Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 23/2011/CT-UBND về quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 23/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 11/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2011/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 6 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp... trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai, thực hiện Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP (gọi tắt Nghị định số 58 và Nghị định số 31 của Chính phủ) về quản lý và sử dụng con dấu. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như sau: Thủ trưởng một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa nêu cao trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được quy định nên để xảy ra một số trường hợp ban hành quyết định và cho phép sử dụng con dấu không đúng thẩm quyền; khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định và có hiệu lực thi hành liên quan đến việc chia tách, sáp nhập, giải thể, kết thúc nhiệm kỳ, chuyển đổi hình thức sở hữu... nhưng không nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan Công an; không khắc đổi lại con dấu khi có quyết định đổi tên, thay đổi cơ quan quản lý cấp trên, thay đổi địa giới hành chính,... Một số cá nhân lợi dụng sự thông thoáng của Luật Doanh nghiệp đã thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và khắc dấu để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng gây thiệt hại kinh tế cho Nhà nước. Sự phối hợp của một số cơ quan liên quan đôi lúc chưa chặt chẽ, nên việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng con dấu chưa kịp thời.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và thực hiện nghiên túc Nghị định số 58 và Nghị định số 31 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức nước ngoài (dưới đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức) hoạt động trên địa bàn tỉnh chỉ được sử dụng con dấu sau khi đã được cơ quan Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; đồng thời, phải thực hiện nghiêm túc công tác bảo quản và sử dụng con dấu theo quy định của Nhà nước và việc kiểm tra, hướng dẫn của cơ quan Công an.

2. Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình theo đúng chức năng và thẩm quyền được pháp luật quy định. Khi cơ quan, tổ chức có quyết định chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, kết thúc nhiệm vụ, chuyển đổi hình thức sở hữu... thì phải nộp lại con dấu cho cơ quan Công an nơi cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

3. Sở Nội vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Công an tỉnh trong công tác kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng, quản lý con dấu của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Kế hoạch - Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh thu hồi con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu theo quy định của pháp luật.

5. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 30/CT-UB ngày 08/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 58/CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB QPPL);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND TP Huế, TX Hương Thủy và các huyện;
- Cổng TTĐT Thừa Thiên Huế;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 23/2011/CT-UBND về quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.598
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238