Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác thống kê sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 27/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 24 tháng 7 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ SỞ, BAN, NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Thống kê Sở, Ban, ngành là bộ phận cấu thành của hệ thống thống kê Nhà nước. Thông tin thống kê của các Sở, Ban, ngành là kênh thông tin chủ yếu quan trọng và là kênh thông tin chính đầu vào cho tổng hợp của cơ quan thống kê tỉnh làm cơ sở để đánh giá, phân tích tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và của từng ngành, từng lĩnh vực nhằm phục vụ kịp thời cho cơ quan lãnh đạo Đảng Nhà nước, các cấp, các ngành và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.

Trong những năm qua, nhiều Sở, Ban, ngành đã nỗ lực, cố gắng trong hoạt động bảo đảm thông tin thống kê; thực hiện chế độ báo cáo thống kê; kiện toàn cơ cấu tổ chức đơn vị chuyên trách thống kê. Công tác phổ biến thông tin thống kê nhìn chung được các Sở, Ban, ngành quan tâm đẩy mạnh nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dùng tin.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu nâng cao về chất lượng thông tin thống kê, công tác thống kê Sở, Ban, ngành bộc lộ nhiều bất cập, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế-xã hội của địa phương. Về trách nhiệm tổ chức hệ thống thông tin chuyên ngành thì một số Sở, Ban, ngành chưa hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý quy định về tổ chức công tác thống kê tại Sở, Ban, ngành và các đơn vị trực thuộc để thu thập và tính toán các chỉ tiêu theo quy định và chấp hành thực hiện chế độ báo cáo thống kê đối với Cục Thống kê theo quy định còn hạn chế. Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên và tăng cường công tác thống kê của Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, Ban, ngành có trách nhiệm:

- Thực hiện nghiêm túc Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho Sở, Ban, ngành theo Quyết định số 1978/QĐ-UBND , ngày 25/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam để có đầy đủ nguồn thông tin đầu vào nhằm tổng hợp Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh.

- Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Từng Sở, Ban, ngành xây dựng kế hoạch với lộ trình cho từng năm đối với mỗi hoạt động cụ thể; định kỳ tổng kết, đánh giá việc thực hiện theo quy định, làm cơ sở cho việc đánh giá hàng năm và định kỳ 5 năm việc thực hiện Chiến lược.

- Triển khai thực hiện đồng bộ Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 để nâng cao hiệu quả phối hợp công tác trong hoạt động thống kê giữa các Sở, Ban, ngành trong việc cung cấp, phổ biến và chia sẻ thông tin thống kê nhằm tạo ra hệ thống thông tin thống kê đồng bộ, thống nhất, thông suốt và hiệu quả giữa hệ thống thống kê tập trung và thống kê Sở, Ban, ngành.

- Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích và sử dụng thông tin thống kê.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm: chủ trì phối hợp với Cục Thống kê hoàn thiện tổ chức, biên chế của Hệ thống thống kê Sở, Ban, ngành và thống kê xã, phường, thị trấn. Bố trí đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt công tác thống kê tại địa phương.

3. Cục Thống kê có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung sau:

+ Thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã bảo đảm lộ trình quy định;

+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Nam thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê và các văn bản pháp lý có liên quan;

+ Cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Hệ thống thống kê tập trung với thống kê Sở, Ban, ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng thông tin thống kê; bảo đảm nguyên tắc công khai, bình đẳng trong cung cấp và phổ biến thông tin thống kê.

- Cục Thống kê có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai Chỉ thị này.

4. Tổ chức thực hiện

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả và báo cáo về UBND tỉnh (qua Cục Thống kê tổng hợp) để theo dõi chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác thống kê sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.960

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121