Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2016 tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan nhà nước các cấp do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 23/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 04/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHẤN CHỈNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÁC CẤP

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính và đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi trong đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh, Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) cấp tỉnh năm 2015 đã có sự sụt giảm mạnh so với những năm trước. Việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh của một số cơ quan, địa phương chưa nghiêm. Nhiều nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác cải cách hành chính chưa được thực hiện đúng tiến độ, chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. Tình trạng kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ở một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước còn chậm chuyển biến làm ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác và tác phong, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp. Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp chưa quán triệt sâu sắc và chưa thực sự quan tâm đến công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính và trong quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

a. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung, giải pháp đối với công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIX) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

b. Tăng cường triển khai, kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện các nội dung của công tác cải cách hành chính theo quy định. Kết quả cải cách hành chính là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị;

c. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc và kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung, thay thế những quy định bất hợp lý về thể chế, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên. Thực hiện chế độ họp, hội nghị, hội thảo theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả;

d. Đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong quản lý nhà nước. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao. Tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan; có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các nội dung được lấy ý kiến; hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đầy đủ thủ tục, nội dung; không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên hoặc đùn đẩy cho cơ quan khác; xử lý nghiêm việc chậm trtrong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ mang tính cấp bách, các vấn đề xã hội quan tâm;

đ. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 tháng 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

e. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật; bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao; kiên quyết thực hiện tinh giản đối với công chức, viên chức năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp;

g. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm về xử lý trách nhiệm cá nhân vi phạm và trách nhiệm liên đới trước cơ quan quản lý cấp trên trong việc chấp hành các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và để xảy ra hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp;

h. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát gắn với việc xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng thời gian làm việc, kỷ luật lao động và văn hóa công sở;

l. Tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan nhà nước; tăng cường thực hiện đối thoại giữa cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức để giải thích, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về trách nhiệm quản lý, giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện công khai, minh bạch, niêm yết đầy đủ, rõ ràng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định;

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

a. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền;

b. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện việc giao tiếp, ứng xử với công dân theo đúng quy định về đạo đức công vụ và văn hóa công sở;

c. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nội quy, quy chế, điều lệnh của cơ quan, đơn vị. Sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, không làm việc riêng trong thời giờ làm việc hành chính; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực;

d. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây sách nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm hướng dẫn, công khai quy trình, thủ tục giải quyết công việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a. Phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện thanh tra công vụ, trong đó tập trung kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

b. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan hành chính nhà nước; báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo quy định.

4. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh phát huy vai trò giám sát; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; đồng thời cổ vũ, động viên những điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2016 tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan nhà nước các cấp do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.890
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85