Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2019 về thực hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đang thực hiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 30/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 04/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/CT-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐANG THỰC HIỆN

Thời gian vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hp vi các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải, đạt kết quả quan trọng góp phần cải thiện bộ mặt hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, một số dự án trọng điểm quốc gia đang thực hiện bị chậm tiến độ, trong đó có nguyên nhân do vướng mắc mặt bằng chưa được giải quyết triệt để (Phụ lục kèm theo); điều này đã ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Đđáp ứng tiến độ hoàn thành dự án, cần tập trung giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện, trong đó có vướng mắc về mặt bằng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các địa phương liên quan tập trung tối đa để giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng đối với các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đang thực hiện, cụ thể:

1. Bộ Giao thông vận tải:

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phối hp chặt chẽ với các địa phương trong việc quá trình giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng của dự án.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi có dự án đi qua (Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang):

- Huy động toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, bàn giao mặt bằng sạch để phục vụ thi công trong thời gian sớm nhất, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo Chủ đầu tư dự án thành phần giải phóng mặt bằng (GPMB) và các ban, ngành của địa phương thực hiện tốt các nội dung sau:

+ Thực hiện tốt công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng, ý nghĩa của công trình; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện GPMB của dự án; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân;

+ Thực hiện kịp thời các thủ tục và triển khai giải quyết các vướng mắc về mặt bằng thuộc phạm vi dự án; đồng thời, thực hiện tốt công tác giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định pháp luật (hạn chế tình trạng khiếu kiện phức tạp);

+ Chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư dự án, Ban Quản lý dự án trong việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ thi công, áp dụng các biện pháp hành chính cần thiết theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu tại điểm 2 nêu trên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Giao thông vận tải;
-
UBND các tnh, thành phố: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nng, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, QHĐP, NC, TH;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC GPMB MỘT SỐ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GTVT ĐANG THỰC HIỆN
(Kèm theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019)

TT

Tên dự án

Thông tin chung dự án

Mặt bằng đã bàn giao theo chiều dài
(Km/Km)

Tiến độ chậm so kế hoạch
(tháng)

Các tồn tại, vướng mc liên quan

Nguyên nhân

Chủ đầu tư

Ban QLDA

Địa điểm xây dựng

Chiều dài tuyến
(Km)

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

Thời gian thực hiện

Số hộ còn li
(hộ)

Đất nông nghiệp
(ha)

Tái định cư
(hộ)

Công trình hạ tầng kỹ thuật

Vướng mắc khác

1

Dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Xây dựng 01 đơn nguyên cu 110 Km1667+950 đường H Chí Minh qua Tây Nguyên

Bộ GTVT

Ban QLDA Hồ Chí Minh

Tnh Gia Lai & tnh Đk Lắk

0,818 Km

24,01 tđồng

Đến 31/12/2018

0,409 Km /0,818 Km

12 tháng

22 hộ (Gia Lai 01 hộ & Đắk Lắk 21 hộ)

 

 

 

 

Đơn giá bồi thường, hỗ trợ bên huyện EaH’leo tnh Đắk Lk thấp hơn huyện Chư Pứh tnh Gia Lai nên các hộ dân không đng thuận

-

Xây dựng tuyến tránh thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, tnh Đk Lắk

Bộ GTVT

Bạn QLDA Hồ Chí Minh

Tnh Đk Lắk

23,34 Km

449,996 tỷ đồng

Đến 31/12/2019

23,17 Km /23,34 Km

6 tháng

05 hộ

0,6ha

 

đường điện qua đường chưa GPMB

 

- Chưa lập phương án bồi thường đi với 04 hộ nút giao Km3+476.

- 01 Hộ ông Quang tại Km21+900 không nhận bồi thường.

-

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan theo hình thức hợp đồng BT

Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan

Ban QLDA H Chí Minh

Tnh Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nng

77,5 Km

11485 tỷ đồng

Đến 30/9/2020

67,5 Km /77,5 Km

24 tháng

580 hộ

 

325 hộ

Đường điện 500Kv, 220Kv và HTKT đoạn Km66-KM77,5

 

Một shộ dân chưa đồng thuận về phương án đường gom 2 bên đường cao tốc đoạn Km66 - Km77+500 trên địa bàn TP. Đà Nng

2

Dự án hm đường bộ qua Đèo C(bao gồm hầm Đèo Cả, Cù Mông và Hải Vân)

Công ty CP đầu tư Đèo C

Ban QLDA 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Hạng mục hầm Đèo Cả

 

 

Tnh Phú Yên và tnh Khánh Hòa

13,4Km

11377,921 Tỷ đồng

56 tháng

14,827 Km /14,827 Km

 

16 hộ

0,99 ha

0

0

Vướng mắc tại vị trí hạng mục Trạm trung chuyển xe máy phía Bắc trên địa bàn tnh Phú Yên

ng mắc trên địa bàn tnh Phú Yên, do huyện Đông Hòa chưa phê duyệt xong mặt bằng tại vị trí xây dựng

-

Hạng mục hầm Hải Vân

 

 

TP. Đà Nng & tnh Thừa Thiên Huế

25 Km

7295,779 tỷ đồng

57 tháng

12,14 km /12,14 Km

8 tháng

01 hộ

 

 

2044,6m2 (đất rừng)

01 hộ dân chưa đng ý phương án bồi thường

ng mắc tại khu rừng nghkỹ thuật trên địa bàn thành ph Đà Nng

3

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

VEC

Ban QLDA thuộc VEC

TP.Hồ Chí Minh, tnh Đồng Nai và tỉnh Long An

57,8 Km

31320 tỷ đồng

Đến năm 2020

4,77 Km/57,8 Km

-TP.HCM: 52 tháng

- Đồng Nai: 24 tháng

- TP HCM: 18 hộ.

-Đồng Nai: 45 h

 

 

 

 

- Tranh chấp quyền tài sản.

- Chưa đng ý nhận tiền, khiếu nại đơn giá bồi thường thấp...

4

Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Cty CP BOT Trung Lương- Mỹ Thuận

Ban QLDA ĐTXD CTDD và CN tnh Tiền Giang

Tnh Tin Giang

51,506 Km

12668 tđồng

Đến năm 2021

51,46 Km /51,506 Km

 

9 hộ

 

 

Đường điện cao thế 110Kv, 220Kv, 500KV, điện trung, hạ thế, cáp viễn thông, cáp quân đội

 

- 09 hộ dân, địa phương đang giải quyết dự kiến bàn giao mặt bằng trong tháng 11/2019.

- Công trình hạ tng các đơn vị đang thực hiện di dời, dự kiến trong tháng 12/2019

5

Dự án đường sắt đô thị Tp.HCM, tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương

Ban Qun ĐSĐT TP HCM

Ban Quản lý ĐSĐT TP HCM

TP. HCM

11,322 Km

47603,71 tỷ đồng

2026 (dự kiến)

 

 

 

 

 

 

 

Địa phương đang điều chnh dự án bồi thường GPMB, dự kiến hoàn thành tháng 11/2019. TP.Hồ Chí Minh chđạo hoàn thành công tác GPMB tháng 6/2020

6

Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhn - Ga Hà Nội

Ban Qun lý ĐSĐT HN

Ban Quản ĐSĐT HN

TP.Hà Nội

12,5 Km

32910 tỷ đồng

2022

12,5 Km /12,5 Km

36 tháng

 

 

 

11 hộ dân đang sử dụng nhà đất có cọc móng xung đột trc tiếp với tuyến hầm

 

Pháp luật chưa có quy định cụ thể về vấn đề này nên Ban QLDA đang phải tham mưu, xây dựng chính sách trình UBND TP. Hà Nội phê duyệt cơ chế bồi thường, hỗ tr

7

Dự án nâng cấp tuyến đường Pháp Vân + Cu Giẽ theo hình thức BOT (Dự án đã hoàn thành tuyến chính, còn vướng mắc mặt bằng phần đường gom)

Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ

Ban QLDA Thăng Long

TP.Hà Nội

29 Km

6269 tỷ đồng

Đến 30/7/2019

- Tuyến chính: 57,9/57,9 Km (100%)

- Đường gom: 56,805/57,9 Km

 

37 hộ

 

 

Đường cáp thông tin lữ đoàn 205

 

Địa phương chưa phê duyệt phương án bi thường GPMB. Một số hộ dân không đồng ý phương án bi thường và yêu cầu tái định cư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 04/12/2019 về thực hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đang thực hiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.236

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253