Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 02-HD/BTCTW Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương Đảng Người ký: Nguyễn Đức Hạt
Ngày ban hành: 10/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 02-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC XÂY DỰNG, CỦNG CỐ TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Tại Công văn số 920-CV/VPTW ngày 03-10-2006 của Văn phòng Trung ương về việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nếu rõ: Ban Bí thư đồng ý chủ trương tái lập lại chi bộ trong hợp tác xã nông nghiệp và giao cho Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số điểm cụ thể để thực hiện như sau:

1. Đối với các hợp tác xã nông nghiệp:

- Các hợp tác xã nông nghiệp chưa có tổ chức đảng nhưng đã có đủ điều kiện để thành lập chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng thì đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn ra quyết định thành lập chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn (nếu xã, phường, thị trấn là chi bộ cơ sở thì thành lập tổ đảng).

- Đảng viên ở chi bộ (hoặc tổ đảng) hợp tác xã nông nghiệp bao gồm:

+ Những đảng viên trực tiếp tham gia bộ máy quản lý, điều hành của hợp tác xã (ban quản trị, ban chủ nhiệm, ban kiểm soát,…);

+ Những đảng viên làm việc thường xuyên, ổn định trong các bộ phận làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, dịch vụ phát triển ngành nghề của hợp tác xã (kế toán, thống kê, kế hoạch, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm, ...);

+ Những đảng viên tham gia nhiều hợp tác xã thì sinh hoạt đảng ở chi bộ hợp tác xã nào làm việc thường xuyên, ổn định; những đảng viên đang sinh hoạt đảng ở nơi khác, nay làm việc thường xuyên, ổn định ở hợp tác xã nào thì chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ hợp tác xã đó.

Đối với những đảng viên là xã viên hợp tác xã nông nghiệp, nhưng không thuộc các đối tượng trên thì vẫn sinh hoạt đảng với chi bộ ở khu dân cư (thôn, xóm, ấp, bản...).

2. Đối với các hợp tác xã phi nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp đa ngành nghề có quy mô lớn, các liên hiệp hợp tác xã.

- Các hợp tác xã phi nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp đa ngành nghề có quy mô lớn, các liên hiệp hợp tác xã nếu chưa có tổ chức đảng nhưng có đủ điều kiện để thành lập chi bộ, đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng thì cấp ủy huyện, quận và tương đương căn cứ vào quy mô, phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh, số lượng đảng viên và vai trò, vị trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để thành lập tổ chức đảng theo hướng dẫn sau:

+ Nếu đủ điều kiện thành lập đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở thì huyện ủy, quản ủy hoặc cấp ủy tương đương ra quyết định thành lập đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy, quản ủy hoặc cấp ủy tương đương.

+ Nếu không đủ điều kiện thành lập chi bộ cơ sở thì đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn ra quyết định thành lập chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn (nếu xã, phường, thị trấn là chi bộ cơ sở thì thành lập tổ đảng).

- Đảng viên ở đảng bộ, chi bộ (hoặc tổ đảng) hợp tác xã phi nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp đa ngành nghề có quy mô lớn và liên hiệp hợp tác xã cũng thực hiện tương tự như đối với hợp tác xã nông nghiệp nêu trên.

3. Về tổ chức thực hiện.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, các tỉnh, thành ủy chỉ đạo việc rà soát, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, có kế hoạch, biện pháp cụ thể để xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Sau khi thành lập đảng bộ, chi bộ trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cấp ủy cơ sở và cấp ủy cấp trên trực tiếp của cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trọng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 14/4/2006 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã”.

Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc, các tỉnh, thành ủy kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Đức Hạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 02-HD/BTCTW ngày 10/11/2006 về xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.847

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!