Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2013 đẩy mạnh Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 20/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 12/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 7 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Ninh Thuận.

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Vì vậy, thực hiện các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của một số sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã còn chậm, kết quả chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tình hình mới.

Để đẩy mạnh Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; đảm bảo chất lượng của kế hoạch cải cách hành chính hằng năm của cơ quan, đơn vị; xác định rõ kết quả cụ thể phải đạt được, những nhiệm vụ phải thực hiện gắn với trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị thực hiện và bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính theo quy định của tỉnh, Bộ, ngành.

Kết quả cải cách hành chính hằng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

a) Tiếp tục triển khai thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù, thu hồi đất đai, đầu tư, …; tiếp tục rà soát, đơn giản hoá và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh về thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị;

b) Tập trung đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm tình hình và giải quyết những công việc liên quan đến đời sống của nhân dân.

3. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn định kỳ hằng năm hoặc đột xuất đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh những sáng kiến, kiến nghị cải cách về thể chế nhất là các quy định về thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư; lựa chọn những vấn đề đang gây nhiều bức xúc trong xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý.

4. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

5. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp cụ thể, thực hiện có hiệu quả các nội dung tiêu chí của Bộ chỉ số cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ; đồng thời tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính của tỉnh hằng năm gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

6. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tích hợp các Trang tin điện tử của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh và đến năm 2020 xây dựng và tích hợp xong Trang tin điện tử của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; hình thành mạng thông tin hành chính điện tử và cơ sở dữ liệu về hệ thống thông tin quản lý, biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo phục vụ chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, hoàn thành trong năm 2014.

7. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bảo đảm kinh phí để triển khai công tác cải cách hành chính của tỉnh hằng năm.

8. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2013 đẩy mạnh Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.856
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33