Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: 12/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ĐIỀU LỆ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHÓA X

(Đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua ngày 12/12/2012)

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ.

Chương I

ĐOÀN VIÊN

Điều 1:

1. Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.

2. Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn.

3. Việc kết nạp thanh niên vào Đoàn được tiến hành theo các bước và thủ tục sau:

- Thanh niên vào Đoàn tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch và được một trong các tập thể, cá nhân sau đây giới thiệu và bảo đảm:

+ Một đoàn viên cùng công tác, sinh hoạt ít nhất ba tháng.

+ Tập thể Chi hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (nếu là Hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam).

+ Ban Chấp hành Chi hội Sinh viên Việt Nam (nếu là hội viên hội sinh viên Việt Nam).

+ Tập thể chi đội (nếu là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh).

- Được hội nghị chi đoàn xét đồng ý kết nạp với sự biểu quyết tán thành của trên một phần hai tổng số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được Đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định kết nạp. Trường hợp xét kết nạp nhiều người thì phải xét và quyết định kết nạp từng người một.

- Ở nơi chưa có tổ chức Đoàn và đoàn viên, hoặc chưa có tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thì Đoàn cấp trên cử cán bộ, đoàn viên về làm công tác phát triển đoàn viên, hoặc do một đảng viên cùng công tác, sinh hoạt ít nhất ba tháng ở nơi đó giới thiệu và bảo đảm; Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp xét quyết định kết nạp.

Điều 2:

Đoàn viên có nhiệm vụ:

1. Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng qui định.

3. Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên; tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.

Điều 3:

Đoàn viên có quyền:

1. Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.

3. Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của tổ chức Đoàn.

Điều 4:

1. Đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn; nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét, quyết định, nhưng không quá 35 tuổi.

2. Đoàn viên quá 30 tuổi nếu được bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn hoặc làm công tác chuyên trách thì tiếp tục hoạt động trong tổ chức Đoàn.

3. Đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn hoặc không đóng Đoàn phí ba tháng trong một năm mà không có lý do chính đáng thì hội nghị chi đoàn xem xét, quyết định xóa tên trong danh sách đoàn viên và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp.

4. Đoàn viên danh dự là những người thực sự tiêu biểu, là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi noi theo, có tâm huyết và có nhiều đóng góp với Đoàn, có uy tín trong thanh thiếu nhi và xã hội. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định việc kết nạp đoàn viên danh dự.

5. Đoàn viên được trao Thẻ đoàn viên và có trách nhiệm sử dụng, quản lý thẻ đúng quy định. Đoàn viên có hồ sơ cá nhân theo mẫu thống nhất áp dụng trong toàn Đoàn, do Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở quản lý.

Chương II

NGUYÊN TẮC, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN

Điều 5:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ:

1. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn do bầu cử lập ra, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

2. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra; Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban Chấp hành cùng cấp bầu ra. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành cấp nào do Đại hội cấp đó quyết định theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ không quá một phần ba số lượng Ủy viên Ban Chấp hành. Ở cấp Trung ương, số lượng Bí thư Trung ương Đoàn không quá một phần ba số lượng Ủy viên Ban Thường vụ.

3. Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.

4. Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết nghị quyết của Đoàn, các thành viên đều được cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành.

5. Đại hội, hội nghị của các cơ quan lãnh đạo của Đoàn chỉ có giá trị khi có ít nhất hai phần ba số thành viên được triệu tập tham dự. Trường hợp thành viên được triệu tập theo cơ chế đại biểu thì phải có ít nhất hai phần ba số đại biểu và thay mặt cho ít nhất hai phần ba số tổ chức Đoàn trực thuộc tham dự. Quyết định của đại hội, hội nghị chỉ có giá trị khi được sự đồng ý của trên một phần hai số thành viên có mặt.

Điều 6:

1. Hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp:

- Cấp Trung ương.

- Cấp tỉnh và tương đương.

- Cấp huyện và tương đương.

- Cấp cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở).

2. Việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể một tổ chức Đoàn do Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định.

3. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định cụ thể về phân cấp trong hệ thống tổ chức của Đoàn.

Điều 7:

1. Nhiệm kỳ đại hội là thời gian giữa hai kỳ đại hội.

2. Đại hội đại biểu cấp nào do Ban Chấp hành cấp đó triệu tập. Số lượng đại biểu đại hội cấp nào do Ban Chấp hành cấp đó quyết định theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Thành phần đại biểu gồm các ủy viên Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội, đại biểu do đại hội Đoàn hoặc hội nghị đại biểu cấp dưới bầu lên và đại biểu chỉ định. Đại biểu chỉ định không quá năm phần trăm (5%) tổng số đại biểu được triệu tập.

3. Những cán bộ, đoàn viên sau khi được bầu làm đại biểu nếu thôi công tác Đoàn, hoặc chuyển sang công tác, sinh hoạt Đoàn ở địa phương, đơn vị khác không thuộc Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội thì cho rút tên khỏi danh sách đoàn đại biểu.

Việc cho rút tên và bổ sung đại biểu của đoàn đại biểu cấp nào do Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ cấp triệu tập đại hội quyết định.

4. Đại biểu dự đại hội phải được đại hội biểu quyết công nhận về tư cách đại biểu. Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội không được bác bỏ tư cách đại biểu do cấp dưới bầu, trừ trường hợp đại biểu bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên mà chưa được quyết định công nhận tiến bộ.

5. Ban Chấp hành Đoàn các cấp có thể triệu tập hội nghị đại biểu để kiện toàn Ban Chấp hành, thảo luận văn kiện đại hội cấp trên, bầu đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên. Thành phần hội nghị đại biểu gồm các ủy viên Ban Chấp hành cấp triệu tập hội nghị và các đại biểu do Ban Chấp hành cấp dưới cử lên, số lượng đại biểu do Ban Chấp hành cấp triệu tập hội nghị quyết định.

6. Đại hội, hội nghị của Đoàn bầu Đoàn Chủ tịch hoặc Chủ tọa để điều hành công việc của đại hội, hội nghị. Đoàn Chủ tịch hoặc Chủ tọa có quyền xem xét, kết luận cuối cùng về việc cho rút tên hay không cho rút tên trong danh sách bầu cử hoặc công việc của đại hội, hội nghị.

Điều 8:

1. Việc bầu cử của Đoàn được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết. Riêng bầu Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban Chấp hành; Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ủy Ban Kiểm tra; Đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Danh sách bầu cử phải được đại hội, hội nghị đại biểu thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

3. Khi bầu cử, phải có trên một phần hai số người có mặt tán thành thì người được bầu mới trúng cử. Trường hợp số người có số phiếu trên một phần hai nhiều hơn số lượng cần bầu thì lấy những người có số phiếu cao hơn. Nếu kết quả bầu cử có nhiều người có số phiếu trên một phần hai và bằng phiếu nhau nhưng nhiều hơn số lượng cần bầu thì bầu lại trong số người bằng phiếu đó; người trúng cử là người có số phiếu cao hơn, không cần phải trên một phần hai. Trường hợp bầu lại mà số phiếu vẫn bằng nhau, có bầu nữa hay không do đại hội hoặc hội nghị quyết định.

4. Đại hội chi đoàn và Đại hội Đoàn các cấp được trực tiếp bầu Bí thư khi được sự đồng ý của Đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy Đảng cùng cấp.

5. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn qui định nguyên tắc, thủ tục, quy trình bầu cử.

6. Nếu bầu cử không đúng nguyên tắc, thủ tục quy định thì phải tổ chức bầu lại.

Điều 9:

1. Nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đoàn các cấp là thời gian giữa hai kỳ đại hội của từng cấp.

2. Ban Chấp hành do đại hội bầu ra phải được Đoàn cấp trên trực tiếp xét quyết định công nhận. Ban Chấp hành Đoàn khóa mới và người được bầu vào các chức danh điều hành công việc ngay sau khi được đại hội, hội nghị bầu và được công nhận chính thức khi có quyết định công nhận của Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp.

3. Ủy viên Ban Chấp hành chuyển khỏi công tác Đoàn thì thôi tham gia Ban Chấp hành và cho rút tên trong kỳ họp Ban Chấp hành gần nhất. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành xem xét quyết định.

4. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp tỉnh trở xuống khi khuyết thì do Ban Chấp hành cấp đó thảo luận, thống nhất bầu bổ sung và đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cấp trên ra quyết định công nhận. Số lượng bổ sung trong cả nhiệm kỳ không quá số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do đại hội quyết định. Khi cần thiết, Đoàn cấp trên trực tiếp có quyền chỉ định tăng thêm một số Ủy viên Ban Chấp hành cấp dưới nhưng số lượng không vượt quá 15% số lượng Ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội Đoàn cấp dưới thông qua.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khi khuyết thì hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu bổ sung nhưng không quá hai phần ba số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định.

Nếu khuyết Bí thư, Phó Bí thư thì sau khi có ý kiến thống nhất của cấp uỷ cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp, hội nghị Ban Chấp hành bầu trong số Ủy viên Ban Chấp hành và Đoàn cấp trên trực tiếp công nhận. Trường hợp cần thiết, Đoàn cấp trên có quyền chỉ định bổ sung sau khi có ý kiến thống nhất của cấp ủy cùng cấp.

5. Trong cùng một kỳ họp, các Ủy viên Ban Chấp hành vừa được Ban Chấp hành đồng ý cho rút khỏi Ban Chấp hành vẫn có quyền bầu cử, biểu quyết hoặc chủ trì phiên họp bầu bổ sung Ban Chấp hành, các chức danh.

6. Ủy viên Ban Chấp hành không tham gia họp Ban Chấp hành 3 kỳ liên tục trong nhiệm kỳ mà không có lý do chính đáng thì xóa tên trong Ban Chấp hành. Việc xóa tên do Ban Chấp hành cùng cấp xem xét quyết định và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp.

7. Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cấp nếu trong độ tuổi đoàn viên phải tham gia sinh hoạt với một chi đoàn, nếu ngoài độ tuổi đoàn viên thì có chế độ định kỳ tham gia sinh hoạt, hoạt động với cơ sở Đoàn.

8. Đối với tổ chức Đoàn mới thành lập, Đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định Ban Chấp hành lâm thời. Không quá sáu tháng kể từ khi có quyết định thành lập phải tổ chức đại hội để bầu Ban Chấp hành chính thức. Nếu kéo dài thời gian lâm thời phải được cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý nhưng không quá nửa nhiệm kỳ Đại hội của cấp đó kể từ khi có quyết định thành lập.

Điều 10:

1. Đoàn từ cấp huyện trở lên được lập cơ quan chuyên trách để giúp việc.

2. Tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên trách cấp huyện và cấp tỉnh do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn và thực hiện theo quy định của Đảng.

3. Quy chế làm việc của cơ quan chuyên trách cấp nào do thủ trưởng cơ quan cấp đó quyết định.

Chương III

CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CỦA ĐOÀN Ở CẤP TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

Điều 11:

1. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có nhiệm kỳ là 5 năm, do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn triệu tập.

2. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; quyết định phương hướng nhiệm vụ công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn quốc của nhiệm kỳ; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; thông qua Điều lệ Đoàn.

Điều 12:

1. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có nhiệm vụ chấp hành Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc, lãnh đạo công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội; tổ chức chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; báo cáo về hoạt động của mình với đại hội hoặc hội nghị đại biểu toàn quốc; kiến nghị, đề xuất và phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn được thực hiện thí điểm một số chủ trương mới xuất phát từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc khi được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng; kéo dài hoặc rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội đại biểu cấp tỉnh khi cần.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn một năm họp ít nhất hai kỳ.

Điều 13:

1. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu Ban Thường vụ, Bí thư thứ nhất và các Bí thư trong số Ủy viên Ban Thường vụ; bầu Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trong số Ủy viên Ủy ban kiểm tra.

2. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm Bí thư thứ nhất, các Bí thư, các Ủy viên Thường vụ.

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện nghị quyết đại hội và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

3. Ban Bí thư Trung ương Đoàn gồm Bí thư thứ nhất và các Bí thư, thay mặt Ban Thường vụ tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đoàn; chuẩn bị các vấn đề trình Ban Thường vụ xem xét, quyết định các chủ trương công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và giải quyết các công việc hằng ngày của Đoàn. Ban Bí thư Trung ương Đoàn làm việc theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Điều 14:

1. Đại hội đại biểu của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương có nhiệm kỳ là 5 năm 1 lần. Đại hội đại biểu Đoàn các trường đại học, cao đẳng là 5 năm 2 lần.

2. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành; quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của cấp mình; bầu Ban Chấp hành; góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Điều 15:

1. Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội cấp mình; nghị quyết, chỉ thị của Đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp; báo cáo về hoạt động của mình với đại hội hoặc hội nghị đại biểu cùng cấp; kiến nghị, đề xuất và phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

2. Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh và tương đương một năm họp ít nhất hai kỳ; Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện và tương đương một năm họp ít nhất bốn kỳ.

Điều 16:

1. Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương bầu Ban Thường vụ; bầu Bí thư, các Phó Bí thư trong số Ủy viên Ban Thường vụ; bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trong số Ủy viên Ủy ban kiểm tra của cấp mình.

2. Ban Thường vụ Đoàn từ cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương gồm Bí thư, các Phó Bí thư và các Ủy viên Ban Thường vụ. Ban Thường vụ thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo mọi mặt công tác của Đoàn giữa hai kỳ hội nghị Ban Chấp hành.

3. Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh được quyết định kéo dài, rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở để phù hợp với nhiệm kỳ chung nhưng không quá nửa nhiệm kỳ của cấp đó.

Chương IV

TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN

Điều 17:

1. Tổ chức cơ sở Đoàn gồm: Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, là nền tảng của Đoàn, được thành lập theo địa bàn dân cư, theo ngành nghề, theo đơn vị học tập, công tác, lao động, nơi cư trú và đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Tổ chức cơ sở Đoàn có thể trực thuộc đoàn cấp huyện, đoàn cấp tỉnh tùy thuộc vào tính đặc thù của từng đơn vị.

3. Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi. Chi đoàn sinh hoạt định kỳ một tháng một lần; đối với các đơn vị đặc thù thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

4. Đơn vị có ba đoàn viên trở lên được thành lập chi đoàn. Nếu chưa đủ ba đoàn viên thì Đoàn cấp trên giới thiệu đến sinh hoạt ở một tổ chức cơ sở Đoàn thích hợp. Chi đoàn có thể thành lập các phân đoàn.

Đoàn cơ sở là cấp trên trực tiếp của chi đoàn. Đơn vị có từ hai chi đoàn trở lên và có ít nhất 30 đoàn viên thì thành lập Đoàn cơ sở.

Trong một địa bàn, lĩnh vực hoạt động có nhiều chi đoàn, có nhu cầu liên kết phối hợp thì có thể thành lập liên chi đoàn.

Các đội thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, các đội hình lao động trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh có thời hạn xác định được thành lập tổ chức đoàn theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

Điều 18:

1. Đại hội đoàn viên của chi đoàn, chi đoàn cơ sở; Đại hội đoàn viên hoặc Đại hội đại biểu của Đoàn cơ sở do Ban chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở triệu tập.

2. Nhiệm kỳ Đại hội của chi đoàn và tổ chức cơ sở Đoàn:

- Đại hội chi đoàn, Đoàn Trường trung học phổ thông, Đoàn Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Đoàn Trường dạy nghề là một năm một lần.

- Đại hội chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, Đoàn các trường trung cấp chuyên nghiệp là 5 năm 2 lần.

- Đại hội Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn là 5 năm 1 lần.

3. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành; quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ; bầu Ban Chấp hành; góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên (nếu có).

Điều 19:

1. Chi đoàn có dưới 9 đoàn viên chỉ bầu Bí thư, Phó Bí thư; từ 9 đoàn viên trở lên bầu Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở bầu Ban Thường vụ (nếu có), Bí thư, Phó Bí thư.

2. Ban Chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở mỗi tháng họp ít nhất một kỳ, ở những nơi đặc thù do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn qui định.

Điều 20:

Tổ chức cơ sở Đoàn có nhiệm vụ:

1. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

2. Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

3. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

Điều 21:

Tổ chức cơ sở Đoàn có quyền:

1. Kết nạp đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; giới thiệu cán bộ, đoàn viên vào quy hoạch đào tạo, sử dụng cán bộ của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức kinh tế - xã hội.

2. Tổ chức các hoạt động, các phong trào nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của tuổi trẻ; phối hợp với các ngành, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội tạo môi trường, điều kiện thuận lợi trong công tác thanh niên.

3. Tổ chức các hoạt động tạo thêm việc làm và thu nhập cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của Đoàn; được sử dụng con dấu hợp pháp.

Chương V

ĐOÀN KHỐI, ĐOÀN NGÀNH, ĐOÀN Ở NGOÀI NƯỚC

Điều 22:

1. Đoàn khối được thành lập từ cấp huyện trở lên tương ứng với cơ cấu tổ chức của Đảng.

Đoàn ngành được thành lập ở cấp tỉnh và Trung ương khi tổ chức Đảng, chính quyền của các ngành đó lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ trên xuống đến cơ sở.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Đoàn khối, Đoàn ngành do Đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp quyết định.

3. Ban cán sự Đoàn được thành lập theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

Điều 23:

Tổ chức Đoàn khối, Đoàn ngành liên hệ chặt chẽ và phối hợp hoạt động với tổ chức Đoàn ở các địa phương.

Điều 24:

Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Đoàn ở ngoài nước do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định.

Chương VI

TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

Điều 25:

1. Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Quân đội nhân dân Việt Nam là bộ phận của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của tổ chức Đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam quy định.

3. Tổ chức Đoàn trong Quân đội liên hệ chặt chẽ và phối hợp hoạt động với tổ chức Đoàn địa phương nơi đóng quân; được giới thiệu người tham gia vào Ban Chấp hành Đoàn ở địa phương.

Điều 26:

1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân là bộ phận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sự chỉ đạo thường xuyên của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

2. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân hướng dẫn tổ chức và hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân.

Chương VII

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN VÀ ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP

Điều 27:

1. Kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đoàn. Tổ chức Đoàn phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức Đoàn, đoàn viên và cán bộ Đoàn chịu sự kiểm tra, giám sát của Đoàn.

2. Các cấp bộ Đoàn lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức Đoàn và Đoàn viên chấp hành điều lệ Đoàn, nghị quyết của Đoàn.

Điều 28:

1. Ủy ban kiểm tra của Đoàn được thành lập từ Trung ương đến cấp huyện do Ban Chấp hành cùng cấp bầu ra. Nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm tra mỗi cấp theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng cấp. Ủy ban kiểm tra có một số Ủy viên Ban Chấp hành, song không quá một phần hai số lượng Ủy viên Ủy ban kiểm tra. Số lượng Ủy viên Ủy ban kiểm tra mỗi cấp do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn qui định.

2. Việc công nhận Ủy ban kiểm tra do Ban Chấp hành cùng cấp đề nghị, Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định. Việc cho rút tên trong danh sách Ủy ban kiểm tra do Ban Chấp hành cùng cấp quyết định và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp. Việc bổ sung và cho rút tên Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn xem xét, quyết định.

3. Tổ chức Đoàn cơ sở và chi đoàn cử một Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác kiểm tra.

Điều 29:

Ủy ban kiểm tra các cấp có nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho Ban Chấp hành kiểm tra việc thi hành Điều lệ, nghị quyết, chủ trương của Đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên.

2. Kiểm tra cán bộ, đoàn viên (kể cả Ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp) và tổ chức Đoàn cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ của Đoàn.

3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn cấp dưới.

4. Giám sát Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ Đoàn cùng cấp và tổ chức Đoàn cấp dưới trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết và quy định của Đoàn.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên và nhân dân liên quan đến cán bộ, đoàn viên; tham mưu cho Ban Chấp hành về việc thi hành kỷ luật Đoàn.

6. Kiểm tra công tác Đoàn phí, việc sử dụng các nguồn quỹ khác của các đơn vị trực thuộc Ban Chấp hành cùng cấp và cấp dưới.

Điều 30:

Ủy Ban kiểm tra các cấp làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chịu sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp và sự chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra cấp trên.

Ủy ban kiểm tra cấp trên có quyền yêu cầu tổ chức Đoàn cấp dưới và cán bộ, đoàn viên báo cáo, cung cấp tài liệu về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát; tham mưu cho Ban chấp hành cùng cấp thay đổi hoặc xóa bỏ quyết định kỷ luật của cấp bộ Đoàn cấp dưới.

Chương VIII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐOÀN

Điều 31:

1. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi, tổ chức Đoàn, Hội, Đội và những tập thể, cá nhân có công trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, trong công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi đều được Đoàn xem xét khen thưởng hoặc đề nghị các cấp chính quyền khen thưởng.

2. Các hình thức khen thưởng của Đoàn do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định.

Điều 32:

1. Việc thi hành kỷ luật của Đoàn nhằm thống nhất ý chí và hành động, bảo đảm kỷ cương của Đoàn và giáo dục cán bộ, đoàn viên.

Cơ quan lãnh đạo của Đoàn và cán bộ, đoàn viên khi vi phạm kỷ luật phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời và được thông báo công khai.

2. Hình thức kỷ luật:

Tùy theo mức độ, tính chất vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đoàn viên và cơ quan lãnh đạo của Đoàn mà áp dụng một trong những hình thức kỷ luật sau:

- Đối với cơ quan lãnh đạo của Đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

- Đối với cán bộ Đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ (nếu còn là đoàn viên).

- Đối với đoàn viên: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ.

Điều 33: Thẩm quyền thi hành kỷ luật

Những tổ chức có thẩm quyền quyết định gồm:

- Chi đoàn và chi Đoàn cơ sở.

- Ban Chấp hành từ Đoàn cơ sở trở lên.

1. Đối với đoàn viên: Khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị chi đoàn thảo luận và biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý của trên một phần hai số đoàn viên có mặt tại hội nghị. Từ hình thức cảnh cáo trở lên do Đoàn cấp trên trực tiếp xét quyết định.

2. Đối với cán bộ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cấp khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành cùng cấp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý của trên một phần hai số Ủy viên Ban Chấp hành có mặt tại hội nghị, Đoàn cấp trên trực tiếp xét quyết định.

Đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý của trên một phần hai số Ủy viên Ban Chấp hành có mặt tại hội nghị.

3. Đối với cán bộ không phải là Ủy viên Ban Chấp hành, khi vi phạm kỷ luật thì cấp quản lý và quyết định bổ nhiệm ra quyết định kỷ luật.

Điều 34:

1. Trước khi quyết định kỷ luật, tổ chức Đoàn có trách nhiệm nghe cán bộ, đoàn viên hoặc đại diện tổ chức Đoàn bị xem xét kỷ luật trình bày ý kiến.

2. Mọi hình thức kỷ luật chỉ được công bố và thi hành khi có quyết định chính thức.

3. Sau khi công bố quyết định kỷ luật, nếu người bị kỷ luật không tán thành thì trong vòng 30 ngày có quyền khiếu nại lên Ban Chấp hành Đoàn cấp trên cho đến Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Trong thời gian chờ đợi trả lời phải chấp hành quyết định kỷ luật.

Điều 35:

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn thực hiện quy trình kỷ luật; công nhận tiến bộ, hết thời hạn áp dụng hình thức kỷ luật, xóa hình thức kỷ luật và giới thiệu ứng cử, đề cử, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo Đoàn các cấp đối với cán bộ, đoàn viên bị kỷ luật đã tiến bộ và hết thời hạn áp dụng hình thức kỷ luật.

Chương IX

ĐOÀN VỚI CÁC TỔ CHỨC HỘI CỦA THANH NIÊN

Điều 36:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Điều 37:

Ban Chấp hành Đoàn các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thực hiện đúng mục đích, tôn chỉ theo Điều lệ của các tổ chức đó.

Chương X

ĐOÀN PHỤ TRÁCH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Điều 38:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước.

Điều 39:

1. Tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh theo Điều lệ của Đội do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn quy định.

2. Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở cấp nào do Ban Chấp hành Đoàn cấp đó lập ra và lãnh đạo.

3. Ban Chấp hành Đoàn các cấp có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội; lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu nhi, phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức kinh tế - xã hội chăm lo, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội.

Chương XI

TÀI CHÍNH CỦA ĐOÀN

Điều 40:

Tài chính của Đoàn bao gồm ngân sách Nhà nước cấp, Đoàn phí và các khoản thu hợp pháp khác.

Việc quản lý, sử dụng tài chính, của Đoàn phải tuân thủ theo nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước.

Điều 41:

Việc thu nộp Đoàn phí do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định. Các cấp bộ Đoàn có trách nhiệm trích nộp Đoàn phí lên Đoàn cấp trên.

Chương XII

CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ ĐOÀN

Điều 42:

1. Mọi cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn.

2. Chỉ có đại hội hoặc hội nghị đại biểu toàn quốc của Đoàn mới có quyền sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Đoàn.

3. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH, NHIỆM KỲ 2012 – 2017

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 - 2017 được tiến hành từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2012.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2007 - 2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017; các ý kiến tham luận của đại biểu và ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2007 - 2012.

Trong nhiệm kỳ qua, với những nỗ lực của các cấp bộ đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đã được thực hiện thành công, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có nhiều nội dung, nhiều hoạt động mang tính đột phá mới. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội và các nghị quyết, chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong nhiệm kỳ đã tạo nên động lực thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ. Những quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn đã mang lại những bước tiến mới về lý luận và thực tiễn. Hoạt động của Đoàn được đoàn viên thanh niên đón nhận, cấp ủy đảng và chính quyền đồng tình ủng hộ, các lực lượng xã hội đánh giá cao. Uy tín và vị thế chính trị của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội tiếp tục được nâng lên; vị trí của thanh niên trong xã hội tiếp tục được khẳng định. Những kết quả đó là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

2. Thông qua mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017.

* Về mục tiêu tổng quát

Góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

* Các nhiệm vụ trọng tâm

(1) - Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hoá, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi. Xác định nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của Đoàn là bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp của thanh niên đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; góp phần hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế thừa trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng của Bác Hồ. Chú trọng giáo dục thanh thiếu nhi thông qua điển hình tiên tiến, thực tiễn phong trào hành động cách mạng; tăng cường đối thoại giữa cán bộ đoàn với đoàn viên, thanh niên qua các diễn đàn tuổi trẻ. Phát huy vai trò tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng của đoàn viên, thanh niên.

(2) - Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu nhi, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức lực, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chăm lo tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ. Lựa chọn nội dung, phương thức phù hợp và chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm để các phong trào thi đua trong thanh thiếu nhi được triển khai đúng định hướng, sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, thực sự là môi trường giáo dục, rèn luyện của mọi thanh niên.

(3) - Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, trọng tâm là chất lượng cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Phát huy vai trò đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng trung kiên, gần Đảng nhất, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm chăm sóc, giáo dục thiếu nhi; mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên.

* Khẩu hiệu hành động

Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Các chỉ tiêu cơ bản

(1)- 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

(2)- 100% Đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị.

(3)- 100% tổ chức Đoàn các cấp có công trình, phần việc thanh niên.

(4)- 100% các Đoàn xã thành lập được ít nhất 01 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế.

(5)- Tư vấn, hướng nghiệp cho 8.000.000 thanh niên, học sinh; tham gia dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 1.200.000 thanh niên.

(6)- Tham gia xây dựng mới hoặc nâng cấp 2.000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập internet đạt chuẩn cho thanh niên nông thôn.

(7)- 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai được các mô hình trang bị kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên.

(8)- 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.

(9)- Kết nạp mới 5 triệu đoàn viên; giới thiệu 1,5 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; trong đó, ít nhất 650.000 đảng viên trẻ được kết nạp từ đoàn viên, thanh niên.

* Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản về:

(1)- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.

(2)- Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

(3)- Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.

(4)- Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

(5)- Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

(6)- Công tác quốc tế thanh niên.

(7)- Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể nhân dân; tham gia quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

(8)- Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn.

* Một số chương trình, đề án lớn

(1)- Đề án tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2013 - 2017.

(2)- Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn.

(3)- Chương trình Đoàn tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ.

(4)- Đề án Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới.

(5)- Đề án hỗ trợ thanh niên công nhân.

(6)- Đề án Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

(7)- Chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo và nhà tránh lũ.

(8)- Đề án đào tạo lãnh đạo trẻ tương lai từ đội ngũ chỉ huy Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

(9)- Đề án phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

(10)- Chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên vùng nông thôn phát triển kỹ năng sử dụng máy vi tính và Internet.

3. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2007 - 2012.

4. Thông qua toàn văn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung.

5. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 151 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã bầu 33 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X, bầu đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X và 06 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn.

Giao Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X và các cấp bộ đoàn căn cứ Nghị quyết Đại hội xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã được Đại hội thông qua.

 

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
LẦN THỨ X ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

THÔNG ĐIỆP

CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH GỬI TUỔI TRẺ CẢ NƯỚC

Các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến,

Các em thiếu niên, nhi đồng yêu quý,

Chúng tôi, 999 đại biểu vinh dự đại diện cho đoàn viên thanh niên trên mọi miền Tổ quốc và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tụ hội về Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007-2012, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2012 - 2017.

Tuổi trẻ chúng ta tự hào là những người con của dân tộc Việt Nam anh hùng trong đấu tranh và ngày nay đang mạnh mẽ vươn lên trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kêu gọi tuổi trẻ cả nước tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh, noi gương người thanh niên Nguyễn Tất Thành, phấn đấu trở thành những thanh niên thời đại mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, hãy cùng nhau:

Không ngừng trau dồi đạo đức, lý tưởng cách mạng, hun đúc khát vọng, quyết tâm hành động vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát huy truyền thống của dân tộc, hăng say học tập, lao động sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.

Sẵn sàng dấn thân, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, bắt đầu từ những việc làm tốt, hành động đẹp chia sẻ với cộng đồng, dựng xây quê hương, đất nước.

Không ngại hi sinh, gian khổ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân, quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vững vàng trong hội nhập, hành động vì một thế giới hòa bình, thịnh vượng.

Các em thiếu niên, nhi đồng hãy thi đua học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai cùng các cường quốc năm châu là khát vọng của tuổi trẻ và toàn dân tộc. Tuổi trẻ Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, quyết tâm dựng xây đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

 

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
LẦN THỨ X ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

DIỄN VĂN BẾ MẠC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH, NHIỆM KỲ 2012 - 2017

(Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X trình bày tại Đại hội, sáng ngày14/12/2012)

Kính thưa đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Sau 3 ngày rưỡi làm việc tích cực, sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm trước tuổi trẻ cả nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2007 - 2012; Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Đại hội đã phát huy dân chủ bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá X gồm 151 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho tuổi trẻ cả nước. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Đại hội tin tưởng Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá X đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức rèn luyện, phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các đồng chí cán bộ đoàn các thời kỳ, cùng nhiều đại biểu khách quý đã tới dự khai mạc và tham dự các hoạt động của Đại hội, mang đến Đại hội những tình cảm đặc biệt, sự cổ vũ, động viên to lớn đối với tuổi trẻ Việt Nam.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phát biểu chỉ đạo, khẳng định vai trò xung kích cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng yếu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trách nhiệm của các ngành, các cấp và xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên trong thời kỳ mới.

Đại hội vui mừng được đón nhận sự quan tâm của Chính phủ qua việc ký kết Nghị quyết liên tịch với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tại Đại hội. Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm dành thời gian trao đổi, đối thoại trực tiếp với đại biểu Đại hội. Nhiều ý kiến phát biểu tham luận của các Bộ, ngành đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên, mong muốn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên, làm nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng để tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Kính thưa Đại hội,

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X là Đại hội của khát vọng tuổi trẻ, với niềm tin son sắt, ý chí mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết một lòng, xung kích sáng tạo, dấn thân, vững bước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự tu dưỡng, rèn luyện, phát triển của bản thân và đóng góp hữu ích cho cộng đồng, xã hội.

Đại hội biểu thị quyết tâm của toàn Đoàn sẵn sàng đi đầu trong mọi khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu: “Góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội nhấn mạnh phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, tổ chức các phong trào hành động cách mạng để tạo lập môi trường thực tiễn sinh động cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đại hội đặc biệt đề cao tính hành động, thiết thực, hiệu quả trong triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017; các phong trào, hoạt động của Đoàn khi đề ra đều hướng về mục tiêu “vì thanh niên”, “phục vụ thanh niên”, khi thực hiện đều thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Việc gì cũng cần thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng cần từ chỗ nhỏ dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hiện được hẳn hoi hơn là một trăm chương trình to tát mà không làm được”.

Với tất cả niềm tự hào được là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đại hội khẳng định quyết tâm của toàn Đoàn hưởng ứng nhiệt tình, trong sáng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng “Một số cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; coi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước; xác định đoàn viên thanh niên, đặc biệt là các đảng viên trẻ, phải là những tuyên truyền viên tích cực về Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng và là người xung kích thực hiện một cách quyết liệt nhất nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Kính thưa Đại hội,

Đại hội bày tỏ sự biết ơn và đánh giá cao những cống hiến đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX đã chuyển công tác không tái cử vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá X. Đại hội xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và mong muốn các đồng chí luôn quan tâm, tiếp tục cống hiến khả năng, kinh nghiệm phong phú của mình cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói riêng, sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ nói chung.

Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội, các bậc lão thành cách mạng, các nhà khoa học, các văn nghệ sỹ, nhà báo, các doanh nghiệp, cán bộ Đoàn các thời kỳ và các tầng lớp nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu xây dựng các văn kiện Đại hội, hỗ trợ vật chất và tinh thần, góp phần tích cực vào thành công chung của Đại hội.

Đại hội biểu dương các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước đã nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội, đóng góp cho thành công chung của Đại hội; chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã tham dự và tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về Đại hội.

Đại hội biểu dương các tiểu ban phục vụ Đại hội, các cán bộ, công nhân viên cơ quan Trung ương Đoàn đã phấn đấu hết mình phục vụ Đại hội; cảm ơn đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ tư lệnh cảnh vệ, Công an thành phố Hà Nội, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khách sạn Khăn Quàng đỏ, khách sạn La Thành, khách sạn Kim Liên và các tập thể, cá nhân đã tận tuỵ ngày đêm phục vụ Đại hội, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.

Thưa các đồng chí,

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã cổ vũ, động viên các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn viên, thanh niên cả nước bước vào một nhiệm kỳ công tác mới với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi từng cấp bộ đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, sáng tạo trong việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết tại mỗi cấp. Mỗi đại biểu hãy mang quyết tâm hành động, phương châm “nói đi đôi với làm” của Đại hội vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, triển khai ngay những nội dung đã được Đại hội thông qua, tạo tâm thế vững chắc cho một nhiệm kỳ mới với những kết quả cụ thể ngay từ những hoạt động chào mừng thành công Đại hội.

Đại hội X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Đại hội của hành động với khẩu hiệu Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội kêu gọi toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn, của dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xung kích thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản là nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện thành công dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Với niềm tin tưởng đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trân trọng cảm ơn và chúc sức khoẻ các đồng chí./.

 

DANH SÁCH

BAN BÍ THƯ, BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2012 – 2017

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

1

Nguyễn Đắc Vinh

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam,

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam,

Đại biểu Quốc hội khóa XIII

2

Phan Văn Mãi

Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

3

Dương Văn An

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam,

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

4

Nguyễn Thị Hà

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa VI,

Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn

5

Nguyễn Mạnh Dũng

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Trưởng Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn

6

Nguyễn Long Hải

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

7

Đặng Quốc Toàn

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

8

Nguyễn Hoài Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận

9

Phạm Thị Phương Chi

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn,

10

Phạm Kim Đĩnh

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an

11

Thái Đức Hạnh

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Trưởng Ban Thanh niên Quân Đội

12

Nguyễn Xuân Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

13

Bùi Quang Huy

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn,

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn

14

Vũ Thị Giáng Hương

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Phó trưởng Ban Thường trực Ban TN Công nhân và Đô thị TW Đoàn

15

Nguyễn Phi Long

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn,

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam

16

Nguyễn Ngọc Lương

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn khối các Cơ quan Trung ương

17

Vũ Thanh Mai

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn,

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

18

Hoàng Bá Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh

19

Nguyễn Thị Ngà

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Bí thư Thành đoàn Hà Nội

20

Trần Thị Vĩnh Nghi

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Bí thư Thành đoàn Cần Thơ

21

Lê Quốc Phong

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,

Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh

22

Phạm Thị Phúc

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng

23

Vũ Lam Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Trưởng ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn

24

Đỗ Thị Thu Thảo

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre

25

Hoàng Quốc Thưởng

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương

26

Lò Quang Tú

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đoàn kết tập hợp TN TW Đoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam

27

Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn

28

Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn

29

Lương Nguyễn Minh Triết

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng

30

Hồ Xuân Trường

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương

31

Nguyễn Phú Trường

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác Thiếu nhi TW Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương

32

Nguyễn Hưng Vượng

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang

33

Nông Việt Yên

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

34

Doãn Hồng Hà

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn,

35

Bùi Thế Duy

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam,

Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

36

Huỳnh Văn Hồng Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn

37

Lê Hoàng Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thanh niên Trường học TW Đoàn,

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

38

Ngô Văn Cương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn,

Thư ký Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

39

Trần Thanh Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

40

Lê Anh Đạt

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Tổng thư ký Tòa soạn, Trưởng Ban Thanh niên Báo Tiền Phong

41

Đỗ Văn Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Thư ký Tòa soạn Báo Thanh niên

42

Nguyễn Bình Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn,

43

Lê Quang Tự Do

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

44

Bùi Diễm Hường

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn

45

Phương Đình Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn

46

Lê Anh Quân

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn,

Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương

47

Trần Hương Thảo

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn

48

Phạm Xuân Đảng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

49

Vũ Minh Lý

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng ban Thanh niên Xung phong Trung ương Đoàn,

Phó Tổng chỉ huy trưởng lực lượng TNXP Trung ương

50

Ngọ Văn Khuyến

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị TW Đoàn,

51

Nguyễn Minh Triết

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam,

52

Nguyễn Thị Thu Vân

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn,

Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam

53

Trịnh Thị Mai Phương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn

54

Nguyễn Thị Chung

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

55

Nguyễn Mạnh Cường

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam,

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

56

Quách Thế Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình

57

Khoàng Thị Thanh Nga

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu

58

Giàng Thị Dung

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai

59

Vàng A Lả

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La

60

Đỗ Thị Hiền

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn

61

Bế Minh Đức

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng

62

Vương Ngọc Hà

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang

63

Nguyễn Hoàng Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Lạng Sơn

64

Dương Văn Tiến

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên

65

Mai Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

66

Vương Quốc Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh

67

Phạm Thanh Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ

68

Nguyễn Văn Mạnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc

69

Nguyễn Văn Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội

70

Trần Quang Tường

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Thành đoàn Hải Phòng

71

Nguyễn Đức Toàn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam

72

Nguyễn Văn Đoàn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên

73

Nguyễn Thị Thu Thủy

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định

74

Đinh Thị Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình

75

Nguyễn Văn Huy

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình

76

Nguyễn Đình Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

77

Trần Quốc Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình

78

Lê Minh Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị

79

Nguyễn Ngọc Tiến

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa

80

Nguyễn Chí Quang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế

81

Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định

82

Hồ Văn Mừng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa

83

Châu Thanh Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Thuận

84

Đào Bảo Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên

85

Thái Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam

86

Hà Thị Anh Thư

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi

87

Y Vinh Tơr

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk

88

Y Quang B’Krông

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông

89

Võ Anh Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai

90

Huỳnh Quốc Huy

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum

91

Nguyễn Mạnh Cường

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh

92

Bùi Chí Thành

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu

93

Nguyễn Phạm Duy Trang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương

94

Tôn Ngọc Hạnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước

95

Bùi Xuân Thống

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai,

Đại biểu Quốc hội khóa XIII

96

Huỳnh Thanh Phương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh

97

Huỳnh Thị Hoài Thu

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp

98

Phạm Văn Bốn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Long An

99

Trần Thanh Nguyên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang

100

Dương Hoàng Sum

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh,

101

Nguyễn Trung Kiên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long

102

Đặng Thị Hoa Rây

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn An Giang

103

Trương Hồng Trang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu

104

Trương Đăng Khoa

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau

105

Trương Quốc Năm

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang

106

Tống Phước Trường

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang

107

Võ Chí Công

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng

108

Nguyễn Hữu Quý

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Trưởng ban Thanh niên Quân khu 1, Bộ Quốc Phòng

109

Tạ Đức Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Trưởng ban Thanh niên Quân khu 2, Bộ Quốc Phòng

110

Phạm Văn Vương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Trưởng ban Thanh niên Quân khu 3, Bộ Quốc Phòng

111

Vũ Quang An

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Trưởng ban Thanh niên Quân khu 4, Bộ Quốc Phòng

112

Lê Việt Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Trưởng ban Thanh niên Quân khu 5, Bộ Quốc Phòng

113

Nguyễn Minh Tấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Trưởng ban Thanh niên Quân khu 7, Bộ Quốc Phòng

114

Dương Công Sang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Trưởng ban Thanh niên Quân khu 9, Bộ Quốc Phòng

115

Võ Hùng Lâm

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Trưởng ban Thanh niên Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc Phòng

116

Nguyễn Hữu Toàn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Trưởng ban Thanh niên Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng

117

Đoàn Ngọc Báu

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Trưởng ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

118

Nguyễn Thanh Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Bí thư Đoàn Bộ Công an

119

Nguyễn Trung Kiên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an

120

Dương Thị Thanh Huyền

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm,

Bộ công an

121

Đỗ Quang Hạnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Bộ Công an,

Bí thư Đoàn Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an

122

Hoàng Thị Thu Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Bộ Công an,

Bí thư Đoàn Tổng cục An ninh II, Bộ Công an

123

Nguyễn Sỹ Trường

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Thành đoàn Hà Nội,

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội

124

Phạm Hồng Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Bí thư Thành đoàn,

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

125

Nguyễn Bá Cảnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Đà Nẵng,

126

Đào Chí Nghĩa

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Cần Thơ,

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ,

127

Trần Anh Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội,

Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội

128

Trần Thị Diệu Thúy

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hồ Chí Minh,

Đại biểu Quốc hội khóa XIII

129

Nguyễn Hải Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên

Đại học Quốc gia Hà Nội

130

Phạm Thanh Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

131

Hoàng Quốc Bảo

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Thành đoàn Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

132

Ka Rô Chinh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Thành đoàn Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

133

Nguyễn Trương Hải Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

134

Nguyễn Thái Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

135

Nguyễn Minh Hiếu

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Bộ Giao thông Vận tải

136

Phạm Thị Hằng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Đài Truyền hình Việt Nam

137

Lê Việt Phương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Bộ Ngoại giao

138

Nguyễn Quốc Thái

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ

139

Đào Hoàng Trường

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo

140

Vũ Thế Khương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Bộ Nội vụ

141

Lê Quang Thành

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh

142

Nguyễn Quốc Thịnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

143

Nguyễn Thị Nguyệt

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Tập đoàn Dệt may Việt Nam

144

Phan Hoài Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

145

Bùi Trường Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước

146

Mai Phương Thảo

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Ban Dân vận Trung ương

147

Nguyễn Văn Cương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp

148

Trần Tiến Duẩn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Thông tấn xã Việt Nam

149

Đỗ Thùy Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

150

Lê Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Bí thư Đoàn Tạp chí Cộng sản

151

Nguyễn Thị Quý Phương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Báo chí và Truyền thông,

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

DANH SÁCH

ỦY VIÊN UỶ BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2012 - 2017

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 

 

1.

Nguyễn Long Hải

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

 

2.

Bùi Quang Huy

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

 

3.

Phạm Xuân Đảng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn,

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

 

4.

Nguyễn Thị Chung

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

 

5.

Lê Hoàng Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban TN Trường học TW Đoàn

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

 

6.

Trần Hương Thảo

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn TW Đoàn

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

 

7.

Lê Duy Hưng Thịnh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Đoàn

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

 

8.

Nguyễn Khắc Toàn

Phó Trưởng Ban Tổ chức TW Đoàn,

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

 

9.

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Trưởng Ban Tổ chức TW Đoàn,

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

 

10.

Lê Thị Hồng Vân

Phó Chánh Văn phòng TW Đoàn,

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

 

11.

Trần Trọng Đại

Chuyên viên Ban Kiểm tra TW Đoàn,

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

 

12.

Nguyễn Đức Hanh

Chuyên viên Ban Kiểm tra TW Đoàn,

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

 

13.

Nguyễn Thanh Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đoàn TN Bộ Công an.

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

 

14.

Đinh Quốc Hùng

Trợ lý Ban Thanh niên Quân đội

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

 

15.

Vũ Đức Tú

Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương,

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

 

16.

Nguyễn Văn Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,

Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TW Đoàn

 

17.

Lâm Đình Thắng

Phó Bí thư kiêm Trưởng Ban Tổ chức

Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh,

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

 

18.

Trần Vũ Duy Mẫn

Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Thành đoàn Đà Nẵng, Ủy viên UBKT TW Đoàn

 

19.

Đoàn Thị Thanh Tâm

Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Tỉnh đoàn Yên Bái, Ủy viên UBKT TW Đoàn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa X

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


132.037

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!