Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 23/2006/CT-UBND đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 23/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Phan Nhật Bình
Ngày ban hành: 12/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2006/CT-UBND

Hải Dương, ngày 12 tháng 9 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Trong những năm gần đây công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đã có bước tiến bộ rõ rệt. Cơ chế "một cửa" được thực hiện ở hầu hết các cơ quan hành chính, thu được nhiều kết quả tích cực. Hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết công việc được công khai. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính, nhiệm vụ của cán bộ, công chức ở nhiều cơ quan bước đầu được xác định, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu về dịch vụ hành chính công của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, nhìn chung công tác cải cách hành chính vẫn còn bộc lộ những khuyết điểm, yếu kém. Tiến độ cải cách hành chính còn chậm. Quy trình xử lý công việc ở một số cơ quan hành chính nhà nước còn bất hợp lý, người đứng đầu cơ quan chưa kiểm soát được quá trình giải quyết công việc. Chất lượng và hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công còn hạn chế. Tệ phiền hà, sách nhiễu, cửa quyền, gây khó khăn cho tổ chức và cá nhân chưa được đẩy lùi.

Với mục tiêu xây dựng và thực hiện qui trình xử lý công việc một cách khoa học, hợp lý tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung ứng dịch vụ hành chính công, ngày 20 tháng 6 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg về việc "Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước".

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố phải tiến hành xây dựng và áp dụng thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của mình. Theo thứ tự ưu tiên những cơ quan có nhiều nhiệm vụ giải quyết trực tiếp công việc với công dân, có điều kiện cơ sở vật chất-kỹ thuật tương đối đầy đủ và đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn khá thì tiến hành làm trước, đến năm 2010 toàn bộ các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến huyện, thành phố hoàn thành công việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của đơn vị.

2. Giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan căn cứ vào các quy định hiện hành rà soát và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến huyện, thành phố phù hợp với việc tiến hành xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan.

3. Giao Sở khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tiến hành xây dựng Đề án "Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010" trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, xác định rõ số lượng các đơn vị thực hiện trong từng năm giai đoạn 2007-2010; dự kiến tổng mức kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện Đề án trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả.

4. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính cân đối ngân sách và bố trí kinh phí phục vụ việc thực hiện Đề án trên trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh.

5. Căn cứ Đề án “Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010” các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của đơn vị.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải quan tâm, giành thời gian hợp lý, trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng và áp dụng HTQLCL trong cơ quan theo tiến độ được quy định.

Khuyến khích các đơn vị tự xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 . Trường hợp không thể tự làm thì cơ quan hợp đồng với cơ quan tư vấn có đủ điều kiện quy định tại khoản 2, điều 6, Quyết định số 144 /2006/ QĐ-TTg của Thủ tưng Chính phủ.

Việc đánh giá và cấp chứng nhận phải do tổ chức chứng nhận có đủ điều kiện như quy định tại khoản 3, điều 7, Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ.

6. Khuyến khích UBND cấp xã, các đơn vị sự nghiệp tự đầu tư kinh phí xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 .

7. Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương và các cơ quan thông tin đại chúng khác của tỉnh thường xuyên thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 :2000 , kinh nghiệm và kết quả xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 là công việc quan trọng, cấp thiết từ nay đến năm 2010; góp phần thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến các huyện, thành phố trong tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VP. Ô.Đông.

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phan Nhật Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 23/2006/CT-UBND đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.897
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15