Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 18/CT-UBND tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính tỉnh Bình Phước năm 2016

Số hiệu: 18/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 29/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Bình Phước, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thi gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ. Tuy nhiên, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm, vẫn còn mang tính hình thức, đối phó; việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh còn chậm; năng lực, phm chất, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu là do Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị chưa phát huy hết trách nhiệm người đứng đu trong việc chp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc, buông lỏng quản lý, công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa hiệu quả.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chtịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; trong đó chú trọng nội dung, giải pháp về công tác cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

b) Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt việc chp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc đến cán bộ, công chức, viên chức; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chnh các quyết định của cấp trên.

c) Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, chất lượng đối với các công việc được giao. Chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên; tăng cường trách nhiệm trong phi hp xử lý các nội dung có liên quan.

d) Thường xuyên rà soát các nhiệm vụ theo các kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đối với các nội dung còn tồn tại phải khẩn trương tìm biện pháp giải quyết, tháo gỡ; đối với các nội dung còn khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo với UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

đ) Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm. Kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây sách nhiễu, phiền hà nhân dân, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đứng quy định của pháp luật.

e) Nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức kim tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nội quy, quy chế làm việc, các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo các trường hợp vi phạm phải bị xử lý theo quy định.

g) Định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/5) và 01 năm (trước ngày 15/11) lập báo cáo tng hợp kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ). Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính là một trong những cơ sở quan trọng để xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị.

h) Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh chịu trách nhiệm kiểm đim trước UBND tỉnh về việc chấp hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Chỉ thị này, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị mình (nếu có vi phạm).

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

a) Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền.

b) Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bsót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhim, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

c) Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc đlàm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cm việc sử dụng rượu, bia, đuống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức.

d) Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan báo, đài, phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của UBND tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước toàn tỉnh thực hiện và nhân dân theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện Chỉ thị này; tăng cường vai trò giám, sát, tiếp thu có chọn lọc các góp ý, phê phán của công luận về những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà liên quan đến thủ tục hành chính; kịp thời động viên những gương điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

4. Giao Sở Nội vụ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, định kỳ 06 tháng (trước ngày 30/6) và 01 năm (trước ngày 31/12) báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Chthị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ (Vụ CCVC);
- TTT
U, TT.HĐND;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy;

-
Các sở, ban, ngành tnh;
- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã;
- Đài Phát thanh - Truyền hình;
- Báo Bình Phước;
- LĐVP, Phòng NC-NgV;
- Lưu: VT.(H02)
50

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 29/12/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.788

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!