Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2010 tăng cường công tác Văn thư - Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 16/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Hoàng Thương Lượng
Ngày ban hành: 18/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Yên Bái, ngày 18 tháng 8 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Qua 10 năm thực hiện Pháp lệnh lưu trữ quốc gia, 03 năm triển khai Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm và đạt được những thành tích nhất định, góp phần vào thành tích chung của tỉnh trong sự nghiệp đổi mới vừa qua.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đến nay vẫn còn một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ nên còn nhiều tồn tại, bất cập: Việc ban hành, giải quyết, xử lý văn bản chưa đúng quy trình và thể thức, kỹ thuật quy định; hiện tượng sai sót, thất lạc văn bản còn xảy ra; công tác thu thập, chỉnh lý và bảo quản hồ sơ, tài liệu chưa theo quy định; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ còn hạn chế; tình trạng tài liệu bó gói, tích đống qua nhiều năm diễn ra khá phổ biến; tình trạng cán bộ làm văn thư kiêm nhiệm lưu trữ vẫn còn nhiều và không đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch văn thư, lưu trữ; kho tàng và kinh phí phục vụ cho hoạt động văn thư, lưu trữ chưa đựơc đầu tư đúng mức…

Để đảm bảo thực hiện tốt Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; đồng thời khắc phục những tồn tại, bất cập nhằm đưa công tác văn thư lưu trữ ở địa phương, đơn vị đi vào nề nếp,

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, các tổ chức sự nghiệp, đơn vị doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần kiểm tra, chấn chỉnh một số nội dung sau đây:

a) Việc tổ chức, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật và những văn bản của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ;

b) Bố trí kho lưu trữ đảm bảo theo nội dung Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về kho chuyên dụng và các văn bản hướng dẫn của tỉnh về kho lưu trữ;

c) Sắp xếp cán bộ chuyên trách văn thư, chuyên trách lưu trữ đảm bảo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức văn thư, lưu trữ;

d) Quản lý con dấu, văn bản đi, đến, quy trình xử lý văn bản; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; thực hiện nghiêm chỉnh việc lập hồ sơ công việc, thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị và tiêu huỷ tài liệu; quản lý tài liệu mật, tài liệu lưu trữ hiện hành, tài liệu lưu trữ lịch sử, tài liệu quý hiếm và thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định của pháp luật;

đ) Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ. Chú trọng việc quản lý tài liệu văn thư, lưu trữ trong môi trường mạng Internet;

e) Công tác tự kiểm tra và chế độ báo cáo thống kê về văn thư, lưu trữ.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp thực hiện Đề án đầu tư xây dựng kho chuyên dụng theo nội dung, yêu cầu Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cấp, các ngành, đơn vị sự nghiệp, Doanh nghiệp nhà nước:

- Lập dự toán kinh phí theo Luật Ngân sách nhà nước, Công văn số 2569/TC-HCSN ngày 27/6/2000 của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/9/2010.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mục tiêu đến năm 2015 hoàn thành việc chỉnh lý tài liệu tích đống tại các cơ quan, đơn vị, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh trước 01/10/2010.

d) Chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình, Sở Tư pháp xây dựng chương trình tuyên truyền pháp luật về văn thư, lưu trữ trên các kênh thông tin đại chúng.

đ) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; căn cứ vào kết quả, chất lượng thực hiện của các đơn vị để tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, các tổ chức sự nghiệp, đơn vị doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
- TT.Tỉnh Uỷ;
- TT.HĐND, TT.UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp,
đơn vị Doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh (NC, TH);
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TC-HC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2010 tăng cường công tác Văn thư - Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.237
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85