Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/2007/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh Cải cách hành chính do tỉnh Cao Bằng ban hành

Số hiệu: 17/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Lô Ích Giang
Ngày ban hành: 19/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2007/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 19 tháng 10 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và thu được một số kết quả nhất định. Các cơ quan, đơn vị đã có đổi mới quy trình công tác, cải tiến sự phân công và phối hợp để giải quyết các thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức đã có ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, giảm dần phiền hà cho các tổ chức và công dân, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Nhưng Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh chưa được các cơ quan, đơn vị cụ thể hoá thành các mục tiêu, chương trình hành động cụ thể. Các cơ quan hành chính chưa có kế hoạch giám sát, đánh giá kết quả hoạt động cụ thể, chưa kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện nên chất lượng cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị chưa cao, vẫn còn nhiều thủ tục rườm rà gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Chấp hành Công văn số 915/TTg-CCHC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy Nhà nước. Tiếp tục quán triệt, phổ biến các nội dung của Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010 của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính.

2. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh, cuối năm tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những khó khăn, tồn tại; xác định nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục trong năm tới.

3. Căn cứ vào Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xây dựng kế hoạch hành động cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 và từng năm của đơn vị mình; nội dung kế hoạch tập trung vào các lĩnh vực cụ thể, nhằm giải quyết những vướng mắc trì trệ về các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch; Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch hành động cải cách hành chính giai đoạn 2008 - 2010; tổng hợp thành Kế hoạch hành động cải cách hành chính Nhà nước của tỉnh giai đoạn 2008 - 2010 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc cho phù hợp theo từng thời kỳ khi Nhà nước ban hành các quy định mới về thủ tục, thời gian giải quyết từng loại công việc theo từng lĩnh vực. Tập trung rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, các khâu trung gian gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và công dân.

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; lựa chọn cán bộ, công chức có phẩm chất, trình độ, năng lực để làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nghiên cứu thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với một số công việc.

6. Phát huy các nguồn lực để góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Triển khai thực hiện tốt các Chương trình dự án: Dự án Hỗ trợ cải cách hành chính công giai đoạn II (SPAR - CB); Dự án Quản lý Nhà nước - Khuyến nông - Thị trường (CB - GEM).

7. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức thi hành công vụ, chấp hành Nội quy, Quy chế làm việc và Quy tắc ứng xử trong giờ làm việc. Kịp thời động viên, khen thưởng những cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc; xử lý cán bộ, công chức không chấp hành tốt các quy định thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và công dân.

8. Giao cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lô Ích Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/2007/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh Cải cách hành chính do tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.992

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242