Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 22/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 18/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 22/2004/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2005.

Trong những tháng đầu năm 2004, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung tình hình kinh tế-xã hội thành phố vẫn tiếp tục ổn định, an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ; kinh tế trên địa bàn thành phố đang có chiều hướng tăng trưởng tích cực ; thành phố quyết tâm phấn đấu hoàn thành 8 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2004 theo Nghị quyết của Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố.

Trong những tháng cuối năm 2004, các ngành, các cấp thành phố cần tập trung tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra trong Quyết định số 56/2004/QĐ-UB ngày 11 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế-xã hội thành phố năm 2004.

Để triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán  ngân sách thành phố năm 2005 theo Chỉ thị số 18/2004/CT-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ ; Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị các sở - ngành, quận - huyện, Tổng Công ty Nhà nước trực thuộc thành phố khẩn trương thực hiện những nội dung chủ yếu sau đây :

I.- XÂY DỰNG CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2005 :

Năm 2005 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 của thành phố, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra cho kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 và tạo đà phát triển cho những năm đầu của kế hoạch 5 năm tiếp theo. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố năm 2005 là : Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế nhằm bảo đảm tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 11% của kế hoạch 5 năm  2001-2005 ; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã  hội ; tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ có lợi thế cạnh tranh ; nâng tỷ trọng xuất khẩu trong cơ cấu sản phẩm công nghiệp ; giữ ổn định nhịp độ tăng trưởng công nghiệp, đồng thời thúc đẩy tiến độ tái cấu trúc lại cơ cấu sản phẩm và tiến độ di dời doanh nghiệp ô nhiễm; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và ngành nghề ở nông thôn ; đẩy mạnh đầu tư toàn xã hội phù hợp với yêu cầu tăng trưởng kinh tế ; nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư ; tăng cường và củng cố toàn diện về quản lý đô thị, trật tự kỷ cương để tạo chuyển biến quan trọng trong quản lý đô thị ; tiếp tục triển khai thực hiện nhanh và có hiệu quả các chương trình văn hóa - xã hội ; kết hợp tốt phát triển kinh tế - xã hội với củng cố an ninh - quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ; đẩy mạnh cải cách hành chánh, tăng cường và củng cố bộ máy Chính quyền các cấp, giải quyết tốt việc khiếu nại-tố cáo và thực hiện đúng chế độ tiếp công dân của lãnh đạo các ngành, các cấp Chính quyền.

Để thực hiện các mục tiêu trên, trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2005, cần tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu sau :

1. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm 2005 đạt từ 12% đến 12,5%, để đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 11%/năm cho cả giai đoạn 2001-2005 ; trên cơ sở tốc độ tăng trưởng GDP, các ngành liên quan xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cụ thể năm 2005, với mức phấn đấu cao hơn các chỉ tiêu tương ứng của năm 2004.

2. Thu ngân sách trên địa bàn thành phố (không kể thu từ dầu thô) đạt mức tăng trên 11% so với ước thực hiện năm 2004.

3. Về đầu tư, tích cực triển khai nhiều biện pháp để cải thiện môi trường đầu tư trong và ngoài nước, nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thành phố, phấn đấu huy động vốn đầu tư trên địa bàn từ 53.000 tỷ đồng trở lên ; bảo đảm tổng đầu tư toàn xã hội trong 5 năm 2001-2005 khoảng 195.000 tỷ đồng.

4. Về văn hóa-xã hội, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đi đôi với tăng cường công tác quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, y tế, thể thao, lao động-thương binh và xã hội, phát thanh, truyền hình, nâng cao chất lượng dạy nghề, đào tạo học sinh giỏi, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Triển khai các phong trào thi đua và đầu tư các công trình có ý nghĩa để kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ; tiếp tục thực hiện các chương trình xã hội của thành phố như xóa đói giảm nghèo, nhà tình nghĩa, nhà tình thương ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình 3 giảm, tập trung triển khai tốt đề án tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện và xây dựng trật tự kỷ cương, nếp sống văn hóa mới ; thực hiện tốt các chương trình Quốc gia trên địa bàn.

5. Tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý xây dựng và nhà đất, tập trung hoàn chỉnh công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch ; thực hiện chính sách nhà ở, đất ở cho nhân dân trong vùng quy hoạch, xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, công nhân các khu công nghiệp tập trung và ký túc xá cho sinh viên ; phát triển giao thông vận tải, giảm ùn tắc giao thông ; phát triển vận tải công cộng ; giảm tai nạn giao thông ; phát triển cấp nước đô thị ; giải quyết môi trường sinh thái ; tạo việc làm mới cho người lao động.

6. Tạo một bước chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý Nhà nước tại thành phố. Hoàn thiện và ban hành cơ chế tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của sở-ngành thành phố ; tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy hành chính Nhà nước ; nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật của cán bộ công chức, đánh giá lại đội ngũ cán bộ công chức, bố trí đúng người, đúng việc ; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ thoái hóa, chây lười, thiếu trách nhiệm với nhân dân ; triển khai nhanh ứng dụng tin học hóa vào quản lý hành chính Nhà nước đến tất cả các cơ quan công quyền, nhằm nâng cao chất lượng quản lý, giảm bớt sự vụ và hội họp ; rà soát lại tất cả các quy trình, thủ tục hành chánh, các loại công vụ có liên quan đến nhân dân và mối quan hệ công vụ giữa các cơ quan Nhà nước ; khắc phục cho được các kẽ hở tạo tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, gây trở ngại cho việc làm ăn chính đáng của doanh nghiệp.

7. Tiếp tục củng cố an ninh-quốc phòng, kết hợp giữa quốc phòng- an ninh với phát triển kinh tế-xã hội ; tiếp tục đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm có tổ chức, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý xã hội.

II.- NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH :

1. Nội dung :

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm và dự ước cả năm 2004, nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, những khó khăn tồn tại và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan. Xây dựng hệ thống bảng biểu kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2005. Tính toán, xác định nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2005 của ngành và đơn vị mình, tập trung phân tích và đề xuất các giải pháp cụ thể để mở rộng thị trường, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Kế hoạch phải bao quát hoạt động của các thành phần kinh tế, các ngành trên địa bàn, kết hợp chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế với kế hoạch phát triển văn hóa-xã hội và an ninh-quốc phòng, trật tự xã hội, đảm bảo ổn định chính trị.

Các nội dung kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2005 cần nêu cụ thể những việc cần phải làm ; cơ quan, đơn vị thực hiện ; phương thức và điều kiện để thực hiện.

2. Tiến độ thực hiện :

2.1- Đến ngày 31 tháng 8 năm 2004 các sở-ngành, quận-huyện và Tổng Công ty gửi báo cáo sơ bộ kế hoạch năm 2005 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.2- Ngày 10 tháng 9 năm 2004, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính dự thảo kế hoạch sơ bộ năm 2005 để Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

2.3- Ngày 30 tháng 9 năm 2004, các sở-ngành, quận-huyện và Tổng Công ty tổng hợp kế hoạch chính thức của ngành, địa phương và đơn vị mình gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố, Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố.

2.4- Tháng 12 năm 2004, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức giao kế hoạch năm 2005 cho các sở-ngành, quận-huyện và Tổng Công ty.

Do yêu cầu và tính chất của công việc, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Tổng Giám đốc các Tổng Công ty tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung và tiến độ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2005 của Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận :
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- Các Sở-ngành, Đoàn thể thành phố
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện
- Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố
- VPHĐ-UB : CPVP
- Các Tổ NCTH
- Tổ TH (6b)
- Lưu (TH/LT)
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 22/2004/CT-UB ngày 18/08/2004 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.943

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!