Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 07/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2020

Năm 2019, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (sau đây gọi tắt là tuyển quân) đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động trin khai thực hiện nghiêm túc, giao quân đủ chỉ tiêu, hoàn thành mục tiêu, yêu cu đ ra. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn tồn tại một số đim như: công tác tuyên truyền giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự còn hạn chế; quy trình trin khai tuyển quân chưa thống nhất; chưa thực hiện tt công bng xã hội trong tuyển quân; công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự chưa chặt chẽ...;

Năm 2020, tiếp tục thực hiện tuyển quân “tròn khâu” theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định của Chính phủ và các văn bản của các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Để bảo đảm công tác tuyển quân hoàn thành chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cp trên về công tác tuyển quân năm 2020; làm tốt công tác đăng ký, quản lý công dân tuổi 17 và tuổi sẵn sàng nhập ngũ, triển khai tuyển quân chặt chẽ, bảo đm dân chủ, công bằng, công khai đúng quy định; giao quân đủ chỉ tiêu, an toàn, tiết kiệm.

2. Tổ chức tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự sâu rộng tới nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tui sn sàng nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân cho tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, xây dựng khí thế thi đua sẵn sàng nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

3. Các huyện, thành phố giao chỉ tiêu cho cấp xã, phường, thị trấn đảm bảo 100% các xã, phường, thị trấn đều có ít nhất 02 công dân nhập ngũ trở lên, không để xã trắng; ưu tiên tuyển chọn những công dân ở những những xã, bản biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng điểm đtạo ngun phát triển Đảng và nguồn cán bộ cho cơ sở.

4. Để bảo đảm công bằng trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ. UBND tỉnh yêu cu các huyện, thành phtuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ Đại học, Cao đng, scán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi SSNN đang công tác tại các cơ quan, tổ chức nhà nước, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.

5. Tổ chức thực hiện

a) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Là cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS tỉnh, thay mặt Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng NVQS các huyện, thành phố triển khai công tác tuyển quân theo đúng kế hoạch; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai của các địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; kết thúc đợt tuyển quân tổng hợp báo cáo theo quy định;

Phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành có liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện tốt công bằng xã hội trong tuyển quân; tổ chức Lễ giao nhận quân cho các đơn vị Quân đội và Công an trong cùng một ngày; giao cho các đơn vị đủ theo chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng.

b) Công an tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn Công an các huyện, thành phố thực hiện nghiêm những văn bản quy định của cấp trên; tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; phối hợp với cơ quan Quân sự cùng cấp xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự;

Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các sở, ngành có liên quan chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác xét duyệt, hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ, thực hiện nghiêm Thông tư liên tịch của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân.

c) Sở Y tế: Chỉ đạo cơ sở y tế các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan Quân sự, Công an cùng cấp tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe NVQS cho công dân trong diện gọi nhập ngũ. Tổ chức khám phúc tra sức khỏe cho số công dân không đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ do các đơn vị loại trả, tổng hp báo cáo Hội đng NVQS tỉnh (qua cơ quan Thường trực).

d) Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung học nghề trên địa bàn tỉnh cung cấp danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tui sn sàng nhập ngũ đang học ở các trường, số đã tốt nghiệp ra trường hoặc thôi học về Ban CHQS các huyện, thành phố đúng thời gian theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

đ) Sở Tài chính: .Bảo đảm ngân sách cho công tác tuyển quân từ nguồn kinh phí địa phương năm 2020; hướng dẫn công tác thanh, quyết toán bảo đảm đúng theo quy định hiện hành.

e) Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền Luật NVQS năm 2015 sâu rộng, có hiệu quả tới nhân dân các dân tộc trong phạm vi toàn tỉnh, chú trọng đi tượng là công dân trong đtuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa bàn trọng điểm đxây dựng khí thế thi đua sn sàng nhập ngũ bảo vệ T quc.

f) Sở Tư pháp: Phối hợp với các cơ quan liên giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, chống, trốn của công dân trong tuyn chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo đúng quy định của pháp luật; thông báo công khai rộng rãi để giáo dục, răn đe, tạo sự đng thuận nhất trí cao trong quần chúng nhân dân, chống những biểu hiện tiêu cực.

g) Sở Nội vụ: Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hướng dẫn, đôn đốc và thực hiện các thủ tục về khen thưởng công tác tuyển quân; tổng hp, thm đnh hồ sơ, xét và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định; bảo đảm kinh phí khen thưng: Trích từ quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh.

h) Đnghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan khác: Theo chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt Luật NVQS, Nghị định của Chính phủ và Thông tư, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo cơ quan ngành dọc cấp dưới thuộc quyền thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân theo chức trách nhiệm vụ được giao.

i) Các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh: Chủ động kiểm tra, đôn đốc các địa phương được giao phụ trách về công tác tuyển quân, chỉ đạo cơ quan chuyên môn ngành dọc cấp dưới tham mưu cho Hội đồng NVQS cùng cp trong triển khai các bước tuyển quân; Sau mi đợt kim tra, tng hp báo cáo bng văn bản về Hội đồng NVQS tỉnh (qua cơ quan Thường trực).

j) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ vào Quyết định, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dn của cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, tổ chức triển khai bước tuyển quân đảm bảo đúng Luật, đúng quy định. Giao quân đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, đúng thời gian theo quy định.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu các sở, ngành của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ quán triệt, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Quân khu;
- Thường trực t
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thành viên HĐ NVQS tỉnh;
-
Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
-
UBND 12 huyện, thành phố;
-
VP UBND tỉnh phụ trách NC;
- Lưu: VT, NC; ĐH30b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


607

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251