Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 57/QD-TTg of January 12, 2010, approving the placement of cultural attaches in a number of key foreign countries

Số hiệu: 57/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 57/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VIỆC TRIỂN KHAI TÙY VIÊN VĂN HÓA TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM Ở NƯỚC NGOÀI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 196/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức biên chế các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc triển khai Tùy viên văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại 05 địa bàn trọng điểm: Trung Quốc, Campuchia, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ.

Biên chế Tùy viên văn hóa nằm trong chỉ tiêu biên chế của Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính triển khai Tùy viên văn hóa tại 05 địa bàn trọng điểm ở nước ngoài như nêu trên trong năm 2010.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định nhiệm vụ cụ thể của Tùy viên văn hóa; chịu trách nhiệm cử cán bộ đi làm nhiệm vụ Tùy viên văn hóa theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Bộ Nội vụ thực hiện việc giao chỉ tiêu biên chế Tùy viên văn hóa Việt Nam tại nước ngoài theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Tài chính, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng  

 

THE PRIME MINISITER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 57/QD-TTg

Hanoi, January 12, 2010

 

DECISION

APPROVING THE PLACEMENT OF CULTURAL ATTACHES IN A NUMBER OF KEY FOREIGN COUNTRIES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to June IS. 2009 Law No. 33/2009/ QUI2 on Overseas Representative Missions of the Socialist Republic of Vietnam, of the XII'1' lowercase National Assembly, the 5'1' session;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 196/2007/QD-TTg of December 28, 2007. approving the Scheme on organizational apparatus and payroll of overseas Vietnamese representative missions;
At the proposal of the Minister of Culture. Sports and Tourism
,

DECIDES:

Article 1. To approve the placement of the Culture. Sports and Tourism Ministry's cultural attaches in five key countries, including China, Cambodia. Japan. Russia and the United States of America.

Cultural attaches belong to the payroll norms of overseas Vietnamese representative missions.

Article 2. Organization of implementation

1. The Ministry of Culture. Sports and Tourism shall assume the prime responsibility for. and coordinate with the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance in. placing cultural attaches in the five key foreign countries in 2010.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 57/QD-TTg of January 12, 2010, approving the placement of cultural attaches in a number of key foreign countries

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.012
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0