Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2013 đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 26/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 24/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC, “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020, Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức", Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau:

1. Công tác cải cách hành chính

a) Đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch cải cách hành chính, giai đoạn 2011 - 2015.

b) Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và các huyện nghiêm túc chỉ đạo khắc phục những hạn chế và thực hiện các nội dung trong công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng tin học và tiêu chuẩn ISO đã được Đoàn Kiểm tra của UBND tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh kết luận. Báo cáo khắc phục, thực hiện cho Đoàn Kiểm tra và UBND tỉnh trước ngày 30/4/2014.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính theo quy định. Xác định kết quả cải cách hành chính hàng năm của đơn vị là cơ sở quan trọng cho việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

d) Thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, giải quyết, giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND huyện Phú Lộc, thị xã Hương Trà và thành phố Huế. Đưa thông tin nội dung 75 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện tử của các địa phương.

đ) Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phương tiện làm việc hiện đại tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo diện tích phòng làm việc cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

e) Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo quy định; xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính. Việc điều chỉnh, xây dựng các thủ tục hành chính gắn với quy trình hóa các thủ tục theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

g) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; áp dụng có hiệu quả 5 phần mềm dùng chung của tỉnh; bảo đảm trên 80% văn bản được lưu chuyển dưới dạng văn bản điện tử qua mạng. UBND cấp huyện, các phòng chuyên môn cấp huyện, các cơ quan cấp sở cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 trở lên theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 13/6/2013 của UBND tỉnh về triển khai dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Đầu tư và đưa vào sử dụng hệ thống họp trực tuyến đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố.

h) Tiếp tục triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại 6 huyện và thị xã Hương Trà. Duy trì và tiếp tục mở rộng áp dụng ISO tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế, đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính được xây dựng quy trình theo yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 và được cấp giấy chứng nhận. Xây dựng quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO đối với Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã và triển khai áp dụng cho 15% xã, phường, thị trấn trong năm 2014.

i) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4 năm 2006, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 115/2005/NĐ-CP.

2. Cải cách chế độ công vụ, công chức

a) Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn từ nay đến năm 2015 theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.

b) Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; tuyển chọn lãnh đạo cấp phòng; thực hiện các quy định về chế độ thực tập và tập sự lãnh đạo, quản lý; thực hiện chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

c) Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá công chức, căn cứ vào kết quả, hiệu quả của công việc; đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức triển khai thực hiện tốt quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

d) Nâng cao kỷ luật trong hoạt động công vụ để duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ. Thực hiện chế độ trách nhiệm gắn với khen thưởng hoặc kỷ luật đối với công chức trong hoạt động công vụ.

đ) Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

e) Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

a) Tập trung chỉ đạo, tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các cơ quan, đơn vị theo đúng tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành công việc thường xuyên hàng ngày của mỗi cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

b) Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tham ô, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.

c) Xây dựng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Kết quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được đánh giá 6 tháng và hàng năm trong đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thành phố Huế, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này; định kỳ hàng, quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2013 đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113