Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 17/BNV-CQĐP năm 2004 về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 17/BNV-CQĐP Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 05/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/BNV-CQĐP

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2004

 

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2004 - 2009

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 là Chủ nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2004.

Cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân là sự kiện chính trị quan trọng, là cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại cơ quan quyền lực, Nhà nước ở địa phương. Cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009 càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì được tiến hành vào thời điểm các cơ quan trung ương và các cấp chính quyền địa phương đang tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX và Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân vừa được Quốc hội Khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ tư, ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 02/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 về chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009, Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điểm liên quan đến tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009.

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ

Triển khai, tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử là một khâu rất quan trọng, liên quan tới ý thức, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được phân công thực hiện công tác bầu cử, vì vậy, Bộ Nội vụ yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tốt các việc sau đây:

1. Phổ biến, tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và công dân nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; các văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

2. Tổ chức tốt Hội nghị triển khai công tác bầu cử và tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp tham gia vào công tác bầu cử, thành viên của các Tổ chức phụ trách bầu cử và các cán bộ, công chức được huy động tham gia phục vụ bầu cử để quán triệt mục đích, yêu cầu của cuộc bầu cử và giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình trong bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; nắm được những quy định về thời gian và quy trình tiến hành bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

3. Các tài liệu cần thiết cho cuộc bầu cử như Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân của các cơ quan Trung ương... cần được phát đến từng tổ chức phụ trách bầu cử để các thành viên nghiên cứu, tuỳ theo nhiệm vụ được phân công vận dụng, thực hiện.

Cần đặc biệt chú trọng tới nội dung, phương pháp tập huấn nghiệp vụ cho thành viên của Tổ chức bầu cử, đảm bảo mỗi thành viên hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn và những công việc phải làm của tổ chức mình, nắm vững nghiệp vụ bầu cử để làm tốt nhiệm vụ được phân công.

4. Hướng dẫn sử dụng các mẫu biểu về danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử, danh sách những người trúng cử, các mẫu biên bản và biểu tổng hợp kết quả bầu cử, thống kê cơ cấu, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được gửi kèm theo Hướng dẫn này.

II. THÀNH LẬP CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ

Để đảm bảo cho các tổ chức phục trách bầu cử hoạt động có hiệu quả, cần lưu ý các điểm sau đây:

1. Đảm bảo đủ các thành phần đại diện trong mỗi tổ chức phụ trách bầu cử như pháp luật đã quy định và phù hợp với yêu cầu, thực tiễn của địa phương; lựa chọn những người trung thực và có kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng tham gia vào các Tổ chức phụ trách bầu cử.

2. Do hầu hết các đơn vị hành chính cấp huyện là đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp xã là đơn vị bầu cử của Hội đồng bầu cử cấp huyện, vì vậy có thể bố trí thành viện của Hội đồng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp dưới là thành viên của Ban bầu cử của cấp trên trực tiếp (ví dụ thành viên Hội đồng bầu cử cấp huyện là thành viên của Ban bầu cử cấp tỉnh, thành viên Hội đồng bầu cử cấp xã là thành viên của Ban bầu cử cấp huyện) để việc triển khai công việc được thuận lợi, song cần đảm bảo để Ban bầu cử mỗi cấp có đủ các thành phần như quy định của Luật.

3. Cần đặc biệt quan tâm đến việc lựa chọn người tham gia Tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã để cử những người có uy tín, có kinh nghiệm, được nhân dân tín nhiệm tham gia Tổ bầu cử. Các cơ quan có trách nhiệm cần cung cấp các tài liệu và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Tổ bầu cử để từng người hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn, làm đúng phận sự, chức trách của mình; tránh những sai sót như đã xảy ra ở một số địa phương trong các cuộc bầu cử gần đây.

III. CHUẨN BỊ ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG TIỆN, VẬT CHẤT CHO CUỘC BẦU CỬ

Căn cứ vào nội dung công việc cần chuẩn bị, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã gấp rút tiến hành việc chuẩn bị các điều kiện, phương tiện vật chất cho ngày bầu cử theo các nội dung công việc sau đây:

- Trên cơ sở thống kê dân số, cử tri có đến ngày 31 tháng 12 năm 2003 do Cục thống kê các tỉnh, thành phố cung cấp, Uỷ ban nhân dân dự tính số đại biểu Hội đồng nhân dân của mỗi đơn vị hành chính; phân chia đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử mỗi đơn vị; phân chia khu vực bỏ phiếu theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Lập dự trù kinh phí phục vụ bầu cử để báo cáo về Bộ Nội vụ tổng hợp, phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ quyết định;

- Kiểm kê hòn phiếu, con dấu còn lại của cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 1999 - 2004; bổ sung hòm phiếu, con dấu còn thiếu và khác dấu mới “Đã bỏ phiếu” theo quy định tại Điều 51 Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân để sử dụng cho cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009;

- Lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có năng lực để tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, tổ chức, công dân về nội dung Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và nội dung các văn bản hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho tập huấn nghiệp vụ bầu cử đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ được phân công thực hiện công tác bầu cử và thành viên các Tổ chức phụ trách bầu cử;

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử ở địa phương, trình Uỷ ban nhân dân xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo để cuộc bầu cử ở địa phương diễn ra đúng tiến độ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước cấp trên.

IV. TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGÀY BẦU CỬ

Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và tiết kiệm, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, chính quyền các cấp và các Bộ, ngành cần tập trung chỉ đạo tốt các công việc sau:

- Tổ chức tuyên truyền, cổ động rộng rãi cho ngày bầu cử, tạo không khí hồ hởi, phấn khởi, thể hiện được ngày bầu cử là ngày hội thực hiện quyền dân chủ về chính trị của công dân.

- Xây dựng phương án bảo vệ trật tự, an ninh và khắc phục những sự cố thiên tai, hoả hoạn có thể xảy ra trong ngày bỏ phiếu, tại phòng bỏ phiếu; đặc biệt là ở những nơi đang có vấn đề vướng mắc, đảm bảo để ngày bầu cử không bị gián đoạn và đạt kết quả tốt.

- Uỷ ban nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp phân công cán bộ trực trong ngày bầu cử và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo để việc bỏ phiếu được tiến hành trật tự, nghiêm túc, đúng Luật định.

V. TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ

Sau khi Hội đồng bầu cử lập báo cáo tổng kết cuộc bầu cử, Uỷ ban nhân dân phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 để kiểm tra việc thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm cho các cuộc bầu cử sau. Việc tổng kết công tác bầu cử có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả đã đạt được qua cuộc bầu cử, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác bầu cử, vì vậy cần được chuẩn bị chu đáo và tiến hành nghiêm túc, thiết thực, có hiệu quả.

Để bảo đảm tiến độ cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, Bộ Nội vụ yêu cầu:

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, kịp thời tiến độ và kết quả thực hiện công tác bầu cử về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời báo cáo kịp thời những vướng mắc và tình hình phát sinh (nếu có) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ có hướng giải quyết, đảm bảo để cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân diễn ra an toàn, đúng Luật và thực sự dân chủ.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Đỗ Quang Trung

 


Mẫu số 01/BCĐBHĐND          

          UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          (Xã, phường thị trấn)                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỨ TRI

Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Nhiệm kỳ 2004 - 2009

Khu vực bỏ phiếu:........................................ Đơn vị bầu cử:........................................

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Nghề nghiệp

Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú

Cấp bầu cử

Ghi chú

Nam

Nữ

Tỉnh

Huyện

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số cử tri trong danh sách:......................................... người;

Trong đó có: ..................................... nam, ..................................... nữ

Cử tri tham gia bầu cử cấp tỉnh: ..............................người, trong đó có:.................. nam ................... nữ.

Cử tri tham gia bầu cử cấp huyện:...........................người, trong đó có:.................. nam ................... nữ.

Cử tri tham gia bầu cử cấp xã: ................................người, trong đó có:.................. nam ................... nữ.

Danh sách này được lập tại......................................... ngày....... tháng........ năm 2004.

                                                                                TM. UỶ BAN NHÂN DÂN(12)                CHỦ TỊCH

     (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

3,4 - Với cử tri tham gia bầu cử lần đầu tiên, cần ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh.

6 - Ghi rõ: cán bộ, công chức, giáo viên, bộ đội, công nhân, nông dân, nội trợ, CB hưu trí...

12 - Nếu là danh sách cử tri của đơn vị lực lượng vũ trang thì do Thủ trưởng đơn vị, ký tên, đóng dấu.


Mẫu số 02/BCĐBHĐKD

 

           HỘI ĐỒNG BẦU CỬ                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(*).......................................                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (**)............................... KHOÁ..................................

Nhiệm kỳ 2004 - 2009

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ:...............................

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính (nam, nữ)

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp

Chức vụ, đơn vị
 công tác

Đảng viên

Đại biểu tái cử

Trình độ

Chi chú

Văn hoá

Chính trị

Chuyên môn

Quản lý HC

Quản lý KT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số cử tri trong danh sách:......................... người;

Số đại biểu được bầu:......................................... đại biểu;

Lập tại......................................... ngày....... tháng........ năm 2004.

                                                                                  TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ                  CHỦ TỊCH

     (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(*)(**) Ghi tên đơn vị hành chính

2 Xếp tên theo thứ tự a, b, c...

7 - Ghi cụ thể: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Cao Đài, Hoà Hảo, Tin Lành...

9 - Ghi nghề nghiệp người đó đang làm (như cán bộ, công chức, giáo viên, bộ đội, công nhân, nông dân, nội trợ, hưu chí...)

13, 14, 15, 16, 17 - Ghi trình độ cao nhất: trường hợp chưa tốt nghiệp về văn hoá thì ghi lớp đã học hoặc đang theo học, chưa tốt nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính, in hay quản lý thì ghi năm đang theo học hay các lớp bồi dưỡng đã qua,

 


Mẫu số 03/BCĐBHĐND

 

                  TỔ BẦU CỬ                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   ......................................                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VIỆC SỬ DỤNG PHIẾU BẦU CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2004 - 2009

KHU VỰC BỎ PHIẾU.............................. THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ................................
XÃ............................... HUYỆN................................ TỈNH...........................

Hồi................ giờ................., ngày...... tháng...... năm 2004, sau khi cử tri cuối cùng tại phòng bỏ phiếu đã bỏ phiếu xong, Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử đã tiến hành kiểm kê và lập biên bản về việc sử dụng phiếu bầu dưới sự chứng kiến của hai cử tri biết chữ, không ra ứng cử là:

Ông (Bà):.............................................................................................

Ông (Bà):.............................................................................................

Kết quả kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu như sau:

1. Số phiếu Tổ bầu cử đã nhận về là:.................................................. phiếu

Trong đó: Phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là:.......................... phiếu

  Phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là:....................... phiếu

  Phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là:............................. phiếu

2. Số phiếu phát ra là:.......................................................................... phiếu

Trong đó: Phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là:.......................... phiếu

  Phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là:....................... phiếu

  Phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là:............................. phiếu

3. Số phiếu cử tri đổi do gạch hỏng là:................................................ phiếu

Trong đó: Phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là:.......................... phiếu

  Phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là:....................... phiếu

  Phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là:............................. phiếu

4. Số phiếu còn lại không sử dụng đến là:........................................... phiếu

Trong đó: Phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là:.......................... phiếu

  Phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là:....................... phiếu

  Phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là:............................. phiếu

Sau khi kiểm kê, Tổ bầu cử đã niêm phong toàn bộ số phiếu còn lại và lập Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu để gửi tới Uỷ ban nhân dân (1)................................................... (kèm theo số phiếu đã niêm phong) và Ban bầu cử (2) đại biểu HĐND (3)..........................

ĐẠI DIỆN CỬ TRI CHỨNG KIẾN

(Ký và ghi rõ họ tên)

..................., ngày..... tháng...... năm 2004

TM. TỔ BẦU CỬ (4)
TỔNG TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1), (4) - Ghi tên đơn vị hành chính

(2) - Nếu là Ban BC kiêm Tổ BC thì gửi tới HĐBC

(3) - Nếu là Ban BC kiêm TWBC thì ghi TM. Ban Bầu cử kiểm tra Bầu cử - Trưởng Ban


Mẫu số 04/BCĐBHĐND

 

                  TỔ BẦU CỬ                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

......................................                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (1)...................................

Nhiệm kỳ 2004 - 2009

KHU VỰC BỎ PHIẾU.............................. THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ................................

Vào hồi................ giờ................., ngày...... tháng...... năm 2004, tại Phòng bỏ phiếu........

Tổ bầu cử gồm có:

Ông (Bà):............................................................................................. Trưởng Ban

Ông (Bà):............................................................................................. Phó Ban

Ông (Bà):............................................................................................. Thư ký

Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

Đã tiến hành lập biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (2).................. nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Đúng......... giờ............ phút, sau khi cử tri cuối cùng có mặt tại phòng bỏ phiếu đã bỏ phiếu xong, Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và mời hai cử tri biết chữ, không ra ứng cử, chứng kiến công việc kiểm phiếu là:

Ông (Bà):.............................................................................................

Ông (Bà):.............................................................................................

Trước khi mở Hòm phiếu, Tổ bầu cử đã tiến hành kiểm kê và lập biên bản về việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Sau khi mở hòm phiếu và tiến hành kiểm phiếu, kết quả cuộc bầu cử như sau:

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân ấn định cho đơn vị bầu cử:.........................người

- Số người ứng cử:...........................................................................................người

- Tổng số cử tri trong đơn vị bầu cử:......................... (Trong đó có:......... nam........ nữ)

- Tổng số cử tri đã đi bầu:.......................................... (Trong đó có:......... nam........ nữ)

- Tổng số cử tri không đi bầu:.................................... (Trong đó có:......... nam........ nữ)

- Tổng số cử tri đi bầu/tổng cử tri:.......................... % (Trong đó có:......... nam........ nữ)

- Số phiếu phát ra:.......... Số phiếu thu vào:.................. đạt............% phiếu phát ra

                                        Số phiếu hợp lệ:.................... đạt............% phiếu phát ra

                                         Số phiếu không hợp lệ:.................. đạt............% phiếu phát ra

- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử:

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Trong ngày bầu cử và thời gian kiểm phiếu, đã xảy ra sự việc (hoặc khiếu nại) sau đây:

(3)..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Những vấn đề (hoặc khiếu nại) chưa được giải quyết và kiến nghị:

(3)..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Biên bản này lập thành ba bản để gửi: Ban Bầu cử, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, có đính kèm theo tờ trình của Tổ bầu cử và (5)...............................................

CỬ TRI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. TỔ BẦU CỬ
TỔ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

THƯ KÝ
BAN BẦU CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) (2) - Ghi tên đơn vị hành chính

(3) - Tóm tắt những sự việc xảy ra (hoặc khiếu nại) và cách giải quyết của Ban BC, Tổ BC.

(4) - Ghi rõ vấn đề (khiếu nại chưa được giải quyết) và kiến nghị.

(5) - Các khiếu nại (nếu có).


Mẫu số 05/BCĐBHĐND

 

                  TỔ BẦU CỬ                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

......................................                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (1)...................................

ĐƠN VỊ BẦU CỬ:.............................................

Vào hồi................ giờ................., ngày...... tháng...... năm 2004, tại .................................

.................................................... Ban bầu cử đã tiến hành lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử với sự tham gia của các thành viên sau đây:

Ông (Bà):............................................................................................. Trưởng Ban

Ông (Bà):............................................................................................. Phó Ban

Ông (Bà):............................................................................................. Thư ký

Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

Sau khi kiểm tra và tổng hợp kế quả từ Biên bản kiểm phiếu do các Tổ bầu cử chuyển đến, kết quả cuộc bầu cử ở đơn vị bàu cử như sau:

- Số đại biểu được bầu:...................................................................................người

- Số người ứng cử:...........................................................................................người

- Tổng số cử tri trong đơn vị bầu cử:......................... (Trong đó có:......... nam........ nữ)

- Tổng số cử tri đã đi bầu:.......................................... (Trong đó có:......... nam........ nữ)

- Tổng số cử tri không đi bầu:.................................... (Trong đó có:......... nam........ nữ)

- Tổng số cử tri đi bầu/tổng cử tri:.......................... % (Trong đó có:......... nam........ nữ)

- Số phiếu phát ra:.......... Số phiếu thu vào:.................. đạt............% phiếu phát ra

                                        Số phiếu hợp lệ:.................... đạt............% phiếu phát ra

                                         Số phiếu không hợp lệ:........ đạt............% phiếu phát ra

- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử:

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Căn cứ vào kết quả ghi trên. Ban bầu cử xác định các Ông (Bà) có tên dưới đầy đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (3)............................................. nhiệm kỳ 2004 - 2009:

Ông (Bà)(4)...................................... được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Còn thiếu........................................................ đại biểu so với số đại biểu được ấn định.

Trong ngày bầu cử và thời gian kiểm phiếu, đã xảy ra sự việc (hoặc khiếu nại) sau đây(5):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Những vấn đề (hoặc khiếu nại) chưa được giải quyết và kiến nghị:

(6)..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Biên bản này lập thành ba bản để gửi tới Hội đồng bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, có đính kèm theo tờ trình của Ban  bầu cử và (7)...............................................

TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN

(Ký tên, đóng dấu)

 

THƯ KÝ
BAN BẦU CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) (3) - Ghi tên đơn vị hành chính

(2) - Địa điểm ban Bầu cử tổ chức họp

(4) - Ghi tên theo thứ tự từ người có số phiếu cao nhất đến người có số phiếu thấp nhất.

(5) - Tóm tắt những sự việc xảy ra (hoặc khiếu nại) và cách giải quyết của Ban BC, Tổ BC.

(6) - Ghi rõ vấn đề (khiếu nại chưa được giải quyết) và kiến nghị.

(7) - Đơn khiếu nại (nếu có).


Mẫu số 06/BCĐBHĐND

 

                BAN BẦU CỬ                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            KIÊM TỔ BẦU CỬ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN(1).............................

Nhiệm kỳ 2004 - 2009

KHU VỰC BỎ PHIẾU.............................. THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ................................

Vào hồi................ giờ................., ngày...... tháng...... năm 2004, tại Phòng bỏ phiếu số......................... thuộc đơn vị bầu cử ..............................................................................

Ban bầu cử kiêm Tổ bầu cử đã tiến hành kiểu phiếu và xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (2).................................................. nhiệm kỳ 2004 - 2009 với sự tham gia của các thành viên sau đây:

Ông (Bà):............................................................................................. Trưởng Ban

Ông (Bà):............................................................................................. Phó Ban

Ông (Bà):............................................................................................. Thư ký

Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

Đúng................. giờ............. phút, sau khi cử tri cuối cùng có mặt tại phòng bỏ phiếu đã bỏ phiếu xong, Trưởng ban bầu cử kiểm Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và mời hai cử tri biết chữ, không ra ứng cử vào chứng kiến việc kiểm phiếu là:

Ông (Bà):.............................................................................................

Ông (Bà):.............................................................................................

Trước khi mở Hòm phiếu, Tổ bầu cử đã tiến hành kiểm kê và lập biên bản về việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Sau khi mở hòm phiếu và tiến hành kiểm phiếu, kết quả cuộc bầu cử như sau:

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân ấn định cho đơn vị bầu cử:.........................người

- Số người ứng cử:...........................................................................................người

- Tổng số cử tri trong danh sách:......................... (Trong đó có:......... nam........ nữ)

- Tổng số cử tri đã đi bầu:.......................................... (Trong đó có:......... nam........ nữ)

- Tổng số cử tri không đi bầu:.................................... (Trong đó có:......... nam........ nữ)

- Tổng số cử tri đi bầu/tổng cử tri:.......................... % (Trong đó có:......... nam........ nữ)

- Số phiếu phát ra:.......... Số phiếu thu vào:.................. đạt............% phiếu phát ra

                                        Số phiếu hợp lệ:.................... đạt............% phiếu phát ra

                                        Số phiếu không hợp lệ:.................. đạt............% phiếu phát ra

- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử:

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Căn cứ vào kết quả ghi trên. Ban bầu cử xác định các Ông (Bà) có tên dưới đầy đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (3)............................................. nhiệm kỳ 2004 - 2009:

Ông (Bà)......................................... được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Còn thiếu........................................................ đại biểu so với số đại biểu được ấn định.

Trong ngày bầu cử và thời gian kiểm phiếu, đã xảy ra sự việc (hoặc khiếu nại) sau đây:

(4)..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Những vấn đề (hoặc khiếu nại) chưa được giải quyết và kiến nghị:

(5)..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Biên bản này lập thành ba bản để gửi: Ban Bầu cử, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, có đính kèm theo tờ trình của Tổ bầu cử và (6)...............................................

CỬ TRI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. BAN BC KIÊM TỔ BC
TRƯỞNG BAN

(Ký tên, đóng dấu)

THƯ KÝ
BAN BC KIỂM TỔ BC

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) (2) (3) - Ghi tên đơn vị hành chính

(4) - Tóm tắt những sự việc xảy ra (hoặc khiếu nại) và cách giải quyết của Ban BC kiêm Tổ BC.

(5) - Ghi rõ vấn đề (khiếu nại chưa được giải quyết) và kiến nghị.

(6) - Các khiếu nại (nếu có).


Mẫu số 07/BCĐBHĐND

 

           HỘI ĐỒNG BẦU CỬ                                                                               

  .......................................                                                 

              ĐƠN VỊ BẦU CỬ

           .......................................

TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
(1).............................. DO CÁC TỔ BẦU CỬ BÁO CÁO

STT

Tổ bầu cử

Tổng số cử tri trong DS

Tổng số cử tri đi bầu cử

Tỷ lệ %

Số đại biểu được bầu

Số người ứng cử

Số phiếu phát ra

Số phiếu thu vào

Số phiếu hợp lệ

Số phiếu không hợp lệ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử

Ghi chú

Ông bà

Ông bà

Ông bà

Ông bà

Ông bà

Ông bà

Ông bà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

Số...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............., Ngày....... tháng........ năm 2004.

                                                                                        TM. BAN BẦU CỬ                                    TRƯỞNG BAN

     (Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: 1 - Cấp bầu cử (ví dụ: huyện Từ Liêm, Tỉnh Lai Châu).

Mẫu số 08/BCĐBHĐND

 

           HỘI ĐỒNG BẦU CỬ                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(1)......................................                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN TỔNG KẾT CUỘC BẦU CỬ
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN(2) ................................

Vào hồi................ giờ................., ngày...... tháng...... năm 2004, tại ............................. Hội đồng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân(3) .............................................................. đã tiến hành lập Biên bản Tổng kết cuộc bầu cử với sự tham gia của các thành viên sau đây.

1. Ông (Bà):............................................................................................. Chủ tịch

2. Ông (Bà):............................................................................................. Phó Chủ tịch

3. Ông (Bà):............................................................................................. Thư ký

4. Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

5. Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

6. Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

7. Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

8. Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

9. Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

10. Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

11. Ông (Bà):............................................................................................. Thành viên

12. ...........................

Sau khi tổng hợp kết quả từ các đơn vị bầu cử do các Ban bầu cử gửi đến:

Kết quả cử tri tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân(4)............................. như sau:

- Tổng số cử tri trong danh sách:......................... (Trong đó có:......... nam........ nữ)

- Tổng số cử tri đã đi bầu:.......................................... (Trong đó có:......... nam........ nữ)

- Tổng số cử tri không đi bầu:.................................... (Trong đó có:......... nam........ nữ)

- Tổng số cử tri đi bầu/cử tri trong danh sách:............ % (Trong đó có:...... nam...... nữ)

- Số phiếu phát ra:.........bằng...........%   Số phiếu thu vào:.......... bằng..........%

- Số phiếu hợp lệ:..........bằng...........%   Số phiếu không hợp lệ:.......... bằng..........%

Sau khi kiểm tra Biên bản xác định kết quả cuộc bầu cử của các Ban bầu cử và tổng hợp kết quả bầu cử, Hội đồng bầu cử xác định các ông bà có tên sau đây đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (5)...................................................... nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Tại đơn vị bầu cử số 1:

Ông (Bà):(6)..................................... được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Tại đơn vị bầu cử số 2:

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Tại đơn vị bầu cử số 3:

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Tại đơn vị bầu cử số 4:

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Tại đơn vị bầu cử số 5:

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Tại đơn vị bầu cử số 6:

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Tại đơn vị bầu cử số 7:

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Tại đơn vị bầu cử số 8:

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Tại đơn vị bầu cử số 9:

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà):........................................ được............. phiếu, đạt............. % số phiếu hợp lệ

- Số đại biểu ấn định cho Hội đồng nhân dân (7)....................... là ................. đại biểu.

- Số người ứng cử:................................................................................. người.

- Số người trúng cử:............................................................................... người.

- Thiếu .......................................... đại biểu so với số đại biểu được bầu.

Các đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu cử thêm:

Đơn vị bầu cử số........................ bầu thêm............................... đại biểu

Đơn vị bầu cử số........................ bầu thêm............................... đại biểu

Đơn vị bầu cử số........................ bầu thêm............................... đại biểu

Các đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu cử lại:

Đơn vị bầu cử số................... được bầu................ đại biểu, phải tổ chức bầu cử lại ở Khu vực bỏ phiếu........................ với lý do ........................................................................

Đơn vị bầu cử số................... được bầu................ đại biểu, phải tổ chức bầu cử lại ở Khu vực bỏ phiếu........................ với lý do ........................................................................

Đơn vị bầu cử số................... được bầu................ đại biểu, phải tổ chức bầu cử lại ở Khu vực bỏ phiếu........................ với lý do ........................................................................

Trong ngày bầu cử và thời gian kiểm phiếu, đã xảy ra sự việc (hoặc khiếu nại) sau đây:

(7)..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Những vấn đề (hoặc khiếu nại) chưa được giải quyết và kiến nghị:

(8)..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Biên bản này lập thành ba bản để gửi: Ban Bầu cử, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và cấp trên trực tiếp, có đính kèm theo tờ trình của Hội đồng bầu cử và (9)............................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

THƯ KÝ
HỘI ĐỒNG BẦU CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) (2) (3) (4), (5) - Ghi tên đơn vị hành chính

(6) - xã, phường, thị trấn hoặc huyện quận, thị xã, thành phố.

(7) - Ghi tên theo thứ tự từ người có số phiếu cao xuống người có số phiếu thấp.

(8) - Tóm tắt những sự việc xảy ra và cách giải quyết của Tổ BC, Ban BC, Hội đồng BC.

(9) - Các đơn khiếu nại (nếu có).

 

 

 

 

 


Mẫu số 09/BCĐBHĐND

 

           HỘI ĐỒNG BẦU CỬ                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(*).......................................                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (**)............................... KHOÁ..................................

Nhiệm kỳ 2004 - 2009

 

STT

Họ và tên

Đơn vị bầu cử

Ngày, tháng, năm , sinh

Giới tính (Nam, nữ)

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp

Đại biểu
ngoài Đảng

Đại biểu tái cử

Trình độ

Chi chú

Văn hoá

Chính trị

Chuyên môn

Quản lý HC

Quản lý KT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số cử tri trong danh sách này là:......................... người;

Số đại biểu được bầu:................................................... đại biểu;

Lập tại......................................... ngày....... tháng........ năm 2004.

                                                                                  TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ                  CHỦ TỊCH

     (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(*)(**) Ghi tên đơn vị hành chính

Cột 2 Xếp tên theo thứ tự a, b, c...

Cột 3 Ghi tên đơn vị bầu cử mà người trúng cử đã ứng cử

Cột 7 Ghi cụ thể: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Cao Đài, Hoà Hảo, Tin Lành...

Cột 10 - Ghi nghề nghiệp người đó đang làm (như cán bộ, công chức, giáo viên, bộ đội, công nhân, nông dân, nội trợ, hưu chí...)

 


Mẫu số 10/BCĐBHĐND

          UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                 

(*).......................................                                              

TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (2)..........................

Nhiệm kỳ 2004 - 2009

STT

Tên đơn vị hoặc (HC cấp HC)

Dân số

Cử tri

Tổng số

Nữ

Tỷ lệ nữ (%)

Tổng số cử tri trong danh sách

Tổng số cử tri đi bầu cử

Tỷ lệ cử tri đi bầu/Tổng cử tri (%)

Tổng số Cử tri nữ trong danh sách

Tổng số Cử tri nữ đi bầu cử

Tỷ lệ CT nữ đi bầu/CTnữ cử tri (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1), (2) Ghi tên đơn vị hành chính

 

STT

Tên đơn vị HC hoặc cấp HC)

Đơn vị bầu cử

Khu vực bỏ phiếu

Phiếu bầu cử

Kết quả BC

Tổng số

Cột 1 Khu vực bỏ phiếu

Bầu thêm

50% cử tri đi bầu

Bị huỷ kết quả BC

Bầu lại

Tổng số

Khu vực bỏ phiếu phải bầu thêm

50% cử tri đi bầu

Bị huỷ kết quả BC

Bầu lại

Số phải ra

Số phiếu thu vào

Tỷ lệ phiếu phải ra, phiếu thu vào (%)

Số phiếu hợp lệ

Tỷ lệ phiếu hợp lệ/phiếu thu vào (%)

Số phiếu không hợp lệ

Tỷ lệ phiếu không hợp/ phiếu thu vào (%)

Số DB được bầu

Số người ứng cử

Số người trúng cử

 

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày........ tháng ....... năm 2004

            NGƯỜI LẬP BIỂU                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                         CHỦ TỊCH

                                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)

 


Mẫu số 11/BCĐBHĐND

          UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                 

(*).......................................                                              

THỐNG KÊ CƠ CẤU, CHẤT LƯỢNG ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (2)...................

Nhiệm kỳ 2004 - 2009

STT

Tên đơn vị hành chính cấp hành chính

Tổng số ĐVHC hoặc thôn, tổ dân
phố trực thuộc

Tổng số đại biểu HĐND

Độ tuổi

Cơ cấu kết hợp

Cơ cấu ngành nghề

Dưới 35

Tỷ lệ %

Từ 35 đến 50

Tỷ lệ %

Tên 50

Tỷ lệ %

Nữ

Tỷ lệ %

Dân tộc

Tỷ lệ %

Tôn giáo

Tỷ lệ

Tái cử

Tỷ lệ %

CB, CC  nhà nước

Tỷ lệ %

Chuyên trách Đảng

Tỷ lệ %

C/trách Đoàn thể

Tỷ lệ %

Doanh nghiệp

Tỷ lệ %

Công nghiệp

Tỷ lệ %

Nông nghiệp

Tỷ lệ %

 Ngành nghề khác

Tỷ lệ %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1), (2): Ghi tên đơn vị hành chính


 

STT

Tên đơn vị hành chính hoặc cấp hành chính

Trình độ văn hoá

Trình độ chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị

Trình độ Quản lý Hành chính

Trình độ QL KT

Tiểu học

Tỷ lệ %

TH cơ sở

Tỷ lệ %

TH phổ thông

Tỷ lệ %

Sơ cấp

Tỷ lệ %

Trung cấp, cao đẳng

Tỷ lệ %

ĐH sau ĐH

Tỷ lệ %

Sơ cấp

Tỷ lệ %

Trung cấp

Tỷ lệ %

Trung cấp, ĐH

Tỷ lệ %

Trung cấp

Tỷ lệ %

Trung cấp

Tỷ lệ %

ĐH sau ĐH

Tỷ lệ %

Trung cấp

Tỷ lệ %

Đại học

Tỷ lệ %

 

 

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........,Ngày........ tháng ....... năm 2004

            NGƯỜI LẬP BIỂU                                                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 17/BNV-CQĐP năm 2004 về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.991
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250