Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 20/2011/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thửa Thiên Huế

Số hiệu: 20/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Ngô Hòa
Ngày ban hành: 02/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2011/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 6 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; trong những năm qua, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế đã làm tốt công tác tham mưu, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL còn một số tồn tại như: Việc gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền kiểm tra chưa kịp thời; đội ngũ công chức làm công tác kiểm tra văn bản chưa được kiện toàn, thiếu về số lượng và hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kinh phí, trang thiết bị làm việc chưa đáp ứng yêu cầu của công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật...Để khắc phục tình trạng trên, nhằm tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 40/2010/NĐ-CP) và Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 20/2010/TT-BTP) và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế có trách nhiệm tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Nghị định số 40/2010/NĐ-CP và Thông tư số 20/2010/TT-BTP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, địa phương, nhất là đối với những người trực tiếp tham mưu, soạn thảo, rà soát, kiểm tra văn bản; thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót, vi phạm trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý và phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xử lý văn bản trái pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế và xây dựng Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế quản lý, sử dụng cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế ban hành hàng năm đều phải được kiểm tra, xử lý.

c) Hàng năm, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức chuyên trách công tác văn bản các cấp và đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức các đoàn kiểm tra về tình hình xây dựng, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

d) Đôn đốc, hướng dẫn Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế thực hiện công tác tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

3. UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ giúp UBND cùng cấp tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do cấp mình ban hành; đồng thời, chỉ đạo Phòng Tư pháp giúp UBND thực hiện việc kiểm tra, xử lý văn bản do HĐND, UBND cấp xã ban hành theo đúng quy định của pháp luật.

Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu công tác, UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế có trách nhiệm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và xử lý văn bản trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

4. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành đến cơ quan có thẩm quyền kiểm tra theo đúng thời gian quy định; đồng thời, phải tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan kiểm tra văn bản thực hiện nhiệm vụ.

5. Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế có trách nhiệm đảm bảo kinh phí, phương tiện làm việc và các điều kiện khác phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan tư pháp các cấp theo đúng quy định của pháp luật.

6. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tư pháp thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra, xử lý văn bản do mình tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật; cung cấp văn bản cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý văn bản khi được yêu cầu, tạo điều kiện để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý văn bản hoàn thành tốt nhiệm vụ.

7. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 56/2005/CT-UB ngày 12/12/2005 của UBND tỉnh về việc củng cố và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB QPPL);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;
- HĐND, UBND cấp huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, Các PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 20/2011/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thửa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.243
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224