Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 22/2010/CT-UBND về tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 22/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 18/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 22/2010/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 10 tháng 01 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (gọi tắt là Đề án 30). Đề án 30 được triển khai nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Việc thực hiện Đề án 30 của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả khả quan; là một trong những thành phố đi đầu của cả nước được Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao trong việc triển khai và thực hiện Đề án.

Giai đoạn thống kê, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 28 quyết định công bố công khai 2.540 thủ tục, những bộ thủ tục hành chính ở ba cấp (sở, ban, ngành, quận - huyện, phường - xã, thị trấn) đã được công khai và được áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn rà soát, thành phố đã rà soát 2.545 thủ tục và ban hành quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố là 1.830 thủ tục (đạt tỷ lệ 71,91%). Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 16 quyết định thực thi xong 189 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố.

Thành phố đang bước vào giai đoạn thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giai đoạn có tính quyết định việc thành công của Đề án và đây cũng là điều mà người dân và doanh nghiệp đang mong đợi, nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, qua báo cáo kiểm tra của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố tại các sở, ngành, quận - huyện và phường - xã, thị trấn cho thấy việc triển khai thực hiện Đề án 30 nói chung và việc thực hiện bộ thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị nói riêng còn nhiều hạn chế; do nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, hiệu quả của Đề án, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm thỏa đáng; việc niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính của một vài cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, rõ ràng, còn mang tính hình thức, người dân rất khó tiếp cận, tra cứu; việc cập nhật sửa đổi, bổ sung, thay thế những thủ tục hành chính mới đã có hiệu lực thi hành không kịp thời. Ngoài ra, việc quản lý bộ thủ tục hành chính ở ba cấp tại một vài cơ quan, đơn vị chưa được lãnh đạo quan tâm đúng mức nên việc công bố bộ thủ tục hành chính ở ba cấp chưa thực sự đi vào đời sống xã hội.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính và bộ thủ tục hành chính ở ba cấp trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, đồng thời để triển khai Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010, Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP , Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về Đề án 30 bằng các biện pháp truyền thông đa dạng, phù hợp thực tế đơn vị để mỗi cán bộ, công chức hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc thực hiện Đề án. Xác định đây là công việc lâu dài, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; kiên quyết thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã công bố công khai, đầy đủ, rõ ràng và thực hiện đúng nội dung những thủ tục hành chính đã được công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

3. Trực tiếp chỉ đạo cán bộ, công chức, các phòng, ban liên quan tổ chức thống kê, cập nhật thường xuyên, liên tục đối với những thủ tục còn thiếu, mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia đúng quy định. Đảm bảo việc điều chỉnh các thủ tục hành chính sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để tiến hành niêm yết công khai, minh bạch, chính xác.

4. Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính đến từng cán bộ, công chức và nhân dân để kiểm soát thủ tục hành chính nhằm duy trì tính bền vững của các kết quả đã đạt được sau khi Đề án 30 kết thúc, hạn chế tối đa trong quá trình ban hành thể chế lại phát sinh nhiều thủ tục mới, tiếp tục gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Sở Tư pháp thành phố không thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính khi chưa có ý kiến của cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố) theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP .

Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành liên quan quy định thủ tục hành chính.

5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị số điện thoại chuyên dùng, địa chỉ thư điện tử (E-mail), địa chỉ Trang thông tin điện tử (Website), thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại cơ quan, đơn vị mình.

6. Thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố.

7. Kịp thời động viên khen thưởng cá nhân, tập thể có sáng kiến đồng thời kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền, lợi dụng các vướng mắc về thủ tục để trục lợi; không thực hiện đúng các quy định pháp luật về thủ tục hành chính.

8. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn triển khai trong cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm Chỉ thị này; định kỳ trước ngày 05 của tháng thứ ba mỗi quý hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện.

9. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo chung theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 22/2010/CT-UBND về tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.203

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89