 2011;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI;

- Căn cứ Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 4-01-2016 của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

- Căn cứ Quyết định số 210-QĐ/TW, ngày 8-11-2013 của Bộ chính trị ban hành Quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý;

- Căn cứ Công văn số 29/HĐBCQG-CTĐB, ngày 22-12-2015 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc ban hành các văn bản phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

I- LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VIỆC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO, KHIẾU NẠI PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

1- Cấp ủy các cấp chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tạo điều kiện để đảng viên và công dân phản ánh, tố cáo về những vấn đề liên quan đến nhân sự bầu cử và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định.

2- Chỉ đạo nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có dấu hiệu vi phạm, có vấn đề phức tạp, bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm; người đứng đầu cấp ủy phải chỉ đạo làm rõ và giải quyết dứt điểm các vụ, việc khiếu nại, tố cáo của công dân từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người trước, trong và sau ngày bầu cử.

3- Nắm chắc tình hình tố cáo, khiếu nại đối với nhân sự giới thiệu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trước hết là của cấp mình để chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

4- Chỉ đạo việc phối hợp trong giải quyết tố cáo, khiếu nại giữa các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo đảm việc giải quyết tố cáo, khiếu nại chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

II-TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT TỐ CÁO, KHIẾU NẠI PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

1- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương Đảng, cấp ủy các cấp, các ban cán sự đảng, đảng đoàn

a- Tổ chức tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư tố cáo, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết; chuyển đơn, thư tố cáo, khiếu nại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết theo quy định.

b- Xem xét hoặc chỉ đạo xem xét, giải quyết những nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân và đảng viên liên quan đến nhân sự giới thiệu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thuộc phạm vi, trách nhiệm, thẩm quyền theo đúng quy định của Bộ Chính trị và ban thường vụ cấp ủy cùng cấp về giải quyết tố cáo, khiếu nại đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ chính trị, Ban Bí thư hoặc ban thường vụ cấp ủy cùng cấp quản lý.

Qua xem xét hoặc chỉ đạo xem xét, giải quyết tố cáo, khiếu nại nếu thấy có vi phạm phải xem xét, thi hành kỷ luật đảng, kỷ luật chính quyền, kỷ luật đoàn thể hoặc xử lý bằng pháp luật, thì báo cáo, yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, kết luận, xử lý.

c- Phối hợp với ủy ban kiểm tra cùng cấp và các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan giải quyết những nội dung tố cáo, khiếu nại đảng viên thuộc diện Bộ chính trị, Ban Bí thư hoặc cấp ủy cấp mình quản lý theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp.

2- Ủy ban kiểm tra các cấp

a- Thực hiện kịp thời, có kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Tổ chức tốt công tác tiếp công dân và đảng viên (kể cả lập đường dây nóng, phân công cán bộ, kiểm tra viên trực 24/24 giờ); tiếp nhận đơn, thư tố cáo, khiếu nại, phản ảnh để phân loại, xử lý; nắm chắc số lượng đơn thư tố cáo, phản ánh về đảng viên là nguồn nhân sự giới thiệu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và về các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác bầu cử.

- Phân loại đầy đủ, chính xác đơn thư tố cáo, phản ánh về tổ chức đảng, đảng viên thuộc trách nhiệm giải quyết để tổ chức giải quyết theo đúng quy định; chuyển đơn thư tố cáo, phản ảnh không thuộc trách nhiệm giải quyết cho cơ quan có trách nhiệm giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người tố cáo biết.

- Đối với đơn tố cáo thuộc trách nhiệm giải quyết:

+ Trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền nhưng chưa giải quyết được hoặc đang giải quyết nhưng không đủ thời gian theo quy định để hoàn thành trước ngày bầu cử thì kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của ban thường vụ cấp ủy cùng cấp.

+ Trường hợp đơn, thư tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết nhận được trong vòng 10 ngày trước ngày bầu cử, theo quy định thì không phải giải quyết nhưng phải tổng hợp đầy đủ, báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng cấp và ủy ban kiểm tra cấp trên.

- Trường hợp tố cáo phức tạp có nhiều nội dung, liên quan đến trách nhiệm giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức thì ủy ban kiểm tra báo cáo để ban thường vụ cấp ủy quyết định thành lập đoàn giải quyết tố cáo theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết tố cáo đảng viên là nhân sự giới thiệu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thuộc cấp mình và tổ chức đảng liên quan trực tiếp đến công tác bầu cử. Qua giải quyết tố cáo, phải kết luận rõ đúng, sai, khuyết điểm hoặc vi phạm của đảng viên bị tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

b- Cùng với việc giải quyết tố cáo, khiếu nại ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động giám sát nắm chắc tình hình đảng viên và những người ngoài đảng là nguồn nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Chủ động phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử; vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm để kiểm tra, kết luận, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Nếu phát hiện những trường hợp không đủ tiêu chuẩn để giới thiệu ứng cử bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thì ủy ban kiểm tra chủ động cùng ban tổ chức của cấp ủy, Hội đồng bầu cử và các cơ quan liên quan trao đổi, đề nghị ban thường vụ cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định. Kiên quyết không để lọt và không đưa người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách giới thiệu ứng cử bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

c- Chủ động tham mưu cho cấp ủy quyết định hoặc chỉ đạo các tổ chức đảng có liên quan thực hiện nghiêm việc đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy theo quy định của Đảng đối với đảng viên là nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân có vi phạm.

d- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo:

- Tổng hợp đầy đủ kết quả giải quyết các trường hợp bị tố cáo liên quan đến nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình báo cáo cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp.

- Tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời với cấp ủy cùng cấp, cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh; những tố cáo, khiếu nại liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử, kết quả bầu cử.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Hướng dẫn trong đảng bộ.

2- Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy các cấp, ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

3- Ủy ban kiểm tra các cấp có trách nhiệm tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện và giúp cấp ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn cùng cấp, cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện Hướng dẫn này.

Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu, giúp cấp ủy tổng hợp những tố cáo, khiếu nại liên quan đến đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; là nhân sự giới thiệu ứng cử bầu đại biểu Quốc hội, bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình, gửi về Ủy ban Kiểm tra Trung ương để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quá trình thực hiện Hướng dẫn, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phản ánh kịp thời để Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo),
- Hội đồng bầu cử Quốc gia (để báo cáo),
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn ở trung ương,
- Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,
- Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương,
- Các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương,
- Các đồng chí Trợ lý, Thư ký Chủ nhiệm,
- Các Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương,
- Lưu VT-LT, Vụ NC (15b).

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC
Mai Thế Dương

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 20-HD/UBKTTW ngày 12/01/2016 thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.324

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!