Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2009 về tăng cường chỉ đạo thực hiện các bộ thủ tục hành chính đã công bố và rà soát thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 21/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 07/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 21/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 10 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ CÔNG BỐ VÀ RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tỉnh ta đã hoàn thành việc thống kê thủ tục hành chính (Giai đoạn 1 của Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ) đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng. UBND tỉnh đã công bố các bộ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: tiến hành sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Giai đoạn 1 và triển khai thực hiện Giai đoạn 2 của Đề án 30 - Giai đoạn rà soát thủ tục hành chính. Trong thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã nỗ lực cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần tích cực vào kết quả chung của cả tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm thực hiện nên kết quả đạt được còn hạn chế; việc thống kê thủ tục hành chính còn nhiều tồn tại, thiếu sót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm (UBND tỉnh đã có Báo cáo số 59/BC-UBND ngày 23/9/2009 gửi các đơn vị); tiến độ rà soát thủ tục hành chính chậm; chất lượng rà soát, điền các biểu mẫu rà soát chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và hướng dẫn của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính chưa đầy đủ; trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa cao, chưa xác định thực hiện Đề án 30 là nhiệm vụ trọng tâm và chưa quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Để phát huy hiệu quả các bộ thủ tục hành chính đã công bố và tiếp tục triển khai thực hiện tốt Giai đoạn rà soát thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

1. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1.1. Phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xác định rõ việc thực hiện Đề án 30 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương trong thời kỳ đến năm 2010; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là người đứng đầu các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý nhận thức đầy đủ sâu sắc về nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.

1.2. Tiến hành đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện Giai đoạn thống kê thủ tục hành chính; làm rõ những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân để rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế yếu kém trong thực hiện Đề án 30 nói riêng và cải cách thủ tục hành chính nói chung ở ngành, địa phương mình. Trước mắt, tiến hành rà soát, kiên quyết xử lý cán bộ yếu kém và bố trí những cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt vào các vị trí trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; chấn chỉnh công tác ban hành, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và lưu trữ văn bản có quy định thủ tục hành chính.

1.3. Công khai đầy đủ thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng của ngành, địa phương; niêm yết công khai tại tất cả các điểm tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính; đẩy mạnh áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông để nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, người dân; thực hiện nghiêm túc các quyết định công bố thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.4. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc kiểm tra, giám sát thực hiện thủ tục hành chính, trong đó cần coi trọng hình thức kiểm tra đột xuất; có hình thức phù hợp, hiệu quả để tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về quy định hành chính.

2. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các địa phương thực hiện việc rà soát thủ tục hành chính:

2.1. Phải trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bố trí đủ cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm và các điều kiện cần thiết cho thực hiện rà soát thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng rà soát thủ tục hành chính ở ngành, đơn vị mình.

2.2. Chỉ đạo áp dụng triệt để các biện pháp, giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính hướng dẫn tại Công văn số 317/CCTTHC ngày 25 tháng 9 năm 2009 của Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kiến nghị đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính được giao.

2.3. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc gắn công tác thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ với việc thực hiện Đề án 30, đồng thời xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức có hành vi chậm trễ, thiếu trách nhiệm gây cản trở trong quá trình thực hiện Đề án 30 theo Công văn số 1083/TTg-TCCV ngày 11 tháng 7 năm 2008; thực hiện tốt công tác phối hợp, cử cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm tham gia thực hiện rà soát thủ tục hành chính theo yêu cầu của Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh.

3. Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh

3.1. Kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành chỉ tiêu kiến nghị đơn giản hóa tối thiểu 30% các quy định về thủ tục hành chính ở các ngành, đơn vị được giao rà soát thủ tục hành chính; cương quyết không tiếp nhận kết quả rà soát thủ tục hành chính của những ngành, đơn vị không đạt chỉ tiêu và yêu cầu rà soát lại cho đến khi hoàn thành chỉ tiêu; thực hiện nghiêm các nội dung yêu cầu của Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 317/CCTTHC ngày 25 tháng 9 năm 2009.

3.2. Đề xuất giải pháp tăng cường, nâng cao chất lượng nhân lực đảm bảo công tác tham mưu, giúp việc thực hiện Đề án 30 đúng tiến độ, chất lượng. Trước mắt là việc thực hiện giai đoạn rà soát thủ tục hành chính.

3.3. Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện Chỉ thị này; đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng những ngành, đơn vị thực hiện tốt và xử lý những ngành đơn vị triển khai chậm, không đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến kết quả chung của cả tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 

 

 

Nơi nhận:
- TCT CT của Thủ tướng Chính phủ (B.cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện;
- UBND các địa phương rà soát điểm;
- Các cơ quan thông tin đại chúng cấp tỉnh;
- TCT TH Đề án 30 tỉnh (Tổ trưởng, TP, TV);
- Lưu: VT, CCHC (2 bản).  

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2009 về tăng cường chỉ đạo thực hiện các bộ thủ tục hành chính đã công bố và rà soát thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.698

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49