Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chương trình 1218/CTr-BNV-TWĐ phối hợp hoạt động giữa Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2016

Số hiệu: 1218/CTr-BNV-TWĐ Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh, Phan Văn Mãi
Ngày ban hành: 30/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ -TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1218/CTr-BNV-TWĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BỘ NỘI VỤ VÀ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG SẢN HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2012 - 2016

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo; Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong, nhằm tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về chính sách đối với thanh niên xung phong, chính sách đối với thanh niên tình nguyện; phối hợp triển khai hiệu quả Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ hăng hái tham gia thực hiện các nội dung của Chương trình, Dự án, góp phần hoàn thành tốt những mục tiêu Chiến lược đề ra, Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai chương trình phối hợp với những nội dung cụ thể như sau:

A. NỘI DUNG PHỐI HỢP

I. PHỐI HỢP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG “THANH NIÊN XUNG KÍCH THAM GIA CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRẺ GIỎI GIAI ĐOẠN 2012 - 2016”

1. Nội dung

a) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trẻ và thanh niên về Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

b) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ giỏi.

c) Phát động phong trào “Cán bộ, công chức trẻ xung kích, tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng công sở văn minh sạch đẹp”.

2. Thời gian và phạm vi triển khai

Thời gian triển khai từ năm 2012 - 2016 trên phạm vi cả nước.

(có kế hoạch chi tiết kèm theo)

II. PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN THÍ ĐIỂM TUYỂN CHỌN 600 TRÍ THỨC TRẺ ƯU TÚ, CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TĂNG CƯỜNG VỀ LÀM PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ THUỘC 62 HUYỆN NGHÈO

1. Nội dung

a) Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Dự án, gồm:

- Tuyên truyền công tác bồi dưỡng đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã.

- Tuyên truyền công tác đưa đội viên về bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thuộc phạm vi thực hiện Dự án.

- Tuyên truyền quá trình thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã của các đội viên.

b) Tổ chức để lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, giao nhiệm vụ cho 600 đội viên Dự án tại Thủ đô Hà Nội và tập huấn nghiệp vụ cho các đội viên Dự án.

2. Thời gian và phạm vi triển khai

Thời gian triển khai từ năm 2012 - 2017 tại các xã của 62 huyện nghèo thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự án.

III. PHỐI HỢP XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG; PHỐI HỢP XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

1. Nội dung

a) Phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng hướng dẫn liên tịch về việc cấp phát, sử dụng kinh phí và cơ chế giao nhiệm vụ lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách cho thanh niên xung phong được quy định tại Nghị định 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

b) Phối hợp xây dựng dự thảo Nghị định về Chính sách đối với thanh niên tình nguyện trình Chính phủ xem xét ban hành.

c) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong và Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP .

2. Thời gian và tiến độ triển khai

a) Các nội dung phối hợp xây dựng hướng dẫn thi hành Nghị định 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ được triển khai trong năm 2012.

b) Xây dựng Nghị định Chính phủ về chính sách đối với thanh niên tình nguyện được triển khai trong giai đoạn 2012 - 2016.

c) Hàng năm tổ chức khoảng 5 đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện Nghị định 12/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 11/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

IV. PHỐI HỢP TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020; XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THANH NIÊN NĂM 2005; RÀ SOÁT, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI NỘI DUNG MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN THANH NIÊN

1. Nội dung

a) Triển khai Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là Chiến lược), gồm các nội dung:

- Chỉ đạo các đơn vị báo chí của Trung ương Đoàn, Bộ Nội vụ tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện Chiến lược; đồng thời tuyên dương, biểu dương các bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt Chiến lược.

- Phối hợp chỉ đạo Sở Nội vụ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Chương trình Phát triển thanh niên trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, ban hành.

- Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, chương trình ban hành kèm theo Chiến lược.

- Kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết theo giai đoạn, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Chiến lược.

- Phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược đối với ngành Nội vụ và Đoàn Thanh niên cấp tỉnh.

b) Phối hợp xây dựng Dự án sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005, cụ thể:

- Khảo sát, đánh giá kết quả triển khai và đánh giá tác động của Luật Thanh niên làm cơ sở đề xuất nội dung sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005.

- Xây dựng dự thảo Luật sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005 trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua.

c) Phối hợp nghiên cứu, rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi nội dung một số văn bản pháp luật liên quan đến thanh niên.

2. Thời gian và tiến độ triển khai

Các nội dung phối hợp được triển khai từ năm 2012 - 2016.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thống nhất chỉ đạo các cấp thuộc hệ thống ngành dọc và các cơ quan đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng chương trình phối hợp theo từng hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Hằng năm, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội nghị thông tin chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về thanh niên dưới hình thức giao ban trực tuyến hoặc Hội nghị tập trung tùy theo tình hình cụ thể.

2. Giao Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị, Trung ương Đoàn làm nhiệm vụ thường trực tham mưu, giúp lãnh đạo Bộ Nội vụ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn theo dõi chỉ đạo và kiểm tra nội dung phối hợp tổ chức hoạt động thuộc các lĩnh vực liên quan đến cải cách hành chính nhà nước.

3. Giao Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Thanh niên xung phong, Văn phòng Trung ương Đoàn và Văn phòng Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm nhiệm vụ thường trực theo dõi, tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Nội vụ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

 

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Mãi

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tổ chức, Ban Dân vận Trung ương;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Bộ Nội vụ;
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam;
- Vụ CCHC, Vụ CTTN Bộ Nội vụ;
- Ban TN CNĐT, Ban TC, Ban TNXP, VP TW Đoàn;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Lưu: VP TW Đoàn, VT Bộ Nội vụ.s

 

 


PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VÀ BỘ NỘI VỤ GIAI ĐOẠN 2012 - 2016
(Kèm theo Chương trình phối hợp số: 1218/CTr-BNV-TWĐ ngày 30 tháng 3 năm 2012)

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Đơn vị theo dõi, tham mưu thực hiện

Thời gian triển khai

1

Tập huấn cho cán bộ Đoàn khối hành chính, cán bộ công chức trẻ về nội dung cải cách hành chính và Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Nội vụ

- Trung ương Đoàn: Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị

- Bộ Nội vụ: Vụ Cải cách hành chính; Vụ Công tác thanh niên lồng ghép tập huấn QLNN về Công tác TN

Hết quý III/2012

2

Biên soạn và phát hành tài liệu (sổ tay, tờ gấp…) về mục tiêu, yêu cầu và nội dung Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Nội vụ

- Trung ương Đoàn: Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị

- Bộ Nội vụ: Vụ Cải cách hành chính

Xuyên suốt giai đoạn 2012- 2016

3

Tuyên truyền về nội dung Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên các báo của Đoàn, Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Trung ương Đoàn: Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị

- Bộ Nội vụ: Vụ Cải cách hành chính

Xuyên suốt giai đoạn 2012- 2016

4

Cuộc thi Những mô hình hiệu quả trong cải cách hành chính Khu vực phía nam

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Nội vụ

- Trung ương Đoàn: Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị

- Bộ Nội vụ: Vụ Cải cách hành chính

Tháng 7/2012

5

Cuộc thi Những mô hình hiệu quả trong Cải cách hành chính phạm vi toàn quốc

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Nội vụ

- Trung ương Đoàn: Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị

- Bộ Nội vụ: Vụ Cải cách hành chính

Tháng 10/2012

6

Cuộc thi viết “Ý tưởng về cải cách hành chính” trên báo Thanh niên, Tiền phong

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Nội vụ

- Trung ương Đoàn: Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị

- Bộ Nội vụ: Vụ Cải cách hành chính

Xuyên suốt giai đoạn 2012- 2016

7

Triển khai Cuộc vận động xây dựng “Hình ảnh người cán bộ, công chức trẻ tiêu biểu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Nội vụ

- Trung ương Đoàn: Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị

- Bộ Nội vụ: Vụ Cải cách hành chính

Xuyên suốt giai đoạn 2012- 2016

8

Cuộc thi “Thanh niên với Cải cách hành chính” trên sóng truyền hình

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Nội vụ

- Trung ương Đoàn: Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị

- Bộ Nội vụ: Vụ Cải cách hành chính

Tháng 3/2013

9

Tuyên dương “Thanh niên điển hình tiên tiến trong cải cách hành chính”

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Nội vụ

- Trung ương Đoàn: Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị

- Bộ Nội vụ: Vụ Cải cách hành chính

Xuyên suốt giai đoạn 2012- 2016

10

Tổ chức Hội thảo chuyên đề về quy trình, công nghệ, phương pháp quản lý hành chính tiên tiến đối với đội ngũ cán bộ Đoàn khối hành chính, cán bộ công chức trẻ.

Bộ Nội vụ

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Trung ương Đoàn: Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị

- Bộ Nội vụ: Vụ Cải cách hành chính; Vụ Công tác thanh niên

Xuyên suốt giai đoạn 2012- 2016

 


KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG “THANH NIÊN XUNG KÍCH THAM GIA CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRẺ GIỎI” GIAI ĐOẠN 2012 - 2016
(Kèm theo CTPH số 1218/CTr-BNV-TWĐ ngày 30/3/2012)

I. MỤC TIÊU

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trẻ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 để cán bộ, công chức trẻ có tinh thần trách nhiệm, thái độ tích cực, xung kích, hăng hái tham gia vào công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị nơi công tác.

- Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong việc phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp. Vận động, tạo điều kiện giúp đỡ đoàn viên thanh niên nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng và các biểu hiện quan liêu, nhũng nhiễu trong quan hệ với công dân, tổ chức, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động ở cơ quan, đơn vị.

- Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính Nhà nước, xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp” giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Nội vụ giai đoạn 2006 - 2010.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trẻ và thanh niên về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

- Đưa nội dung tuyên truyền công tác cải cách hành chính vào các buổi sinh hoạt Đoàn; tổ chức biên soạn và phát hành rộng rãi các tài liệu, tờ gấp thông tin về mục tiêu, yêu cầu và nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 đến từng cán bộ công chức trẻ và thanh niên.

- Tổ chức tập huấn, phổ biến và quán triệt nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 cho cán bộ Đoàn khối hành chính, công chức trẻ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Đoàn ngành, Đoàn khối trực thuộc Trung ương Đoàn.

- Tập huấn cho cán bộ công chức trẻ về: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong cải cách hành chính; Chính phủ điện tử; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO - 9001:2008 trong các hoạt động của cơ quan hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các nội dung khác liên quan đến cải cách hành chính.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, các cuộc thi tìm hiểu về mục tiêu, nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trong cán bộ công chức trẻ và thanh niên, trước mắt là các mục tiêu đến năm 2015.

- Hệ thống các cơ quan truyền thông, báo chí và các phương tiện thông tin trực thuộc Trung ương Đoàn, Bộ Nội vụ tăng cường tuyên truyền về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; tăng cường các tin, bài nghiên cứu, trao đổi về cải cách hành chính nhà nước.

- Triển khai cuộc thi viết “Ý tưởng về cải cách hành chính” trong thanh niên là cán bộ, công chức trẻ, từ đó làm thí điểm trong 1 năm, sau đó 2 ngành sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá để chọn ra phương án tối ưu nhất cho cả nước.

2. Xây dựng đội ngũ “Cán bộ công chức trẻ giỏi”

- Phát động phong trào “Cán bộ công chức trẻ giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trẻ giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, gương mẫu, tận tụy. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, quan liên ở cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thanh niên công chức đi đầu trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động của cơ quan hành chính theo “Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 28/8/2010.

- Xây dựng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức cán bộ, công chức trẻ. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính nhà nước; giáo dục truyền thống; ý thức tổ chức kỷ luật, tiêu chuẩn người cán bộ công chức trẻ trong thời kỳ mới.

3. Phát động phong trào “Cán bộ, công chức trẻ xung kích, tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng công sở văn minh sạch đẹp”

- Mở hộp thư thanh niên để thu thập các sáng kiến, ý tưởng mới của cán bộ, công chức trẻ. Tổ chức “Hộp thư sáng kiến”, bình chọn sáng kiến hay nhất trong tháng (năm, tuần…) để cổ vũ, động viên thanh niên đề xuất sáng kiến.

- Đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, các chuyên đề trong từng lĩnh vực chuyên môn để tìm ra những giải pháp góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

- Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề về hiện đại hóa hành chính, về quy trình, công nghệ và phương pháp quản lý hành chính tiên tiến; đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” trong thanh niên là cán bộ, công chức. Hàng năm Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức các cuộc thi: “Cán bộ công chức trẻ với cải cách hành chính”, “Ngày hội hiến kế các giải pháp hữu ích” từ Trung ương đến cơ sở. Động viên, cổ vũ cán bộ, công chức trẻ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường việc phổ biến và trao đổi thông tin, phương pháp, giới thiệu các mô hình hay, có hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, phục vụ cồng đồng. Đảm nhận các công trình thanh niên, đề tài, sáng kiến cải cách hành chính. Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh cán bộ, công chức trẻ giỏi, những tập thể, cá nhân có sáng kiến trong cải cách hành chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội vụ, Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ thường trực tham mưu, giúp lãnh đạo Bộ Nội vụ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động này.

2. Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thống nhất chỉ đạo các cấp thuộc hệ thống ngành dọc và các cơ quan đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng chương trình phối hợp hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo hệ thống thông tin tuyên truyền: báo chí, truyền hình, phát thanh thanh niên thường xuyên đưa tin, bài và ảnh về các hoạt động của chương trình liên tịch. Bộ Nội vụ phối hợp cùng Trung ương Đoàn trong công tác này.

4. Định kỳ 6 tháng một lần, Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai Chương trình phối hợp hoạt động. Căn cứ yêu cầu công tác và thời gian cụ thể, hai bên sẽ tổ chức các công tác nghiên cứu xây dựng mô hình kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp ở từng địa phương, cơ sở. Hàng năm lãnh đạo Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn sẽ họp sơ kết, đánh giá kết quả và đề ra kế hoạch cho năm tiếp theo.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chương trình 1218/CTr-BNV-TWĐ phối hợp hoạt động giữa Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.864

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.218.67.1