Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2010 tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh công an xã do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 03/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/CT-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ

Ngày 21/11/2008, Ủy ban Thưng vụ Quốc hội khóa XII đã thông qua Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2009; để tạo sự chuyển biến hoạt động của Lực lượng Công an xã trong thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 20/3/2009 kèm theo Kế hoạch tchức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã; Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã và Nghị định s92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách vi cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Bộ Công an có Thông tư số 32/2009/TT-BCA-V19 ngày 28/5/2009 quy định về chương trình bồi dưỡng, huấn luyện đối với Công an xã và Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Pháp lệnh Công an xã.

Để thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Công an xã, các Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phchỉ thị:

1. Công an Thành phố:

a) Chủ động phối hợp với các Sở, Ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Pháp lệnh Công an xã; chỉ đạo các đơn vị Công an tổ chức quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng và Công an cấp xã nắm vững nội dung của Pháp lệnh, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến Công an xã.

b) Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, Ngành liên quan sớm xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể và hướng dẫn việc thực hiện Pháp lệnh Công an xã trên địa bàn Thành phố trình HĐND, UBND Thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

c) Chủ trì phi hợp với STư pháp biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Công an xã đến Lãnh đạo chủ chốt các Sở, Ngành, đoàn thể Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố và cán bộ, nhân dân để bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định ca pháp luật về Công an xã.

d) Chỉ đạo các đơn vị thuộc Công an Thành phố và Công an cấp quận, huyện, thị xã bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức làm công tác theo dõi, hướng dẫn, chđạo kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Công an xã.

đ) Ban hành, tiếp nhận, in ấn các mẫu sổ sách, giấy tờ phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã.

2. Bộ Tư lệnh Thủ đô có trách nhiệm hướng dẫn, chđạo lực lượng dân quân tự vệ và các đơn vị trực thuộc phối hợp với Công an xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở theo quy định của Pháp lệnh công an xã và các văn bản có liên quan.

3. SNội vụ có trách nhiệm phối hợp với Công an Thành phố tham mưu, đề xuất Quy định về tổ chức, biên chế của lực lượng Công an xã trên địa bàn Thành phố theo quy định của Pháp lệnh Công an xã báo cáo UBND Thành phố xem xét trình HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phi hợp với Công an Thành phố, các S, Ngành có liên quan và UBND các Quận, Huyện, Thị xã hướng dẫn lập dự toán kinh phí và bố trí ngân sách theo kế hoạch hàng năm để thực hiện Pháp lệnh Công an xã theo quy định của pháp luật. Đối với kinh phí triển khai Pháp lệnh công an xã trong năm 2010, Sở Tài chính hướng dẫn Công an Thành phố lập dự toán trình UBND Thành phố cấp bổ sung ngân sách.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Công an Thành phố hướng dẫn việc thực hiện chế độ chính sách thương binh, liệt sĩ và các chế độ ưu đãi khác theo quy định của pháp luật đối với lực lượng Công an xã.

6. SY tế chủ trì phối hợp với Công an Thành phố hướng dẫn thực hiện chế độ khám, chữa bệnh và các chế độ, chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật đi với lực lượng Công an xã.

7. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hp với Công an Thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Hội đồng Phổ biến, Giáo dục pháp luật chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình Thành phố và hệ thống truyền thanh phường, xã tuyên truyền rộng rãi Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dn thi hành Pháp lệnh.

8. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Pháp lệnh Công an xã và các quy định khác của pháp luật liên quan đến Công an xã.

- Tuyển chọn, bố trí đủ người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt tham gia lực lượng Công an xã theo đúng quy định ca Pháp lệnh Công an xã và các văn bn có liên quan đến Pháp lệnh Công an xã.

- Bố trí trụ sở hoặc nơi làm việc cho lượng Công an xã, bảo đảm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Công an xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bo an ninh trật tự ở địa phương.

- Tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố hoặc trình HĐND cùng cấp quyết định phân bổ ngân sách địa phương bảo đảm cho hoạt động của lực lượng Công an xã và mức chi phụ cấp cho Công an viên theo quy định của pháp luật.

- Có chính sách, biện pháp chăm lo, hỗ trợ bảo đảm đời sống và thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho lực lượng Công an xã; xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh.

Chtịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Công an Thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an; (Để báo cáo)
- Bộ Tư pháp; (Để báo cáo)
- TT TU, TT HĐND TP; (Để báo cáo)
-
Đ/c Chủ tịch UBND TP; (Để báo cáo)
-
Các đ/c PCT UBND TP;
- Các S, Ban, Ngành, Đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CPVP, các phòng CV;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2010 tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh công an xã do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.755

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50