Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chương trình 22/CTr-UBND công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2017

Số hiệu: 22/CTr-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 02/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CTr-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2017

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020, thành phố Hà Nội triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiều sự kiện đặc biệt: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn ra trên địa bàn vi không khí thi đua sôi nổi; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức thành công; Các chức danh lãnh đạo, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị được kiện toàn, sắp xếp lại, qua đó hoàn thiện bộ máy chính quyền các cấp của Thủ đô với một thế hệ lãnh đạo mới trẻ trung, năng động, sáng tạo, quyết liệt và tiếp nối truyền thống đoàn kết, thống nhất.

Ngay từ đầu năm, UBND Thành phố đã triển khai quyết liệt, đồng bộ và toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố ln thứ XVI bng các chương trình, kế hoạch công tác lớn; đồng thời chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trên địa bàn. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Thủ đô đạt kết quả tích cực, toàn diện; trong đó một số lĩnh vực nổi bật như: Xúc tiến đầu tư, thu hút FDI, thu ngân sách, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, quản lý đô thị công tác vệ sinh môi trường, du lịch, an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, công tác bình ổn giá,...

Căn cứ tình hình và kết quả đạt được năm 2016, với phương châm: Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, tập thể UBND Thành phố xây dựng Chương trình công tác năm 2017 như sau:

I. Phương hướng, mục tiêu tổng quát

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng. Thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sng nhân dân. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế. Làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chng lãng phí; phòng, chống tham nhũng.

II. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu

1. Chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng địa phương và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Tập trung thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá gm: (1) Phát triển đng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn. (2) Tiếp tục đy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thủ đô. (3) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhóm các giải pháp: (1) Sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính từ Thành phố đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nht là đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. (2) Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh, đặc biệt là những lĩnh vực Thành phố có lợi thế so sánh. Trong đó chú trọng: Tăng cường các giải pháp góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo cơ sở phát triển bền vững; Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của Nhân dân; Đẩy mạnh tái cơ cấu một số ngành, lĩnh vực; Thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; Tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Đổi mới công tác giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên. (3) Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. (4) Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. (5) Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, tập trung cải cách hành chính hướng tới mục tiêu hiệu lực - hiệu quả, kỷ luật - kỷ cương. Đặc biệt là tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. (6) Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế của Thủ đô. (7) Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; tập trung tuyên truyền xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong năm 2017. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế của Thủ đô.

2. Tổ chức triển khai hiệu quả "Năm kỷ cương hành chính 2017".

Tập trung rà soát, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan hành chính của Thành phố đảm bảo tinh gọn, khoa học, hợp lý trên cơ sở xác định rõ vị trí việc làm đến từng cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, Quy chế làm việc của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ thời gian giải quyết và rõ hiệu quả", "một việc - một đầu mối xuyên suốt" . Nâng cao hơn nữa tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công việc của mỗi cán bộ, công chức, từ đó tạo một bước chuyển biến rõ nét về tinh thần, ý thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức. Đôn đốc, rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn tại đã được thanh tra, kiểm toán các cấp phát hiện. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp trong quản lý đô thị và kinh tế-xã hội, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

3. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác năm 2017 của UBND Thành phố:

Thường xuyên kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện theo Chương trình công tác năm của UBND Thành phố; Các cuộc họp có sự chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu được gửi kèm giấy mời họp đến các đại biểu dự họp để nghiên cứu, đóng góp ý kiến, nhằm rút ngắn thời gian họp, nâng cao chất lượng cuộc họp. Tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố; nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách triển khai Luật Thủ đô; triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, các nghị quyết của HĐND Thành phố. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố, trước UBND Thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, coi đây là tiêu chí quan trọng nhất để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Tăng cường công tác phối hợp, giám sát chặt chẽ, hiệu quả giữa UBND Thành phố với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; nâng cao vai trò của mỗi cơ quan trong việc phối hợp công tác, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đột xuất; phối hợp lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân và phản biện xã hội đối với những quyết định lớn của HĐND, UBND Thành phố liên quan đến nhân dân.

III. Nội dung và lịch làm việc của UBND Thành phố năm 2017

Tổng cộng: 389 nội dung. Trong đó :

- Các nội dung được xem xét, thông qua tại các phiên họp Tập thể UBND Thành phố hàng tháng trong năm 2017: 100 nội dung (Nội dung chi tiết theo Bảng phụ lục I đính kèm)

- Các nội dung được xem xét, thông qua tại các cuộc họp hàng tun của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố năm 2017: 289 nội dung (Nội dung chi tiết theo Bảng Phụ lục II đính kèm)

IV. Phân công tổ chức thực hiện

1. Các đồng chí ủy viên UBND Thành phố: Theo chức trách được phân công tập trung chỉ đạo các cơ quan được giao chủ trì chuẩn bị Đề án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian.

2. Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã:

* Thủ trưởng cơ quan chủ trì Đề án:

- Căn cứ nội dung, lịch làm việc của UBND Thành phố, tổ chức lập kế hoạch chuẩn bị đối với từng Đề án, trong đó xác định rõ phạm vi Đề án; các công việc cần triển khai, đơn vị phối hợp, đảm bảo thời hạn trình và gửi kế hoạch về Văn phòng UBND Thành phố để theo dõi đôn đốc thực hiện.

- Chịu trách nhiệm về nội dung và hồ sơ trình, chủ động tiến hành đầy đủ các thủ tục lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của các đơn vị liên quan, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật).

- Đơn vị chủ trì Đề án phải gửi tài liệu đã được Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách thông qua đến Văn phòng UBND Thành phố; Phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố gửi tài liệu đến các Thành viên UBND Thành phố chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày bắt đầu phiên họp thường kỳ và chậm nhất là 01 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp bất thường.

- Định kỳ tháng, quý, các đơn vị đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác của tháng, quý đó, rà soát các vấn đề cần trình vào tháng, quý tiếp theo và bổ sung các vấn đề mới phát sinh (nếu có); Trường hợp phát sinh, muốn thay đổi nội dung trong chương trình công tác, phải báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố quyết định. Chậm nhất vào ngày 15 hàng tháng với chương trình công tác tháng và ngày 20 của tháng cuối quý, các đơn vị gửi dự kiến hoặc đề nghị điều chỉnh chương trình tháng, quý sau về Văn phòng UBND Thành phố.

* Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp: Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, có trách nhiệm tham gia theo đề nghị của đơn vị chủ trì; khi được hỏi ý kiến phải trả lời bằng văn bản đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian theo yêu cầu của đơn vị chủ trì.

3. Văn phòng UBND Thành phố:

- Có trách nhiệm giúp UBND Thành phố đôn đốc việc thực hiện Chương trình công tác của UBND Thành phố.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì, đôn đốc kiểm tra quá trình chuẩn bị Đề án, tham gia ý kiến để đảm bảo việc thực hiện đúng trình tự, thủ tục và tiến độ thời gian.

- Có trách nhiệm rà soát, báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện, đề xuất các nội dung chương trình công tác cần điều chỉnh. Trước ngày 28 hàng tháng đối với chương trình công tác tháng và trước ngày 25 của tháng cuối quý đối với chương trình công tác quý, Văn phòng UBND Thành phố gửi chương trình công tác tháng, quý sau cho các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND TP;
- Đoàn ĐBQH Hà Nội;
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND TP;
- UBMTTQ TP, LĐLĐ TP;
- VP TU, VP ĐĐBQHHN, VP HĐND TP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Trung tâm TH-CB TP;
- VPUB: C.PVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, THH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyn Đức Chung

 

PHỤ LỤC I

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA TẬP THỂ UBND THÀNH PHỐ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Chương trình s: 22/CTr - UBND ngày 02/02/2017 của UBND Thành phố)

TT

NỘI DUNG

Cơ quan chủ trì báo cáo

Lãnh đạo UBNDTP chỉ đạo

Cấp thông qua

Lãnh đạo VP và Phòng CV (Văn phòng UBND TP) đôn đốc

Tập thể UBND TP

Chủ tịch hoặc PCT UBND TP chủ trì quyết định

Thường trực Thành ủy

Ban Thường vụ TU

BCH Đảng bộ TP

HĐND TP

(báo cáo tại kỳ họp HĐNDTP)

 

I. Tháng Một:

1.

Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện "Năm kỷ cương hành chính - 2017"

Sở Nội vụ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

 

 

 

 

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Nội chính

2.

Thay thế Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND Thành phố về "Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội".

Sở Tài nguyên Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

3.

Về việc ban hành mẫu Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND quận, huyện, thị xã.

Văn phòng UBND TP

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

(gửi tài liệu)

 

 

 

 

 

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Hành chính Tổ chức.

4.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng thành phố Hà Nội tháng 01/2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

(gửi tài liệu)

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

 

II. Tháng Hai:

5.

Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch đô thị, cấp Giấy phép quy hoạch và quản lý đồ án quy hoạch trên địa bàn Thành phố (sửa đổi Quyết định số 27/QĐ-UBND và Quyết định s 72/2014/QĐ-UBND)

Sở Quy hoạch Kiến trúc

PCT Nguyễn Thế Hùng

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

6.

Quy trình, định mức kinh tế-kỹ thuật và đơn giá duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Nông nghiệp &PTNT

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

7.

Quy chế quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

8.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng thành phố Hà Nội tháng 02/2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

(gửi tài liệu)

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

 

III. Tháng Ba:

9.

Điều chỉnh Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020

Sở Nông nghiệp &PTNT

PCT Nguyễn Văn Sửu

X

 

X

 

 

X

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- P. Kinh tế.

10.

Trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết chỉ đạo về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực theo Điều 63a Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

Cảnh sát PCCC

PCT Nguyễn Văn Sửu

X

 

 

 

 

X

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

11.

Đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2017

Sở Văn hóa và Thể thao

PCT Ngô Văn Quý

X

 

X

 

 

X

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

12.

Đề án nâng cao thể lực và tầm vóc thanh niên Hà Nội đến năm 2030

Sở Y tế

PCT Ngô Văn Quý

X

 

X

 

 

X

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KG VX

13.

Nghị quyết về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2017-2018

Sở Giáo dục và Đào tạo

PCT Ngô Văn Quý

X

 

X

 

 

X

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

14.

Quyết định thay thế các Quyết định: s90/2009/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 và số 41/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của UBND Thành phố về tập trung nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, người tâm thần lang thang

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

X

 

X

 

 

X

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

15.

Quyết định thay thế Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố về quy định mức hỗ trợ cho người không có khả năng lao động thoát nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

X

 

X

 

 

X

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

16.

Quyết định quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh, GD, LĐXH và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

X

 

X

 

 

X

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

17.

Ban hành một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

Cục Thuế

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

 

 

 

X

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

18.

Phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế-xã hội còn lại (ngoài 16 lĩnh vực đã phân cấp tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016)

Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan

Các PCT chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách

X

 

X

X

 

X

- Các PCVP;

- Các phòng CV liên quan.

19.

Đồ án Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (báo cáo Thủ tướng Chính phủ)

Viện QHXD Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

X

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

20.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn 2011-2020 và 5 năm thực hiện Luật Thủ đô.

-Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tư pháp.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

 

X

X

 

- PCVP: Trương Việt Dũng, Phạm Chí Công;

- Phòng: Kinh tế, Nội chính.

21.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của Thành phố 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2017

Sở Nội vụ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

 

 

 

 

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Nội chính

22.

Báo cáo xin ý kiến các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước (nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập của các đơn vị và Huân chương độc lập trở lên)

Sở Nội vụ (Ban TĐKT)

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

X

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- P. Nội chính

23.

Quyết định thay thế Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 99/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND

Sở Nội vụ (Ban TĐKT)

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- P. Nội chính

24.

Kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2017

Sở Ngoại vụ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

X

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng KGVX

25.

Đề án phát triển văn hóa đọc thành phố Hà Nội đến năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

PCT Ngô Văn Quý

X

 

X

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

26.

Kết quả thực hiện Dự án tổng thể lập hồ sơ địa chính thành phố Hà Nội

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

27.

Sửa đổi Quyết định s07/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định quản lý bến thủy nội địa tham gia hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Giao thông Vận tải

PCT Nguyễn Thế Hùng

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

28.

Điều chỉnh Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Giao thông Vận tải

PCT Nguyễn Thế Hùng

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

29.

Quy hoạch bến xe, bãi đxe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Giao thông Vận tải

PCT Nguyễn Thế Hùng

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

30.

Quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng

PCT Nguyễn Thế Hùng

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

31.

Kế hoạch hạ ngm các đường dây, cáp đin lc, thông tin đi nổi năm 2017 (đt 2)

Sở Xây dựng

PCT Nguyễn Thế Hùng

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

32.

Kế hoạch thoát nước chng úng ngập khu vực nội thành Hà Nội trong năm 2017

Sở Xây dựng

PCT Nguyễn Thế Hùng

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

33.

Quy định một số nội dung về trình tự, thủ tục đầu tư và quản lý dự án đầu tư nhằm mục đích kinh doanh, có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Kế hoạch và Đầu tư

PCT Nguyễn Thế Hùng

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

34.

Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội

Sở Kế hoạch và Đầu tư

PCT Nguyễn Thế Hùng

X

 

X

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

35.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng quý I, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2017 của thành phố Hà Nội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

X

X

X

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế.

36.

Quyết định thay thế: QĐ số 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBNDTP về việc ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố; QĐ số 12/2011/QĐ-UBND ngày 19/3/2011 của UBNDTP về việc ban hành qui định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn TP.

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế.

37.

Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế.

38.

Quy chế đánh giá xét chọn, hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế.

 

IV. Tháng Tư:

39.

Thay thế Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2010 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2013 của UBND Thành phố về việc sửa đổi Điều 5 Quyết đnh số 21/2010/QĐ-UBND.

Sở Nội vụ (Ban TĐKT)

Chủ tịch UBND TP

X

 

 

 

 

 

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Nội chính

40.

Thay thế Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2010 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" và Quyết định s 33/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND Thành phố về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND .

Sở Nội vụ (Ban TĐKT)

Chủ tịch UBND TP

X

 

 

 

 

 

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Nội chính

41.

Thay thế Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích thi đua theo chuyên đề trên địa bàn TPHN.

Sở Nội vụ (Ban TĐKT)

Chủ tịch UBND TP

X

 

 

 

 

 

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Nội chính

42.

Thay thế Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích công tác năm đối với cán bộ Lãnh đạo quản lý sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Sở Nội vụ (Ban TĐKT)

Chủ tịch UBND TP

X

 

 

 

 

 

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Nội chính

43.

Xây dựng cơ chế khung cải tạo chung cư cũ, báo cáo UBND Thành phố để trình HĐND Thành phố thông qua

Sở Xây dựng

PCT Nguyễn Thế Hùng

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

44.

Kế hoạch cấp nước mùa hè năm 2017

Sở Xây dựng

PCT Nguyễn Thế Hùng

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

45.

Kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn trên địa bàn Thành phố theo Thông tư số 08/2012/TT-BXD

Sở Xây dựng

PCT Nguyễn Thế Hùng

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

46.

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước

Sở Du lịch

PCT Ngô Văn Quý

X

 

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

47.

Báo cáo về quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Công thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

48.

Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình "Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội"

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm XTĐTT MDL

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

49.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng thành phố Hà Nội tháng 4/2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

(gửi tài liệu)

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

 

V. Tháng Năm:

50.

Quyết định thay thế Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng Bằng "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô"

Sở Nội vụ (Ban TĐKT)

Chủ tịch UBND TP

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- P. Nội chính

51.

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND TP về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương CB, CC, VC và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc Thành phố.

Sở Nội vụ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

 

 

 

 

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Nội chính

52.

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND TP về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Sở Nội vụ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

 

 

 

 

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Nội chính

53.

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của UBND TP về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB, CC, VC và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc Thành phố lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Sở Nội vụ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

 

 

 

 

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Nội chính

54.

Phân công cơ quan quản lý thuế đối với người nộp thuế theo quy định mới của Trung ương

Cục Thuế

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

55.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của TP Hà Nội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

PCT Nguyễn Doãn Ton

X

 

X

X

X

X

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

56.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của TP Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Sở Tài chính

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

 

 

 

X

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

57.

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2017.

Thanh tra TP

PCT Nguyễn Quốc Hùng

X

(gửi tài liệu)

 

 

 

 

X

- PCVP Phạm Chí Công;

- Ban TCD TP, P.Đô th

58.

Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017.

Thanh tra TP

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

(gửi tài liệu)

 

 

 

 

X

- PCVP Phạm Chí Công;

- P. Nội chính

59.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng thành phố Hà Nội tháng 5/2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

(gửi tài liệu)

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

 

VI. Tháng Sáu:

60.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Sở Nội vụ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

 

 

 

 

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Nội chính

61.

Sửa đi, bổ sung Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2010 về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"

Sở Nội vụ (Ban TĐKT)

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- P. Nội chính

62.

Kết quả thực hiện Dự án tổng thể lập hồ sơ địa chính thành phố Hà Nội

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

63.

Quy hoạch tchức giao thông, quy hoạch không gian ngầm và giao thông thông minh trên địa bàn Thành phố.

Viện QHXD Hà Nội

PCT Nguyễn Thế Hùng

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

64.

Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã đến năm 2020 theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Liên minh HTX Thành phố

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

 

VII. Tháng Bảy:

65.

Quy hoạch mạng lưới Gara ngầm 4 quận nội đô lịch sử

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

66.

Rà soát chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nghiên cứu thay thế Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND Thành phố.

BCĐ GPMB TP

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

67.

Quyết định ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố

Sở Nội vụ

PCT Lê Hồng Sơn

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- P. Ni chính

68.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng thành phố Hà Nội tháng 7/2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

(gửi tài liệu)

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

 

VIII. Tháng Tám:

69.

Trình UBND Thành phố Đề án tng biên chế hành chính, sự nghiệp (số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập) thành phố Hà Nội năm 2017

Sở Nội vụ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

 

 

 

X

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Nội chính

70.

Lập danh mục dự án thu hồi đất; Danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018.

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

X

 

 

 

 

X

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

71.

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng năm 2030 (Quy hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 09/7/2012).

Sở Nông nghiệp và PTNT

PCT Nguyễn Văn Sửu

X

 

X

X

 

X

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

72.

Điều chỉnh Quy hoạch Đê điều thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trình Bộ NN&PTNT phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và PTNT

PCT Nguyễn Văn Sửu

X

 

X

 

 

X

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

73.

Đề án sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

Cục Thuế

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

 

 

 

X

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

74.

Quyết định quy định mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng BTXH sống tại cộng đồng và tại các cơ sở BTXH thuộc Sở LĐTB&XH (thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 và số 25/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND Thành phố).

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

X

 

 

 

 

X

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

75.

Quyết định về việc cấp thẻ BHYT cho người bị bệnh phong và người thuộc hộ cận nghèo thay thế Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND Thành phố

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

X

 

 

 

 

X

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

76.

Rà soát để điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Du lịch

PCT Ngô Văn Quý

X

 

X

 

 

X

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

77.

Quy hoạch khu vực Ba Vì-Suối Hai thành Khu du lịch Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sở Du lịch

PCT Ngô Văn Quý

X

 

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

78.

Quy hoạch hệ thống tượng đài trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Văn hóa và Thể thao

PCT Ngô Văn Quý

X

 

X

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

79.

Quyết định thay thế Quyết định 33/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 về việc ban hành quy chế công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội

Sở Ngoại vụ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng KGVX

80.

Kế hoạch tài chính trung hạn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2021.

Sở Tài chính

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

81.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng thành phố Hà Nội tháng 8/2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

(gửi tài liệu)

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

 

IX. Tháng Chín:

82.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của Thành phố 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017; ước thực hiện cả năm 2017; Dự kiến nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

X

X

X

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

83.

Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

84.

Kết quả thực hiện Dự án tổng thể lập hồ sơ địa chính thành phố Hà Nội

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

85.

Đề án xây dựng Bệnh viện đạt tiêu chuẩn dịch vụ y tế quốc tế (JCI).

Sở Y tế

PCT Ngô Văn Quý

X

 

X

 

 

 

- PCVP Nguyn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

86.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của Thành phố 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

Sở Nội vụ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

(gửi tài liệu)

 

 

 

 

 

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Nội chính

 

X. Tháng Mười:

87.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của Thành phố năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 của thành phố Hà Nội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

X

X

X

X

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

88.

Báo cáo Tổng quyết toán ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2016

Sở Tài chính

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

 

 

 

X

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

89.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách, tình hình thực hiện quản lý tài sản công năm 2017; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố, những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có hiệu quả dự toán ngân sách năm 2018.

Sở Tài chính

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

 

 

 

X

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

90.

Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2017.

Thanh tra TP

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

(gửi tài liệu)

 

 

 

 

X

- PCVP Phạm Chí Công;

- P. Nội chính

91.

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017

Thanh tra TP

PCT Nguyễn Quốc Hùng

X

(gửi tài liệu)

 

 

 

 

X

- PCVP Phạm Chí Công;

- Ban TCD TP, P.Đô th.

92.

Quy hoạch mạng lưới máy bán hàng tự động tại các điểm công cộng trên địa bàn TPHN giai đoạn 2016-2020.

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế.

93.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng thành phố Hà Nội tháng 10/2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

PCT Nguyễn Doãn Toản

X

(gửi tài liệu)

 

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- P. Kinh tế.

 

XI. Tháng Mười một:

94.

Kế hoạch đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020

Sở Thông tin và Truyền thông

PCT Ngô Văn Quý

X

 

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

95.

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Văn phòng UBND TP

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

(gửi tài liệu)

 

 

 

 

X

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Tổng hợp và các phòng CV.

 

XII. Tháng Mười hai:

96.

Thông qua Chương trình công tác năm 2018 của UBND Thành phố.

Văn phòng UBND TP

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

 

 

 

 

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Tổng hợp và các phòng CV.

97.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của Thành phố năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

Sở Nội vụ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

X

 

 

 

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Nội chính

98.

Kế hoạch công tác cải cách hành chính của Thành phố năm 2018.

Sở Nội vụ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

 

 

 

 

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Nội chính

99.

Kết quả thực hiện Dự án tổng thể lập hồ sơ địa chính thành phố Hà Nội

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

X

 

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

100.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và ng phó với biến đổi khí hậu.

Sở Nông nghiệp &PTNT

PCT Nguyễn Văn Sửu

X

 

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- P. Kinh tế.

*

Nội dung khác (bổ sung theo lịch tháng, quý): Xin chủ trương đối với các dự án đầu tư có diện tích hoặc số vốn đầu tư lớn, phức tạp...(theo Quy chế làm việc ban hành kèm Quyết định số 688-QĐ/TU ngày 10/3/2016 của Thành ủy Hà Nội)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

X

 

X

X

 

 

Các C.PVP, các Phòng CV liên quan./.

 

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Chương trình s: 22/CTr - UBND ngày 02/02/2017 của UBND Thành phố)

TT

NỘI DUNG

Cơ quan chủ trì báo cáo

Lãnh đạo UBNDTP chỉ đạo

Cấp thông qua

Lãnh đạo VP và Phòng CV (Văn phòng UBND TP) đôn đốc

Tập thể UBND TP

Chủ tịch hoặc PCT UBND TP chủ trì quyết định

Thường trực Thành ủy

Ban Thường vụ TU

BCH Đảng bộ TP

HĐND TP

(báo cáo tại kỳ họp HĐNDTP)

 

I. Tháng Một:

1.

Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Hà Nội năm 2017.

Sở Nội vụ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

X

 

 

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Nội chính

2.

Chương trình Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố năm 2017.

Sở Công thương

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

3.

Kế hoạch công tác của Hội đồng GDQP&AN Thành phố năm 2017

Bộ Tư lệnh Thủ đô

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

4.

Kế hoạch Kiểm tra công tác của Hội đồng GDQP&AN Thành phố năm 2017

Bộ Tư lệnh Thủ đô

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

-

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

5.

Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác ANQG, TTATXH và XDLL Công an Thủ đô năm 2017.

Công an Thành phố

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

X

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

6.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANQG, TTATXH và XDLL Công an Thủ đô năm 2017

Công an Thành phố

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

7.

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2017

Công an Thành phố

PCT Lê Hồng Sơn

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

8.

Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tội phạm và phong trào bảo v ANTQ năm 2017 BCĐ 138

Công an Thành phố

PCT Lê Hồng Sơn

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

9.

Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống ma túy năm 2017

Công an Thành phố

PCT Lê Hồng Sơn

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ

- P. KGVX

10.

Kế hoạch công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2017

Sở Nội vụ

PCT Lê Hồng Sơn

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

11.

Họp kiểm điểm việc xây dựng ban hành văn bản đối với 218 văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với quy định của các Luật mới có hiệu lực sau rà soát.

Sở Tư pháp

PCT Lê Hồng Sơn

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

12.

Đề án thực hiện thí điểm phân cấp, ủy quyền cho công chức tư pháp-hộ tịch ký văn bản chứng thực thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Sở Tư pháp

PCT Lê Hồng Sơn

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

13.

Chương trình công tác Ban Chỉ đạo 197 Thành phố năm 2017

Công an Thành phố

PCT Nguyễn Thế Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến

- P. Đô thị

14.

Triển khai đề án quản lý phương tiện giao thông cá nhân góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Sở Giao thông vận tải

PCT Nguyễn Thế Hùng

 

X

 

X

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

15.

Giao ban, tổng kết Chương trình công tác GPMB năm 2016 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2017.

BCĐ GPMB TP

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

16.

Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ công tác GPMB tại các quận, huyện, thị xã (thực hiện Kế hoạch 192/KH-UBND ngày 12/10/2016 của UBND Thành phố)

BCĐ GPMB TP

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

17.

Kế hoạch triển khai "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2017 của thành phố Hà Nội.

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

18.

Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

19.

Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2017

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

20.

Báo cáo Quy hoạch phát triển lưới điện.

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

 

X

 

X

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

21.

Kế hoạch hoạt động Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thành phố Hà Nội năm 2017

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

22.

Kế hoạch hoạt động Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội năm 2017

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

23.

Chương trình công tác của Ban chỉ đạo triển khai Kế hoạch phát triển điện nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

24.

Chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề Hà Nội

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

25.

Kế hoạch PCCC rừng năm 2017

Sở Nông nghiệp và PTNT

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

26.

Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản thành phố Hà Nội năm 2017

Sở Nông nghiệp và PTNT

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

27.

Ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản giai đoạn 2017 - 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

28.

Kế hoạch của lãnh đạo UBND Thành phố, Ban Dân tộc thăm hỏi, tặng quà các tập thể tiêu biểu, các hộ gia đình dân tộc thiểu số khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2017.

Ban Dân tộc

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

29.

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội năm 2017

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

 

II. Tháng Hai:

30.

Điều chỉnh quy hoạch bãi đỗ xe, cây xanh nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

31.

QHCT XD hai bên tuyến đường Vành đai I, tỷ lệ: 1/500 (đoạn Ô Chợ Dừa - Láng Hạ)

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

32.

Đồ án QHCT hai bên tuyến đường Quốc lộ 1A (đoạn tVĐ 3,5 - VĐ 4), tỷ lệ 1/500

Viện QHXD Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

33.

QHCT hai bên tuyến đường Vành đai 2,5, tỷ lệ 1/500 (đoạn từ Phạm Văn Đồng đến đường Nguyễn Trãi)

Viện QHXD Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

34.

QHCT hai bên tuyến đường Vành đai 2,5, tỷ lệ 1/500 (đoạn từ đường Giải Phóng đến đê sông Hồng)

Viện QHXD Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

35.

QHCT hai bên tuyến đường Vành đai 2,5, tỷ lệ 1/500 (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Giải Phóng)

Viện QHXD Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

36.

QHCT hai bên tuyến đường Ngọc Hồi (đoạn từ VĐ 3 - VĐ 3,5), tỷ lệ 1/500

Viện QHXD Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

37.

QHCT xây dựng nghĩa trang Trn Phú, tỷ lệ 1/500.

Viện QHXD Hà Nội

PCT Nguyễn Thế Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

38.

Đề án "Quản lý dữ liệu thông tin tội phạm trên địa bàn Thủ đô" (Thực hiện Ctr 05 của Thành ủy giai đoạn 2016-2020)

Công an Thành phố

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

X

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

39.

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội để chỉ đạo các quận, huyện diễn tập KVPT năm 2017

Bộ Tư lệnh Thủ đô

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

X

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

40.

Ban hành Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản năm 2017

Sở Nông nghiệp và PTNT

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

41.

Chương trình quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

PCT Nguyễn Văn Su

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

42.

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

43.

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

44.

Sơ kết 02 năm thực hiện kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09/2/2015 của UBND TP về tăng cường sự lãnh đạo công tác PC&CC, CH, CN trên địa bàn Tp Hà Nội trong tình hình mới kết hợp sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 04/4/2016 về thực hiện QĐ số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của ban Bí thư BCH TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC

Cảnh sát PCCC

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

45.

Giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện GPMB dự án xây dựng đường Vành đai 2, đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở và đoạn Cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng

BCĐ GPMB TP

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

46.

Kế hoạch thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố năm 2017.

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

47.

Đề án thực hiện liên thông TTHC trên địa bàn Thành phố trong lĩnh vực tư pháp: các TTHC về khai tử-xóa đăng ký thường trú; các thủ tục về cải chính hộ tịch-đăng ký thường trú, các TTHC về lý lịch tư pháp-cấp thẻ lao động

Sở Tư pháp

PCT Lê Hồng Sơn

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

48.

Họp triển khai Kế hoạch về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn Thành phố

Sở Tư pháp

PCT Lê Hồng Sơn

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

49.

Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017

Sở Lao động TB&XH

PCT Lê Hồng Sơn

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

50.

Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố năm 2017

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

51.

Kế hoạch tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố năm 2017

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

52.

Kế hoạch triển khai đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp tại các trường dạy nghề công lập thuộc Thành phố

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

53.

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

54.

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và phân bổ kinh phí Chương trình Quốc gia An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2017

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

55.

Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

 

III. Tháng Ba:

56.

QHCT tuyến đường Tôn Thất Tùng kéo dài: đoạn từ Vành đai 2 đến đường vành đai 2,5

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

57.

QHCT hai bên tuyến đường 3,5 (đoạn thuộc huyện Thanh Trì)

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

58.

Đ án QHCT hai bên trục đường ven sông Kim Ngưu, tỷ lệ 1/500.

Viện QHXD Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

59.

Đồ án QHCT hai bên tuyến đường Hà Huy Tập, tỷ lệ 1/500

Viện QHXD Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

60.

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2017.

Bộ Tư lệnh Thủ đô

Chủ tịch UBND TP

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công -

P. Nội chính

61.

Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Chỉ đạo động viên công nghiệp Thành phố

Bộ Tư lệnh Thủ đô

PCT Lê Hồng Sơn

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

62.

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tìm kiếm cứu nạn năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017 và hiệp đồng thực hiện.

Bộ Tư lệnh Thủ đô

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

63.

Xây dựng Đề án: Số hóa Sổ sách hộ tịch, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch, điện tử

Sở Tư pháp

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

64.

Xây dựng đề án chuyn đi các Phòng công chứng thành các Văn phòng công chứng

Sở Tư pháp

PCT Lê Hồng Sơn

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

65.

Công tác cấp GCN quyền sử dụng đất theo Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

X

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

66.

Kết quả thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật Đất đai, xử lý vi phạm đất đai; các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

67.

Kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

68.

Kết quả thực hiện công tác giao đất dịch vụ trên địa bàn Thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

69.

Tổng kết kết quả kiểm tra, đánh giá việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Thành phố năm 2016.

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

70.

Thông qua quy trình và phương pháp thực hiện trong việc xem xét khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB; Báo cáo, đề xuất tập thể lãnh đạo UBND Thành phố giải quyết (thực hiện Kế hoạch 192/KH-UBND ngày 12/10/2016 của UBND Thành phố)

BCĐ GPMB TP

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

71.

Giao ban kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 12/10/2016 của UBND Thành phvề triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/9/2016 của Ban Thường vụ.

BCĐ GPMB TP

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

72.

Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố.

Sở Giao thông vận tải

PCT Nguyễn Thế Hùng

 

X

X

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

73.

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toàn

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

74.

Danh mục nhiệm vụ hành động sản xuất sạch hơn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

75.

Danh mục nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu của ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

76.

Kế hoạch tổ chức Hội chợ Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2017

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

77.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2017

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

78.

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

79.

Xây dựng Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô

Sở Tài chính

PCT Nguyễn Doãn Toản

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

80.

Kế hoạch kiểm tra thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí đối với một số dự án trọng điểm

Sở Tài chính

PCT Nguyễn Doãn Toản

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

81.

Điều chỉnh Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND , ngày 22/6/2007 của UBND thành phố về việc Quy định phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố

Sở Nông nghiệp và PTNT

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

82.

Xây dựng và ban hành quy định, quy trình, định mức, đơn giá của thành phố Hà Nội về việc quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của một số công trình phải quan trắc KTTV (như: Vườn quốc gia Ba Vì; Sân bay Nội Bài; Sân bay Gia Lâm; Cáp treo tại Khu di tích Chùa Hương, huyện Mỹ Đức; các Hồ thủy lợi;...);

Sở Tài nguyên Môi trường

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

83.

Ban hành Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác phòng chống thiên tai năm 2017

Sở Nông nghiệp và PTNT

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

84.

Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2017

Ban Dân tộc

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

85.

Đề án rà soát, đánh giá, sp xếp các cơ sở dạy nghề trên địa bàn Thành phố

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

86.

Kế hoạch tổng kết 10 năm giai đoạn 2007-2017 thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

87.

Quyết định ban hành Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân năm 2017

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

88.

Quyết định tặng quà nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), ngày cả nước vì người nghèo (17/10) và ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12)

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

89.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2017

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

90.

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg trên địa bàn TPHN năm 2017

Sở Lao động TB&XH.

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

91.

Kế hoạch triển khai Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Thông tin và Truyền thông

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

 

IV. Tháng Tư:

92.

Kế hoạch triển khai Chương trình hợp tác phát triển với các tỉnh, thành phố Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ với lân cận, Vùng Đồng bằng Sông Hồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

X

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

93.

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2017

Sở Nội vụ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Nội chính

94.

Kế hoạch tổ chức Đoàn Đại biu TP Hà Nội thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và các bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1 năm 2017.

Bộ Tư lệnh Thủ đô

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

X

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

95.

Đề án "Phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình trái pháp luật trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới" (Thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy giai đoạn 2016-2020)

Công an Thành phố

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

X

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

96.

QHCT hai bên tuyến đường 70: đoạn từ đại lộ Thăng Long đến Nhổn

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

97.

TKĐT hai bên tuyến đường Vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

98.

TKĐT hai bên tuyến đường vành đai 2 đoạn Bưởi - Nhật Tân;

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

99.

QHCT hai bên tuyến đường 70 (từ đê sông Hồng đến Nhổn

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

100.

QHCT hai bên tuyến đường 70: Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

101.

QHCT XD và cải tạo hai bên tuyến đường Vành đai I, tỷ lệ 1/500 (đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái);

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

102.

QHCT XD cải tạo, chỉnh trang hai bên tuyến đường Giảng Võ - Láng Hạ. Tỷ lệ: 1/500;

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

103.

QHCT XD cải tạo, chỉnh trang hai bên tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai - Văn Cao - Hồ Tây, tỷ lệ 1/500;

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

104.

QHCT xây dựng cải tạo, chỉnh trang hai bên tuyến đường Lê Duẩn - Giải Phóng - Bắc Linh Đàm (đoạn Ngã Tư Vọng - Bắc Linh Đàm);

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

105.

QHCT XD cải tạo, chỉnh trang hai bên tuyến đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn - Nguyễn Trãi (đoạn T.Đ.Thắng - Ngã Tư Sở);

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

106.

QHCT XD cải tạo, chỉnh trang hai bên tuyến đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn - Nguyễn Trãi (đoạn Ngã Tư Sở - Vành đai III);

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

107.

QHCT xây dựng cải tạo, chỉnh trang hai bên tuyến đường Lê Duẩn - Giải Phóng - Bắc Linh Đàm (đoạn Lê Duẩn - Ngã Tư Vọng);

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

108.

Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường 2,5 đến Vành đai 4: Đoạn 1 từ Vành đai 2,5 đến hết Vành đai sông Nhuệ.

Sở Quy hoạch Kiến trúc

PCT Nguyễn Thế Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

109.

Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường 2,5 đến VĐ4: Đoạn 2 từ Vành đai sông Nhuệ đến Vành đai 4.

Sở Quy hoạch Kiến trúc

PCT Nguyễn Thế Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

110.

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Thế Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

111.

Sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch 170/KH-UBND ngày 25/9/2014 của UBND Thành phố về thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC kết hợp Sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 25/10/2013 của UBND TP về thực hiện Quyết định 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC.

Cảnh sát PCCC

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

112.

Giao ban Chương trình nông thôn mới quý I/2017

Sở Nông nghiệp và PTNT

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

113.

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Sở Nông nghiệp và PTNT

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

114.

Hội nghị sơ kết vụ Xuân, triển khai kế hoạch vụ Mùa năm 2017

Sở Nông nghiệp và PTNT

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

115.

Giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện GPMB dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

BCĐ GPMB TP

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

116.

Nghiên cứu, rà soát chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố

BCĐ GPMB TP

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

117.

Phê duyệt Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội năm 2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

PCT Nguyễn Doãn Toản

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

118.

Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg năm 2017

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

119.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên dạy nghề các trường công lập thành phố năm 2017

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

120.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

121.

Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

122.

Đề án giao 20 giường bệnh/phòng khám đa khoa cho các Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã. (xin chủ trương Thường trực HĐND TP)

Sở Y tế

PCT Ngô Văn Quý

 

X

X

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

123.

Đề án phát triển mô hình phòng khám bác sỹ gia đình thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025.

Sở Y tế

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

124.

Đề án xây dựng hệ thống khám chữa bệnh ban ngày và điều trị ngoại trú

Sở Y tế

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

 

V. Tháng Năm:

125.

Báo cáo, xin ý kiến các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2017

Sở Nội vụ (Ban TĐKT)

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- CVP Phạm Quí Tiên

- P. Nội chính

126.

Quy chế quản lý sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử Thành phố

Sở Nội vụ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

127.

Họp Ban chỉ đạo Giám định tư pháp

Sở Tư pháp

PCT Lê Hồng Sơn

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

128.

Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng

Sở Tư pháp

PCT Lê Hồng Sơn

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

129.

QHCT hai bên đường Đỗ Xá - Quan Sơn (đoạn qua đô thị vệ tinh Phú Xuyên)

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- P.CVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

130.

Quy hoạch chi tiết khu công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông, tỷ lệ 1/500

Viện QHXD Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

131.

Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc khu vực vành đai xanh sông Nhuệ và Khu vực nêm xanh

Viện QHXD Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP .Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

132.

Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc thị xã Sơn Tây

Viện QHXD Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

133.

Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc Khu vực xung quanh Hồ Tây

Viện QHXD Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

134.

Đề án "Đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới" (Thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy giai đoạn 2016-2020)

Công an Thành phố

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

X

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

135.

Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo ANTT và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô.

Công an Thành phố

PCT Nguyễn Thế Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Các Phòng: Đô thị, Nội chính.

136.

Kế hoạch phát triển hệ thống chiếu sáng Thành phố đến năm 2020

Sở Xây dựng

PCT Nguyễn Thế Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

137.

Tình hình thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/9/2013 của UBND Thành phố về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

138.

Giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện GPMB dự án đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội tuyến 3 (đoạn Nhổn - Ga Hà Nội) và tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo)

BCĐ GPMB TP

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

139.

Giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án của Bộ Giao thông Vận tải (BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ; BOT Hòa Lạc - Hòa Bình)

BCĐ GPMB TP

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

140.

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định s38/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Ton

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

141.

Chỉnh sửa Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

142.

Kế hoạch tổ chức chương trình "Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2017"

Sở Công Thương

PCT Nguyễn Doãn Toản

 

X

 

 

 

 

- PCVP Trương Việt Dũng;

- Phòng Kinh tế

143.

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 (Quy hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5791/QĐ-UBND ngày 12/12/2012)

Sở Nông nghiệp và PTNT

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;

- Phòng Kinh tế

144.

Báo cáo 3 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP Hà Nội trong tình hình mới.

Cảnh sát PCCC

PCT Nguyễn Văn Sửu

 

X

 

X

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

145.

Quyết định tặng quà các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi Người có công trên địa bàn Thành phố nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

X

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

146.

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

147.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu của Thành phố và khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công và làm tốt công tác "Đền ơn, đáp nghĩa"

Sở Lao động TB&XH

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

148.

Đề án nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng.

Sở Thông tin &TT

PCT Ngô Văn Quý

 

X

 

 

 

 

- PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ;

- Phòng KGVX

 

VI. Tháng Sáu:

149.

Quyết định ban hành kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đối với cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã

Bộ Tư lệnh Thủ đô

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

150.

QHCT hai bên tuyến đường nối đường Phan Trọng Tuệ với đường Tả Thanh Oai - Đại Áng - Liên Ninh

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

151.

QHCT hai bên tuyến đường nối Quốc lộ 1A - Quốc lộ 1B trên địa bàn huyện Thanh Trì

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

152.

Quy hoạch hệ thống không gian ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội

Viện QHXD Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

X

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

153.

Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc Khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận

Viện QHXD Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

154.

Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn (Khu 4), tỷ l 1/2000

Viện QHXD Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

155.

Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn (Khu 6), tỷ l 1/2000

Viện QHXD Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

156.

Xây dựng Đề án "Tổ chức tuyên truyn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2017", trong đó tập trung vào các bộ Luật: Tố tụng hình sự năm 2015; Luật Hình sự năm 2015; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015; Luật tố tụng hành chính năm 2015; Luật tố tụng dân sự năm 2015.

Sở Tư pháp

PCT Lê Hồng Sơn

 

X

 

X

 

 

- PCVP Phạm Chí Công

- P. Nội chính

157.

Xây dựng triển khai Quy chế quản lý xe Taxi trên địa bàn Thành phố

Sở Giao thông vận tải

PCT Nguyễn Thế Hùng

 

X

X

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

158.

Báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng các trạm quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Thế Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

159.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc nội dung Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ-Đáy

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Thế Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Văn Chiến;

- Phòng Đô thị

160.

Công tác cấp GCN quyền sử dụng đất theo Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

X

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

161.

Kết quả thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật Đất đai, xử lý vi phạm đất đai; các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

162.

Kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

163.

Kết quả thực hiện công tác giao đất dịch vụ trên địa bàn Thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

164.

Công tác quản lý quỹ đất nông, lâm trường, trạm trại và đất rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

165.

Báo cáo Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tại Quyết định số 5814/QĐ-UBND ngày 30/10/2015

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

166.

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/5/2012 của UBND TPHN về "Quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp TPHN đến năm 2015"

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

167.

Giao ban công tác GPMB trên địa bàn Thành phố

BCĐ GPMB TP

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

168.

Giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm về nghĩa trang và nhà hỏa táng

BCĐ GPMB TP

PCT Nguyễn Quốc Hùng

 

X

 

 

 

 

- PCVP Phạm Chí Công;

- Phòng Đô thị

169.

Giao ban kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 12/10/2016 của UBND Thành phvề triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/9/2016 của Ban Thường vụ.

BCĐ GPMB TP

PCT Nguyễn Quốc Hùng