Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/2009/CT-UBND tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 17/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Trần Thanh Mẫn
Ngày ban hành: 31/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2009/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHUẨN HÓA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Sau thời gian thực hiện các quy định về chế độ, chính sách và Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã từng bước được hoàn thiện, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, trong những năm qua do việc điều chỉnh, chia tách địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện và theo thống kê thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của thành phố hiện nay còn thiếu về số lượng (khoảng trên 500 cán bộ, công chức) và chưa đạt chuẩn theo quy định (cán bộ chủ chốt chưa đạt chuẩn về chuyên môn khoảng 55% và công chức khoảng 19%).

Nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thực hiện tốt cải cách hành chính và không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực quản lý nhà nước ở địa phương; đồng thời, chuẩn bị đội ngũ cán bộ, công chức cho nhiệm kỳ bầu cử tới và bổ sung định biên mới (theo phân loại xã), Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị như sau:

1. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Tiến hành rà soát, thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hiện có của từng đơn vị xã, phường, thị trấn. Qua đó, đối chiếu với số lượng định biên quy định và tiêu chuẩn của từng chức danh để xác định số lượng cán bộ, công chức cần được bổ sung; số lượng cán bộ, công chức cần chuẩn hóa.

b) Lập kế hoạch và thực hiện việc tuyển dụng bổ sung đối với các chức danh công chức chuyên môn còn thiếu; giải quyết chính sách hoặc chuyển đổi vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức không đạt chuẩn, không đủ điều kiện đào tạo theo các quy định hiện hành; phối hợp với cơ quan quản lý cán bộ có thẩm quyền cấp huyện để quy hoạch các chức danh cán bộ chuyên trách chủ chốt ở cấp xã cho nhiệm kỳ tới, đảm bảo lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào các chức danh bầu cử phải đạt chuẩn theo quy định.

2. Sở Nội vụ:

a) Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ và tình hình thực tế của thành phố, giao Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng kế hoạch thực hiện bản quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2010 – 2015, tiến tới đạt chuẩn vào năm 2020.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý và kỹ năng điều hành cho các đối tượng cán bộ chủ chốt cấp xã.

c) Phối hợp với các sở, ban ngành: Công an, Quân sự, Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thống kê, … mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm hướng dẫn, cập nhật thông tin cho các chức danh công chức cấp xã.

d) Chủ trì phối hợp với sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục nghiên cứu sửa đổi cơ chế chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã nhằm thu hút cán bộ về công tác ở cơ sở, tạo nguồn cán bộ quy hoạch.

3. Các sở, ban ngành có liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương, nhất là những đơn vị mới điều chỉnh chia tách, giúp đỡ về việc xây dựng trụ sở, trang bị cơ sở vật chất, ổn định nơi làm việc để các địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm quản lý tốt kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thực hiện cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày và được đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là 05 (năm) ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN, TPHCM);
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- TT.Thành ủy, TT.HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể thành phố;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- TT.HĐND, UBND quận, huyện;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Website Chính phủ;
-
Báo Cần Thơ;
- Trung tâm Công báo ;
- VPUBND thành phố (3E);

- Lưu: VT.NĐ150.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/2009/CT-UBND tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.070
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106