Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 02/HD-SNV Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Trần Thị Yên
Ngày ban hành: 31/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ NỘI VỤ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/HD-SNV

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

VỀ ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN VÀ THỦ TỤC, HỒ SƠ KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ văn bản số 915/HD-BTĐKT ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương hướng dẫn về đối tượng, hình thức , tiêu chuẩn và thủ tục, hồ sơ khen thưởng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”

Sau khi thống nhất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ hướng dẫn về đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn và thủ tục, hồ sơ khen thưởng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG

1. Thôn, làng, tổ dân phố và tương đương tiêu biểu xuất sắc đã được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.

2. Hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc đã được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

3. Cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức và thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cấp cơ sở.

II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Huân chương Lao động hạng Ba;

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;

4. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã (gọi tắt là cấp huyện) và chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã).

III. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương, đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Có 15 năm liên tục trở lên được công nhận là “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

b) Là đơn vị tiêu biểu xuất sắc nhất của tỉnh trong việc phát triển kinh tế, không còn hộ nghèo, nhà tạm, nhà dột nát; 100% người lao động trong độ tuổi có việc làm; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, nhà ở, khu dân cư, các công trình công cộng, nghĩa trang được xây dựng theo tiêu chuẩn nông thôn mới;

c) Đã có 02 lần trở lên được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc 01 lần được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xây dựng “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.

2. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

a) “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có 12 năm liên tục trở lên được công nhận là “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

- Là đơn vị tiêu biểu xuất sắc nhất của huyện, thành phố, thị xã trong việc phát triển kinh tế và không còn nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%, 100% người lao động trong độ tuổi có việc làm; nhà ở, khu dân cư, các công trình công cộng, nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch và tiêu chuẩn nông thôn mới;

- Đã có 02 lần trở lên được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch; Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xây dựng “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

b) Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho “Gia đình văn hóa” đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có 15 năm trở lên liên tục được công nhận là “Gia đình văn hóa”; trong đó có 10 năm trở lên được bình bầu, tuyên dương, khen thưởng là “Gia đình văn hóa” tiêu biểu ở các cấp;

- Có đời sống kinh tế phát triển, làm giàu chính đáng, có thành tích đặc biệt xuất sắc về tương trợ giúp đỡ cộng đồng;

- Đã có 02 lần trở lên được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xây dựng “Gia đình văn hóa”.

3. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho:

a) “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương, đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có 09 năm liên tục trở lên được công nhận là “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

- Là đơn vị tiêu biểu cấp huyện và tương đương trong phát triển kinh tế và xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; nhà ở, khu dân cư, các công trình công cộng, nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch và tiêu chuẩn nông thôn mới;

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; xây dựng và giữ vững “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.

- Đã có 01 lần trở lên được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích xây dựng “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

b) Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho “Gia đình văn hóa” đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có 10 năm liên tục trở lên được công nhận là “Gia đình văn hóa”; trong đó có 06 năm trở lên được bình bầu, tuyên dương, khen thưởng là “Gia đình văn hóa” tiêu biểu ở các cấp;

- Có đời sống kinh tế gia đình phát triển, sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, có thành tích xuất sắc về tương trợ giúp đỡ cộng đồng.

- Đã có 01 lần trở lên được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện và tương đương về thành tích xây dựng “Gia đình văn hóa”.

4. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho:

a) “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh;

b) “Gia đình văn hóa” tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh;

c) Cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cấp cơ sở.

5. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho:

a) “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương tiêu biểu xuất sắc đã có 03 năm trở lên được công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

b) Gia đình tiêu biểu đã có 03 năm trở lên được công nhận là “Gia đình văn hóa” và đã được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích xây dựng “Gia đình văn hóa”.

6. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho “Gia đình văn hóa” có 02 lần trở lên được khu dân cư bình bầu và công nhận là “Gia đình văn hóa” tiêu biểu.

7. Các hình thức danh hiệu khác để động viên đối với các tập thể, cá nhân trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực hiện theo Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

IV. TUYẾN TRÌNH, THỜI GIAN, THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1. Tuyến trình khen thưởng

a) Các thôn, làng, tổ dân phố và tương đương xét, trình Chủ tịch UBND cấp xã khen thưởng hoặc đề nghị Chủ tịch UBND xã trình Chủ tịch UBND cấp huyện khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

b) Chủ tịch UBND cấp huyện trình Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, xét trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen theo quy định.

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, xét trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hoặc đề nghị UBND tỉnh trình Chính phủ, Nhà nước khen thưởng qua Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ theo quy định.

2. Thủ tục, hồ sơ đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba (04 bộ chính); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (03 bộ chính) cho  “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, gồm có:

- Tờ trình và danh sách đề nghị khen thưởng của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch;

- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng

Các hình thức đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ chỉ xét, tặng vào dịp sơ, tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

3. Thủ tục, hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (03 bộ chính) cho “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương, gồm có:

- Tờ trình và danh sách đề nghị khen thưởng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng.

4. Thủ tục, hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen của UBND cấp huyện gồm có:

- Tờ trình và danh sách đề nghị khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp xã;

- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp xã;

- Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng.

5. Thủ tục, hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen, gồm có:

- Văn bản đề nghị khen thưởng của Trưởng thôn, làng, tổ dân phố và tương đương;

- Biên bản họp đề nghị khen thưởng của thôn, làng, tổ dân phố và tương đương

6. Các hình thức đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của UBND cấp huyện và UBND cấp xã cho “Gia đình văn hóa ”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương được xét hàng năm.

7. Thời gian trình khen thưởng

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng về Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 02 hàng năm.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét, trình Thủ tướng Chính phủ, Nhà nước khen thưởng, có quy định cụ thể về thời gian khi có hướng dẫn của Trung ương (chỉ trình khen thưởng trong dịp sơ, tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ hướng dẫn đề nghị UBND cấp huyện, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo triển khai việc khen thưởng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định; kinh phí khen thưởng thực hiện theo quy định của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

- Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TDKT Trung ương;
- TTTU. TTHĐND;
- CPCT, CPVP;
- Sở Nội vụ, Sở VHTT&DL;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: TT HĐTĐKT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Yên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 02/HD-SNV ngày 31/10/2013 về đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn và thủ tục, hồ sơ khen thưởng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.010

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159