Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị số 02/CT-VKSTC về thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân 2017 2016

Số hiệu: 02/CT-VKSTC Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Lê Minh Trí
Ngày ban hành: 28/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 02/CT-VKSTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2017

Năm qua, cùng với khí thế thi đua của cả nước, phát huy những thành tích đã đạt được, ngành Kiểm sát nhân dân đã vượt qua nhiều khó khăn, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về thi đua, khen thưởng, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy toàn Ngành thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước. Với các thành tích nổi bật đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân trong Ngành đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương các loại và danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý khác.

Năm 2017 là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của ngành Kiểm sát nhân dân như sau: “Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ các đạo luật mới trong lĩnh vực tư pháp, những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân; tăng cường trách nhiệm công tố, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao hiệu quả công tác điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật, tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp; hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; xây dựng ngành Kiểm sát vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; đồng thời nâng cao chất lượng công tác khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên kịp thời phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu toàn Ngành tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Đảng, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân

1.1. Viện kiểm sát nhân dân các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 11-KH/BCSĐ của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 16/10/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát.

1.2. Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017, các đơn vị trong toàn Ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2017 phù hợp với đơn vị mình và đề ra các mục tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện với hiệu quả cao nhất; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác thi đua, khen thưởng.

1.3. Hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tập huấn trong toàn Ngành về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Đẩy mạnh việc phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua trong các lĩnh vực công tác

2.1. Tiếp tục hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, gắn với hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, như: phong trào thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016 - 2020); phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", gắn với làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, hướng trọng tâm các phong trào thi đua vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của Ngành.

Đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân các cấp tuỳ theo đặc điểm, điều kiện thực tế, phát động các đợt thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực và hiệu quả.

2.2. Tập trung phát động và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đề ra các giải pháp, sáng kiến thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo các Nghị quyết số 37, số 63, số 96 của Quốc hội; quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về “công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân  và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo”, Nghị quyết số 113/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về “tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn”; các Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hoạt động nghiệp vụ, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội, kiểm sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động tư pháp; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về công tác tư pháp.

2.3. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các đạo luật mới trong lĩnh vực tư pháp; rà soát, hoàn thiện, hướng dẫn thi hành kịp thời các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định của các đạo luật mới.

2.4. Thi đua đẩy mạnh công tác xây dựng Ngành, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát các cấp theo hướng tinh gọn, chuyên sâu; làm tốt công tác thi tuyển, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại cán bộ. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đúng nguyên tắc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phục vụ công tác có hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua nhằm nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với các cơ quan tư pháp.

2.5. Các cấp uỷ Đảng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp phải phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua; phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Luật gia, Hội Cựu chiến binh… phát động sôi nổi, sâu rộng các phong trào thi đua trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; đưa nội dung theo dõi, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết vào nề nếp và là một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua để làm tốt hơn công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục lựa chọn khâu công tác còn hạn chế, yếu kém để phát động phong trào thi đua tạo những chuyển biến tích cực, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót, nâng cao chất lượng công tác; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát nhân dân trong năm 2017.

3. Đổi mới công tác khen thưởng

3.1. Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm thực chất, có tác dụng khuyến khích, động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc thù, tính chất của các đơn vị, của từng khâu công tác. Không khen thưởng mang tính chất “cào bằng”, nghiêm cấm việc “chạy” thành tích thi đua, khen thưởng.

3.2. Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề kết hợp làm tốt công tác khen thưởng định kỳ, đảm bảo khách quan, kịp thời, phản ánh thực chất kết quả và năng lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; quan tâm khen thưởng đối với tập thể nhỏ và cá nhân, công chức, viên chức, người lao động.

3.3. Có giải pháp cụ thể tập trung lựa chọn các địa phương, đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc, đủ điều kiện để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến và đề nghị khen thưởng hình thức cao, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Ngành.

3.4. Việc xét khen thưởng trong các đợt thi đua phải tuân theo nguyên tắc chính xác, kịp thời, dân chủ, công khai, đúng quy định pháp luật. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân hướng dẫn việc đề nghị và xét khen thưởng theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3.5. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi, quyền hạn của mình, có trách nhiệm giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật và của ngành Kiểm sát nhân dân.

4. Tổ chức thực hiện

Chỉ thị này được quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát. Căn cứ vào Chỉ thị này, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, chương trình công tác thi đua, khen thưởng, xác định chỉ tiêu, nội dung, phương thức và tổ chức phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất; thực hiện công tác khen thưởng đúng thành tích, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định; đồng thời đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2017 và lập danh sách gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân trước ngày 20/01/2017.

Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đ/c lãnh đạo VKSND tối cao;
- Các Uỷ viên HĐ TĐ-KT ngành KSND;
- Các đơn vị trực thuộc VKSNDTC;
- VKS Quân sự trung ương;
- VKSND cấp cao 1, 2, 3;
- VKSND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, LT, V16.

VIỆN TRƯỞNG
Lê Minh Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.200
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74