Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 72/CT-UB năm 1978 về xét duyệt, công nhận, công bố và khen thưởng hoàn thành kế hoạch nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 72/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Văn Đại
Ngày ban hành: 29/12/1978 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 72/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 1978

 

CHỈ THỊ

VỀ XÉT DUYỆT, CÔNG NHẬN, CÔNG BỐ VÀ KHEN THƯỞNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC.

Tiếp theo quyết định số 1754/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 1977; Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung một số điểm dưới đây về công tác xét duyệt, công nhận, công bố và khen thưởng hoàn thành kế hoạch Nhà nước:

I. BỔ SUNG NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY VÀO BAN XÉT DUYỆT HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH CỦA THÀNH PHỐ:

- Một đồng chí Phó Giám đốc Sở Lao động - Ủy viên

- Một đồng chí trong Ban Chấp hành Liên hiệp -Công đoàn thành phố Ủy viên

II. ĐỂ VIỆC XÉT DUYỆT ĐƯỢC NHANH, GỌN VÀ VỮNG CHẮC, CẦN PHÂN CẤP VỀ CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC XÉT DUYỆT NHƯ SAU:

A. CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ CƠ SỞ:

1. Khi thấy mình có khả năng hoàn thành kế hoạch do Nhà nước giao thì trước hết cần tự xét duyệt một cách tập thể, nghiêm túc:

- Những thành viên cần tham gia là: thủ trưởng, kế toán trưởng, các trưởng phòng (ban), đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, đại diện cấp Ủy.

- Nội dung tự xét duyệt là:

+ Tình hình chấp hành chế độ báo cáo thống kê kế toán của Nhà nước: từng biểu, từng kỳ báo cáo, thời hạn báo cáo, sự chính xác của số liệu.

+ Tình hình chấp hành từng chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước

Đối với những chỉ tiêu đã được giao kế hoạch: cần xác định rõ: nguyên nhân hoàn thành kế hoạch hoặc nguyên nhân và trách nhiệm nếu không hoàn thành.

Đối với những chỉ tiêu chưa được giao kế hoạch thì cần xác định rõ nguyên nhân tăng hoặc giảm so với năm trước.

+ Hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh giao kế hoạch hàng năm cho các xí nghiệp Công nghiệp quốc doanh: theo nghị định số 244-CP ngày 20 tháng 12 năm 1976 và nghị định số 342-CP ngày 23 tháng 12 năm 1977 của Hội đồng Chánh phủ.

+ Riêng đối với các đơn vị cơ sở thuộc ngành xây dựng cơ bản: thay chỉ tiêu “hạng mục công trình hoàn thành và bàn giao đúng thời hạn ghi trong hợp đồng” bằng các chỉ tiêu “các công trình và hạng mục công trình chủ yếu khởi công và hoàn thành trong năm kế hoạch, năng lực sản xuất mới tăng thêm”: bỏ việc xét duyệt đối với các công trình tự làm và đơn vị kiến thiết (bên A). (Trích Thông tư số 465-TTg ngày 07 tháng 12 năm 1976 của Thủ tướng Chánh phủ).

2. Lập biên bản việc tự xét duyệt, trong đó ghi cả những ý kiến (thiểu số) chưa nhất trí là hoàn thành kế hoạch, phải có chữ ký của thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng, đại diện Ban chấp hành Công đoàn đại diện cấp ủy (theo mẫu do Ban xét duyệt hoàn thành kế hoạch thành phố quy định). Biên bản đó cần gởi đến cơ quan quản lý trực tiếp (Sở hoặc Ban hữu quan ở quận huyện) chậm nhứt là ngày 05 tháng 01 hàng năm.

B. CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN CỦA ĐƠN VỊ CƠ SỞ (CÁC SỞ, BAN Ở QUẬN HUYỆN).

1. Phải báo cáo việc giao kế hoạch cho từng đơn vị cơ sở của mình với tổ chức xét duyệt hoàn thành kế hoạch đồng cấp (các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo với Ban xét duyệt hoàn thành kế hoạch thành phố; các Ban ở quận huyện báo cáo với tổ chức xét duyệt hoàn thành kế hoạch do Ủy ban nhân dân quận huyện quy định).

Tổng hợp kế hoạch của các đơn vị cơ sở trực thuộc một cơ quan không được thấp hơn kế hoạch mà cấp trên đã giao cho cơ quan ấy.

Các cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị cơ sở cần báo cáo ngay việc giao kế hoạch cho cấp dưới với tổ chức xét duyệt kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp mình. Từ năm 1979 trở đi, báo cáo này phải gởi trước ngày 16 tháng 10 hàng năm.

2. Đối với những cơ sở đã nộp biên bản tự xét duyệt là hoàn thành kế hoạch, cơ quan quản lý cấp trên phải tổ chức xét duyệt một cách tập thể:

- Những thành viên cần tham gia là: Thủ trưởng hoặc thủ phó, các trưởng hoặc phó phòng (ban), đại diện Đảng ủy ngành hoặc Ban cán sự Đảng, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn ngành (nếu có).

- Nội dung xét duyệt: như nội dung tự xét duyệt của cơ sở.

Khi cần thiết, phải xuống thẩm tra tại đơn vị.

Nếu nhất trí với cơ sở (là đã hoàn thành kế hoạch Nhà nước) thì ghi tiếp ý kiến của mình vào biên bản tự xét duyệt của cơ sở, ký tên, đóng mộc và gởi đến Ban xét duyệt hoàn thành kế hoạch đồng cấp.

- Cần phấn đấu để xét duyệt càng sớm càng tốt (không quá một tuần lễ sau khi nhận được biên bản tự xét duyệt của cơ sở).

C. Ban xét duyệt hoàn thành kế hoạch của thành phố hoặc quận huyện.

- Có trách nhiệm xét duyệt những đơn vị cơ sở đã tự xét duyệt và được cơ quan quản lý đã xét duyệt và nhất trí.

- Cần phấn đấu để xét duyệt càng sớm càng tốt (không quá hai tuần lễ sau khi nhận được biên bản do cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị cơ sở chuyển đến).

III. Trong việc xét định mức khen thưởng cho những đơn vị đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận là hoàn thành kế hoạch Nhà nước, Sở Tài chánh cần phối hợp với Liên hiệp Công đoàn thành phố.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Văn Đại

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 72/CT-UB ngày 29/12/1978 về xét duyệt, công nhận, công bố và khen thưởng hoàn thành kế hoạch nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.822

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.222