Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 11/2011/TT-BVHTTDL hướng dẫn quy định liên quan đến thủ tục hành chính

Số hiệu: 11/2011/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 19/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/2011/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2011

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 ngày 6 tháng 2009;

Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh, bao gồm:

a) Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim;

b) Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài;

c) Thủ tục tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam;

d) Thủ tục tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài;

đ) Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam;

e) Thủ tục cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài;

g) Thủ tục cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề;

h) Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim.

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim

Tổ chức có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến Cục Điện ảnh. Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị (Mẫu số 1);

2. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

3. Lý lịch của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Điều 3. Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài

Cơ sở điện ảnh trong nước có chức năng sản xuất phim có nhu cầu hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến Cục Điện ảnh. Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị của cơ sở điện ảnh trong nước (Mẫu số 2);

2. Kịch bản văn học bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Điều 4. Thủ tục tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến Cục Điện ảnh. Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị (Mẫu số 3) hoặc công hàm (đối với cơ quan đại diện ngoại giao);

2. Bản dịch thuyết minh phim bằng tiếng Việt;

3. Bản phim dự kiến chiếu giới thiệu.

Điều 5. Thủ tục tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài

Cơ sở điện ảnh có nhu cầu tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) đơn đề nghị (Mẫu số 4) đến Cục Điện ảnh.

Điều 6. Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam

Cơ sở điện ảnh nước ngoài có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến Cục Điện ảnh. Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị thể hiện bằng song ngữ Việt - Anh (Mẫu số 5);

2. Văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của cơ sở điện ảnh nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được cơ sở điện ảnh nước ngoài tồn tại và hoạt động trong năm tài chính gần nhất;

4. Bản sao Điều lệ hoạt động của cơ sở điện ảnh nước ngoài.

Điều 7. Thủ tục cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài

Cơ sở điện ảnh Việt Nam có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến Cục Điện ảnh. Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị (Mẫu số 6);

2. Văn bản chấp thuận cho đặt văn phòng đại diện của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của nước sở tại.

Điều 8. Thủ tục cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề

Tổ chức có nhu cầu tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến Cục Điện ảnh. Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị (Mẫu số 7);

2. Điều lệ liên hoan phim.

Điều 9. Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim

Cơ sở điện ảnh đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh. Việc thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim thực hiện theo quy định tại Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2011.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL
, Bộ Tư pháp;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, CCHC, PC, ĐA (200).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC

(Ban hành theo Thông tư số 11 /2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

Mẫu số 1: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim;

Mẫu số 2: Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài;

Mẫu số 3: Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam;

Mẫu số 4: Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài;

Mẫu số 5: Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam;

Mẫu số 6: Đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài;

Mẫu số 7: Đơn đề nghị cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề./.

 

Mẫu số 1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

…………, ngày…… tháng…… năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH SẢN XUẤT PHIM

Kính gửi: Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18/6/2009;

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị Cục Điện ảnh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim theo quy định của Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh.

Phần 1. Thông tin về tổ chức (doanh nghiệp)

1. Tên tổ chức (doanh nghiệp): Tên ghi đầy đủ, bằng chữ viết hoa

Tên giao dịch:

Tên viết tắt: (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài - nếu có)

2. Điạ điểm, trụ sở chính, chi nhánh và tài khoản giao dịch

Điện thoại, Fax, Email,...

3. Tên và địa chỉ liên lạc của Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật)

Họ và tên:

Ngày tháng năm sinh:                Dân tộc:            Quốc tịch:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Số chứng minh nhân dân (Hộ chiếu):       Ngày cấp:         Nơi cấp:

Phần 2. Nội dung xin cấp Giấy chứng nhận

- Mục đích

- Phạm vi hoạt động:

Phần 3. Chúng tôi cam kết

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn, hồ sơ kèm theo và cam kết sẽ thông báo ngay cho Cục Điện ảnh về bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến nội dung đơn và hồ sơ phát sinh trong thời gian Cục Điện ảnh đang xem xét.

Đã đọc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thành lập, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp sản xuất phim và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại các văn bản nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm./.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 2

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

…………, ngày…… tháng…… năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC, LIÊN DOANH SẢN XUẤT PHIM,
CUNG CẤP DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHIM VỚI
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chúng tôi đề nghị Cục Điện ảnh cấp phép hợp tác/liên doanh sản xuất phim/cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho nước ngoài như sau:

1. Thông tin về đối tác trong nước (Cơ sở sản xuất phim):

Tên:………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

2. Thông tin về đối tác nước ngoài (Tổ chức, cá nhân nước ngoài):

Tên:………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

3. Thông tin về phim:

Tên gốc của phim:……………………………………………………………….

Tên tiếng Việt của phim:………………………………………………………..

Thể loại phim: Phim truyện □      Phim truyện truyền hình □           Phim tài liệu □

Phim phóng sự □           Phim ngắn □      Phim quảng cáo □

Chất liệu quay phim: Phim 35mm □         DVD □              HD □

Đạo diễn:…………………………………………….Quốc tịch:………………..

Biên kịch:……………………………………………Quốc tịch:………………..

Nhà sản xuất:………………………………………...Quốc tịch:……………….

4. Dự kiến thời gian sản xuất tại Việt Nam: Từ ngày……….. /.……… /……….....

đến ngày ………./………./………….

5. Dự kiến địa điểm quay phim tại Việt Nam:……………………………………...

6. Các văn bản gửi kèm theo đơn này:

- Văn bản của đối tác nước ngoài đề nghị đối tác trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ làm phim;

- Kịch bản hoàn chỉnh của phim;

- Tóm tắt kịch bản phim;

- Kế hoạch quay phim;

- Danh sách thành phần chính của đoàn làm phim (Họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, chức danh trong đoàn làm phim).

Trong quá trình sản xuất phim, chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc mọi quy định của luật pháp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam./.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 3

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

…………, ngày…… tháng…… năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
TỔ CHỨC CHIẾU, GIỚI THIỆU PHIM NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chúng tôi đề nghị Cục Điện ảnh cấp giấy phép tổ chức chương trình chiếu phim, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam như sau:

1. Tên chương trình phim nước ngoài ở Việt Nam:

2. Mục đích:

3. Phạm vi tổ chức:

4. Đơn vị, cá nhân tổ chức:

Tên:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………..……….………….

……..……….…………………………………………………………………………

5. Thời gian chương trình phim: Từ ngày………../………../………..………………

đến ngày…………/…………/…………………….

6. Danh sách phim dự kiến chiếu trong chương trình:

STT

Tên phim

Đạo diễn

Hãng sản xuất/ Quốc tịch phim

Năm sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Địa điểm tổ chức chương trình phim:…………………………………............

……………………………………………………………………………………

8. Dự kiến chương trình chiếu phim (Gửi Chương trình chiếu phim kèm theo đơn xin phép này).

Trong quá trình tổ chức chương trình chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc mọi qui định của luật pháp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam.

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi rõ họ tên )

 

Mẫu số 4

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

…………, ngày…… tháng…… năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

TỔ CHỨC NHỮNG NGÀY PHIM VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chúng tôi đề nghị Cục Điện ảnh cấp phép tổ chức chương trình chiếu phim Việt Nam ở nước ngoài như sau:

1. Tên chương trình phim Việt Nam:

2. Mục đích:

3. Phạm vi tổ chức:

4. Đơn vị tổ chức:

a. Thông tin về đối tác trong nước (Cơ sở sản xuất phim):

- Tên:…………………………………………………………………………………

- Địa chỉ:……………………………………………………………………….…….

b. Thông tin về đối tác nước ngoài (Tổ chức, cá nhân nước ngoài):

- Tên:………………………………………………………….……………………..

- Địa chỉ:……………………………………………….…………………………….

……..…………………………………………………………………………………

5. Thời gian chương trình phim: Từ ngày………../………../………………………

đến ngày…………/…………/…………..……….

6. Địa điểm tổ chức chương trình phim:……………………………………............

………………………………………………………………………………………

7. Danh sách phim dự kiến chiếu trong chương trình

STT

Tên phim

Đạo diễn

Hãng sản xuất

Năm sản xuất

Giấy phép phát hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Dự kiến chương trình chiếu phim (Gửi Chương trình chiếu phim kèm theo đơn xin phép này).

Trong quá tổ chức chương trình chiếu phim Việt Nam ở nước ngoài, chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc mọi qui định của luật pháp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam và nước sở tại.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 5

Địa điểm, ngày…… tháng…… năm …

Location, date.......month.......year……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CƠ SỞ ĐIỆN ẢNH NƯỚC NGOÀI
TẠI VIỆT NAM

APPLICATION OF REQUEST FOR GRANT OF FOREIGN CINEMA REPRESENTATIVE OFFICE ESTABLISHMENT PERMIT
IN VIETNAM

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Respectfully to: Ministry of Culture, Sports and Tourism

Tên cơ sở điện ảnh: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)………………………………………………………………...

Name of the cinema organization (in block letters the name that appears on the Establishment Permit/Business Registration):.......................................................

……………………………………………………………………………………

Tên cơ sở điện ảnh viết tắt (nếu có): ……………………………………….

Abbreviated name of the cinema organization(if any):.....................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) ………………………………………………………………………………………………

Address of the head office (address that appears on the Establishment Permit/

Business Registration): ..........................................................................................

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số: ……………………………….

Establishment Permit/Business Registration No.:.............................................

Do:......................... cấp ngày ……..tháng.....năm..........tại…………………..

Issued by:........................., on date ……month ……year…...., at:…................

Lĩnh vực hoạt động chính: …………………………………………………

Main areas of operation: ................................................................................

Vốn điều lệ:…………………………………………………………………

Charter capital:……………...........................................................................

Số tài khoản: ……………………………………………………………..…..

Bank account numbers:......................................................................................

Tại Ngân hàng: ……………………………………………………………….

Bank’s name:…………………………………………………………………..

Điện thoại/Telephone No: ………………Fax/Fax No:.....................................

Email:................................................ Website (if any)……………………………

Đại diện theo pháp luật (đại diện có thẩm quyền)/Legal representative (Competent representative):

Họ và tên/Full name:....................................................................................

Chức vụ/Designation:..................................................................................

Quốc tịch/Nationality:..................................................................................

Tóm tắt quá trình hoạt động của cơ sở điện ảnh/Summary of business backgrounds of the cinema organization:...................................................................

……………………………………………………………………………………

Đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

Hereby requests for grant of Foreign Cinema Representative Office Establishment Permit in Vietnam with the following specifications:

Tên Văn phòng đại diện: ……………………………………………………

Name of the Representative Office:...................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………………….………

Abbreviated name (if any):................................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: ……………….……………………………….

Business name in English:.................................................................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: …………………………………….

Location of the Representative Office:..............................................................

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động):

……………………………………………………………………………………

Scope of activities of the Representative Office (specify areas of operation):

……………………………………………………………………………………

Thời gian dự kiến bắt đầu hoạt động của Văn phòng đại diện: ………………

Proposed date that the Representative Office will operate:………………………

Người đứng đầu Văn phòng đại diện/ Head of the Representative Office:

Họ và tên/Full name:……………………………...Giới tính/sex...........

Quốc tịch/Nationality..............................................................................

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: ……………………………

Passport/Identity Card number: .................................................

Do ………………….cấp ngày…...tháng......năm..........tại:…..

Issued by:..............................., on date…..…month …year…at:….

Chúng tôi xin cam kết/We hereby undertake:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo/To bear full responsibility for the truthfulness and accuracy of the content of the application and its attached documents.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan về Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam/To strictly comply with all provisions of Vietnamese laws and the relating stipulations of the Representative Office Establishment Permit in VietNam.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

LEGAL REPRESENTATIVE OF APPLICANT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, seal and write the full name)

 

Mẫu số 6

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

…………, ngày…… tháng…… năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CƠ SỞ ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM
TẠI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tên cơ sở điện ảnh: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.............................................................................................................

Tên cơ sở điện ảnh viết tắt (nếu có):.......................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:........................................................

Do:...........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại..............................

Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................

Vốn điều lệ:.............................................................................................................

Số tài khoản:...................................... tại Ngân hàng:............................................

Mã số thuế: ……………………………………………………………………….

Điện thoại:........................................... Fax:............................................................

Email:................................................... Website: (nếu có)......................................

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:......................................................................................................

Chức vụ:........................................................................................................

Quốc tịch:......................................................................................................

Tóm tắt quá trình hoạt động của cơ sở điện ảnh:....................................................

.................................................................................................................................

Đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài với nội dung cụ thể như sau:

Tên Văn phòng đại diện:.....................................................................

Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh/ tiếng nước sở tại:...................................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố/nước).................................................................

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động)......................................................................................................................

Thời gian dự kiến bắt đầu hoạt động của Văn phòng đại diện: ………………….

Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................

Quốc tịch:......................................................................................................

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:..............................................................

Do:...........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại....................

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện Việt Nam tại nước ngoài và các quy định của pháp luật nước sở tại.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 7

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

…………, ngày…… tháng…… năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM


CHUYÊN NGÀNH, CHUYÊN ĐỀ

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tên đơn vị tổ chức liên hoan phim: …………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………….....

Điện thoại: …………………………………… Fax: ………………...……

Đề nghị được tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề:

- Tiêu đề của liên hoan phim : ……………………………………………

- Mục đích: ………………………………………………………………

- Phạm vi tổ chức:………………………………………………………….

- Địa điểm tổ chức: ………………………………………………...……

- Thời gian tổ chức từ ………………. đến……………………...….......

- Đối tượng phim tham dự:……………………………………………….

- Số lượng (danh mục) phim tham dự: ……………………………………

Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về điện ảnh và các quy định liên quan khi tổ chức liên hoan phim.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề./.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

THE MINISTRY OF CULTURE. SPORTS AND TOURISM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 11/2011/TT-BVHTTDL

Hanoi, September 19, 2011

 

CIRCULAR

GUIDING PROVISIONS ON CINEMATOGRAPHY-RELATED ADMINISTRATIVE PROCEDURES

Pursuant to the June 29, 2006 Cinematography Law and the June 18, 2009 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Cinematography Law;

Pursuant to the Government's Decree No. 54/20I0/ND-CP of May 21, 2010, detailing a number of articles of the June 29, 2006 Cinematography Law and the June 18, 2009 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Cinematography Law;

Pursuant to the Government's Decree No. 185/2007/ND-CP of December 25, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Culture. Sports and Tourism;

The Ministry of Culture, Sports and Tourism guides provisions on cinematography-related administrative procedures as follows:

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. This Circular guides the simplification of cinematography-related administrative procedures, including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Procedures for licensing domestic organizations to cooperate or enter into joint ventures with foreign organizations or individuals to produce films or provide film production services;

c/ Procedures for organizing shows or introduction of foreign films in Vietnam;

d/ Procedures for organizing Vietnamese film days abroad;

e/ Procedures for licensing representative offices of foreign cinematographic establishments in Vietnam:

f/ Procedures for licensing overseas representative offices of Vietnamese cinemato­graphic establishments;

g/ Procedures for licensing specialized or theme film festivals:

h/ Procedures for licensing film dissemination.

2. This Circular applies to organizations and persons carrying out the cinematography-related administrative procedures provided in Clause 1 of this Article.

Article 2. Procedures for granting certificates of eligibility for film production business

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. An application (made according to a set form);

2. Written certification of legal capital, made by a competent agency or organization:

3. Resume of the designated director or general director of the film production enterprise, certified by a competent agency or organization.

Article 3. Procedures for licensing domestic-organizations to cooperate or enter into joint ventures with foreign organizations or individuals to produce films or provide film production services

A domestic cinematographic establishment with film production function wishing to enter into cooperation or a joint venture with a foreign organization or individual shall submit directly or b\ post to the Cinema Department one (1) dossier which comprises:

1. An application of the domestic cinematographic establishment (made according to a set form):

2. Literary script in Vietnamese and a foreign language.

Article 4. Procedures for organizing shows or introduction of foreign films in Vietnam

A Vietnamese or foreign organization or individual wishing to organize show or introduction of a foreign film in Vietnam shall submit directly or by post to the Cinema Department one (1) dossier which comprises:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Vietnamese translation of the film voice-over;

3. The film to be showed for introduction.

Article 5. Procedures for organizing Vietnamese film days abroad

A cinematographic establishment wishing to organize Vietnamese film days abroad shall submit one (1) application (made according to a set form) to the Cinema Department.

Article 6. Procedures for licensing representative offices of foreign cinematographic establishments in Vietnam

A foreign cinematographic establishment wishing to set up a Vietnam-based represen­tative office shall submit directly or by post to the Cinema Department one (1) dossier which comprises:

1. A Vietnamese-English bilingual application (made according to a set form);

2. Written certification of the foreign cinematographic establishment's legal status, made by a foreign authority;

3. Audited financial statement or another document of equivalent validity proving the foreign cinematographic establishment's existence and operation in the latest fiscal year;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Procedures for licensing overseas representative offices of Vietnamese cinematographic establishments

A Vietnamese cinematographic establish­ment wishing to set up an overseas representative office shall submit directly or by post to the Cinema Department one (1) dossier which comprises:

1. An application (made according to a set form);

2. Written approval of the establishment of the representative office, issued by the host country's competent state management agency.

Article 8. Procedures for licensing specialized or theme film festivals

An organization wishing to organize a specialized or theme film festival shall submit directly or by post to the Cinema Department one (1) dossier which comprises:

1. An application (made according to a set form);

2. Charter of the film festival.

Article 9. Procedures for licensing film dissemination

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Effect

This Circular takes effect on October 15, 2011.

Article 11. Organization of implementation

Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Culture, Sports and Tourism for study and settlement.-

 

 

MINISTER OF
CULTURE, SPORTS AND TOURISM
Hoang Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 11/2011/TT-BVHTTDL of September 19, 2011, guiding provisions on cinematography-related administrative procedures

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.087

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!