Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 30/03/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 29-CP NGÀY 30-3-1994 VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. - Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục trong cả nước bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục Đại học, giáo dục thường xuyên nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. - Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tại Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ và các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ quyết định mạng lưới trường lớp, danh mục ngành nghề đào tạo của các trường, các cơ sở đào tạo đại học (sau đây gọi chung là trường đại học).

2. Ban hành các quy định về danh mục ngành nghề đạo tạo của các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, về việc thành lập hoặc giải thể các trường lớp mẫu giáo, phổ thông các cấp, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục và đào tạo của các cấp học.

3. Xét duyệt và cho phép phát hành các loại sách giáo khoa và các ấn phẩm phục vụ giáo dục và đào tạo.

4. Quy định về tuyển sinh, quản lý học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh (bao gồm cả lưu học sinh nước ngoài học tại Việt Nam) học ở các trường trong nước và được gửi đi đào tạo ở nước ngoài.

5. Quy định tiêu chuẩn đánh giá kết quả về giáo dục và đào tạo, thể lệ cấp phát, thu hồi các văn bằng, chứng chỉ về trình độ giáo dục và đào tạo.

6. Quy định tiêu chuẩn định mức về trang bị, cách sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất và thiết bị của các trường học; nghiên cứu thiết kế mẫu trường, lớp và đồ dùng dạy học.

7. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các tiêu chuẩn, định mức về giáo viên mẫu giáo, tiểu học, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, đại học.

8. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục - đào tạo, các quy chế chuyên môn nghiệp vụ của các loại hình trường, lớp.

9. Tổ chức quản lý thống nhất việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên các cấp học theo mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo cho các loại hình trường, lớp quốc lập, bán công, dân lập, tư thục.

10. Trình Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và quyết định thành lập, sáp nhập hoặc giải thể các trường đại học.

11. Thực hiện chức năng thanh tra giáo dục trong cả nước.

Điều 3. - Tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm có:

1. Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước:

1. Vụ kế hoạch và Tài chính.

2. Vụ Tổ chức - Cán bộ.

3. Vụ quan hệ quốc tế.

4. Vụ Khoa học Công nghệ.

5. Vụ giáo dục mầm non.

6. Vụ tiểu học.

7. Vụ Trung học phổ thông.

8. Vụ Trung học Chuyên nghiệp và dạy nghề.

9. Vụ đại học.

10. Vụ sau đại học.

11. Vụ giáo dục thường xuyên.

12. Vụ công tác Chính trị.

13. Vụ giáo viên.

14. Vụ giáo dục thể chất.

15. Vụ giáo dục Quốc phòng.

16. Thanh tra giáo dục.

17. Văn phòng.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ:

1. Viện Khoa học giáo dục

2. Viện nghiên cứu phát triển giáo dục.

- Đối với các trường đại học và cao đẳng trực thuộc Bộ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm cùng Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ nghiên cứu sắp xếp lại trình Thủ tướng Chính phủ quyết định từng trường hợp cụ thể.

- Các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sau khi thoả thuận với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

3. Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ được tổ chức và hoạt động theo quy định của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các đơn vị trực thuộc Bộ nói trên.

Điều 4. - Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành, bãi bỏ Nghị định số 418-HĐBT ngày 7-12-1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 29-CP

Hanoi, March 30, 1994

 

DECREE

ON DUTIES, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

THE GOVERNMENT

- Pursuant to the Law on Organization of the Government dated September30, 1992 ;
- Pursuant to Government Decree No.15-CP dated March 2, 1993 on duties,powers and responsibilities for exercising State management of the Ministries andMinisterial-level Offices ;
- In consideration of the proposal of the Minister of Education andTraining and the Minister-Head of the Government Committee on Organization and Personnel,

DECREES:

Article 1. The Ministry of Education and Training is a Governmentagency which exercises State management over activities relating to education in the wholecountry, including pre-school education, general education, vocational education, tertiaryeducation and continued education for the purposes of improving the people's knowledge,training of personnel, fostering talents, meeting the requirements for nationalconstruction and defense.

Article 2. The Ministry of Education and Training is responsiblefor executing the duties, powers and State management responsibilities as a Ministry orMinisterial-level Office as stipulated in Decree No.15-CP dated March 2, 1993 by theGovernment. They are :

1. Submitting proposals to the Government for decision on schoolnetwork lists of vocations to be given training at schools and other institutes forpost-graduates (hereinafter referred to as university).

2. Promulgating regulations in respect of the lists of vocations to begiven training at professional and vocational schools, the establishment or dissolution ofkindergartens general schools at all levels and vocational secondary schools ; as well asthe targets, curriculums, contents and methods for education and training at all levels.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decree No. 29-CP ngày 30/03/1994 of Government, on duties, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.020

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71