Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2006/CT-UBND về tăng cường tổ chức và hoạt động kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 02/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 12/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2006/CT-UBND

Tân An, ngày 12 tháng 01 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT.

Thực hiện Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật, ngày 26/8/2004 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2855/2004/QĐ-UB về việc triển khai, tập huấn và tổ chức thực hiện trong toàn tỉnh; các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật (gọi tắt là văn bản), góp phần tích cực đưa công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản đi vào nề nếp; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất trong hệ thống pháp luật và khả thi; kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng ở địa phương.

Tuy nhiên, việc kiểm tra xử lý văn bản các ngành, các cấp còn nhiều hạn chế; một số đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cơ quan làm đầu mối có trách nhiệm, thẩm quyền kiểm tra, xử lý văn bản còn bị động, lúng túng; cơ quan soạn thảo, ban hành văn bản chưa tuân thủ trình tự, thủ tục; chậm bố trí cán bộ chuyên trách và cộng tác viên; số lượng, trình độ, năng lực cán bộ chưa đảm bảo với yêu cầu nhiệm vụ; việc tin học hoá, nối mạng diện rộng, cung cấp cơ sở dữ liệu chưa hình thành; thiếu hướng dẫn về kinh phí, chế độ chính sách; trách nhiệm tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền còn mang tính hình thức, chưa đi vào nề nếp; việc phối hợp kiểm tra, xử lý chưa đồng bộ, thiếu quy trình kiểm tra, xử lý; các văn bản gởi đến để tự kiểm tra và kiểm tra không đầy đủ và không kịp thời; phát hiện sai sót chậm xử lý, chưa chú trọng kiểm tra về nội dung của văn bản; công tác rà soát thiếu thường xuyên, liên tục; cán bộ pháp chế ở các ngành cấp tỉnh chậm củng cố, chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm...

Để tổ chức thi hành nghiêm Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời khắc phục hạn chế trong tổ chức và hoạt động công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản; UBND tỉnh chỉ thị các ngành, các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện các công việc như sau:

1- Thủ trưởng các ngành tỉnh; Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã ) có trách nhiệm:

a- Rà soát lại biên chế, đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên làm công tác kiểm tra văn bản; tiến hành củng cố, xây dựng về tổ chức cán bộ chuyên trách và cộng tác viên bảo đảm về số lượng, tiêu chuẩn theo quy định của Quyết định số 2855/2004/QĐ-UB ngày 26/8/2004 của UBND tỉnh. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách, cộng tác viên để nâng cao chất lượng xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản ở địa phương. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/3/2006, đưa công tác này đi vào thực hiện thường xuyên, ổn định về tổ chức, nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

b- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện thường xuyên công tác tự kiểm tra và kiểm tra, xử lý văn bản theo đúng trách nhiệm, thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định tại Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình hình xây dựng và xử lý văn bản ở địa phương theo định kỳ, đột xuất hoặc kiểm tra theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; kịp thời xem xét xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các văn bản ban hành trái pháp luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống Tư pháp các cấp và các tổ chức pháp chế Sở, ngành tỉnh trong công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản; phát huy vai trò của Ban Pháp chế HĐND trong việc thẩm tra và tự kiểm tra văn bản do HĐND cấp mình ban hành; Thủ trưởng các ngành tỉnh phải chú ý quan tâm đưa công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản đi vào nề nếp.

c- Việc xây dựng, ban hành văn bản phải tuân thủ triệt để nguyên tắc, trình tự, thủ tục và bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; không được căn cứ vào tình hình thực tế, đặc thù ở địa phương để ban hành văn bản trái với văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên; chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản theo quy định của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.

d- Đầu tư kinh phí đảm bảo cho hoạt động thường xuyên và trang thiết bị phương tiện làm việc; từng bước tin học hoá, nối mạng diện rộng, cung cấp cơ sở dữ liệu để đảm bảo cho công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản được kịp thời, chính xác.

đ- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh, HĐND và UBND cấp huyện và cấp xã tổng hợp, báo cáo tình hình soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy định như sau: các ngành cấp tỉnh báo cáo theo (phụ lục1), cấp huyện báo cáo theo ( phụ lục 2) về Sở Tư pháp; cấp xã báo cáo về Phòng Tư pháp huyện, thị theo ( phục lục 2 ) đính kèm.

e- Tổ chức rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản:

- Tập trung chỉ đạo rà soát các văn bản của HĐND và UBND đã ban hành đến hết ngày 31/12/2005; lập danh mục các văn bản đầy đủ, đề nghị bãi bỏ, ban hành mới, đình chỉ thi hành, sửa đổi bổ sung và văn bản đang còn hiệu lực thi hành; tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra, xử lý văn bản đang còn hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2005 theo ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước ở địa phương. Kết quả kiểm tra xử lý văn bản ở Sở, ngành tỉnh và địa phương báo cáo về Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp huyện, thị theo các phụ lục quy định nêu trên; thời gian cấp tỉnh và cấp huyện, thị chậm nhất ngày 01/5/2006; cấp xã chậm nhất ngày 01/4/2006.

- Kết thúc đợt rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản; các đơn vị và địa phương có trách nhiệm đưa công tác này vào chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên hàng năm để tổ chức thực hiện; kịp thời tổng hợp và báo cáo theo quy định nêu trên.

Giao trách nhiệm Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp tổng hợp báo cáo HĐND và UBND cùng cấp.

2- Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ (Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh) trình UBND tỉnh ban hành, quy trình tiếp nhận kiểm tra, xử lý văn bản; nhằm tăng cường trách nhiệm để bảo đảm công tác kiểm tra, xử lý văn bản ở địa phương kịp thời, chính xác, theo quy trình chặt chẽ và thống nhất trong toàn tỉnh.

b- Chủ trì phối hợp Sở Tài chính xây dựng chế độ chính sách cho hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản theo Thông tư Liên tịch số 109/2004/TTLT.BTC-BTP ngày 17/11/2004 của Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp trình UBND tỉnh xem xét để thông qua HĐND tỉnh. Dự toán kinh phí để đầu tư trang thiết bị, tin học hoá, cung cấp cơ sở dữ liệu cho hoạt động xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản cấp tỉnh.

c- Tăng cường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản trong toàn tỉnh; phối hợp các Sở, ngành tỉnh và UBND các cấp chỉ đạo thực hiện đúng trình tự, thủ tục trong công tác soạn thảo, ban hành, thẩm định, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản theo quy định của pháp luật. Tổ chức quản lý, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ chuyên trách, cộng tác viên kiểm tra văn bản và cán bộ pháp chế trong toàn tỉnh; nhằm nâng cao năng lực cán bộ, chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát và hệ thống hoá văn bản ở địa phương.

d- Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch rà soát văn bản của HĐND và UBND tỉnh, từ năm 2001 đến năm 2005 trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước ở địa phương; báo cáo kết quả UBND tỉnh chậm nhất ngày 01/6/2006. Tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản của HĐND và UBND đang còn hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2005, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 30/6/2006 để báo cáo Chính phủ và Bộ Tư pháp.

3- Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các ngành cấp tỉnh, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo củng cố tổ chức pháp chế theo Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ và Quyết định số 2379/2004/QĐ-UB ngày 14/7/2004 của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

4- Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí kịp thời để đảm bảo cho các hoạt động thường xuyên, các chế độ chính sách khác cho công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản và trang bị phương tiện làm việc, tin học hoá, xây dựng cơ sở dữ liệu; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí cho công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản ở các cấp theo quy định của pháp luật.

5- Chánh Văn phòng HĐND và UBND các cấp chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày ký ban hành văn bản, có trách nhiệm:

a- Văn bản của HĐND tỉnh gởi đến Ban Pháp chế của HĐND tỉnh để tự kiểm tra và Cục kiểm tra văn bản QPPL của Bộ Tư pháp để kiểm tra; Văn bản của HĐND huyện, thị gởi đến Ban Pháp chế HĐND huyện, thị để tự kiểm tra và Sở Tư pháp để kiểm tra.

b- Văn bản của UBND tỉnh gởi đến Sở Tư pháp để tự kiểm tra và Cục kiểm tra văn bản QPPL của Bộ Tư pháp để kiểm tra; Văn bản của UBND huyện, thị gởi đến Phòng Tư pháp huyện để tự kiểm tra và Sở Tư pháp để kiểm tra .

c. Văn bản của HĐND và UBND xã gởi đến Ban Tư pháp xã để tự kiểm tra và Phòng Tư pháp huyện để kiểm tra.

6. Giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện chỉ thị này; kịp thời tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản ở địa phương trình UBND tỉnh xem xét báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Chính phủ và Bộ Tư pháp.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh, Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã quán triệt tổ chức triển khai thực hiện ./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, Ðoàn thể tỉnh;
- Ban pháp chế HÐND tỉnh;
- TT.HÐND, UBND huyện;
- TT.HÐNĐ, UBND xã;
- Phòng NCTH (2b);
- Lưu VT; STP, Ut.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
D
ương Quốc Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2006/CT-UBND về tăng cường tổ chức và hoạt động kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.950
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70