Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 16/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Lai Châu, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Trong những năm qua, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, sau gần 04 năm thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015, công tác cải cách hành chính còn một số hạn chế, yếu kém: Việc thực hiện các nội dung cải cách hành chính tại một số đơn vị, địa phương chưa triệt để; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt, đồng bộ; Cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, nhất là ở các lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng, đất đai…; một số nơi vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, gây khó khăn cho các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân; Tinh thần, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, phong cách giao tiếp còn gây phiền hà cho người dân; Cải cách tổ chức bộ máy và cải cách chế độ công vụ còn chậm, hiệu quả chưa rõ nét.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém nêu trên là do: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức và người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương về nhiệm vụ cải cách hành chính chưa đầy đủ; một số nơi chưa thực sự đề cao vai trò của công tác cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, có nơi còn thụ động, chưa quyết tâm thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch hàng năm; việc đầu tư cơ sở vật chất cũng như hiện đại hóa nền hành chính chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tế; việc kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm thực hiện.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính theo quy định. Xác định kết quả cải cách hành chính hàng năm là nội dung chủ yếu cho việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đồng thời là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân theo tinh thần Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

2. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng một cửa, một cửa liên thông. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực và có phẩm chất đạo đức tốt làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tại những đầu mối giải quyết thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo quy định; thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai, minh bạch về quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc phải đeo thẻ và có bảng ghi rõ họ tên, chức vụ của cán bộ, công chức, viên chức để các tổ chức, cá nhân biết, giám sát. Xử lý kịp thời những kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, doanh nghiệp đối với các quy định và công tác giải quyết thủ tục hành chính.

3. Rà soát, điều chỉnh, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ; rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc, phân công tác theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo mỗi việc phải có người phụ trách, chịu trách nhiệm chính. Căn cứ chương trình, kế hoạch làm việc của UBND tỉnh, các chương trình, kế hoạch được giao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; phân công, giao đầu mối chịu trách nhiệm chính đối với từng đề án, dự án cụ thể, gắn với thời gian, kết quả hoàn thành; định kỳ rà soát, đánh giá chất lượng công việc, nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức theo quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện xây dựng, thẩm định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; lưu giữ đầy đủ và thường xuyên cập nhật các thông tin hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

5. Tăng cường thanh tra, giám sát kỷ cương hành chính, kiểm tra nội bộ để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính; chấn chỉnh hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và xử lý nghiêm, kiên quyết đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc gây khó khăn, nhũng nhiễu, phiền hà trong công tác giải quyết thủ tục hành chính.

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản, mạng nội bộ để trao đổi công việc. Thực hiện trao đổi các văn bản, giấy tờ hành chính (các văn bản bằng giấy) chuyển sang trao đổi bằng văn bản điện tử. Triển khai, cung cấp thêm các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy nhanh tiến độ mở rộng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 xuống các đơn vị trực thuộc và xuống tận đơn vị cấp xã.

7. Trách nhiệm của một số sở, ngành có liên quan:

a) Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính trong phạm vi toàn tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các ngành chức năng liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh để tiến hành kiểm tra theo chuyên đề về một số lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm; kiểm tra đột xuất các cơ quan, đơn vị để xử lý, chấn chỉnh, tăng cường đạo đức và trách nhiệm, thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định.

Tham mưu sửa đổi Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu đảm bảo sát thực, hiệu quả.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp theo định kỳ 06 tháng, hàng năm và báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này.

b) Sở Tư pháp tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên phối hợp, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Trung ương cấp trên và rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý theo ngành, lĩnh vực để kịp thời tham mưu công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã. Cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính và các quy định có liên quan trên cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

c) Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh triển khai các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, xử lý công việc của các đơn vị, thực hiện giảm các giấy tờ hành chính không cần thiết để tiến tới việc trao đổi văn bản điện tử. Phối hợp với các sở, ngành và địa phương đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

d) Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai có hiệu quả việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đẩy nhanh tiến độ mở rộng xuống UBND cấp xã.

e) Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trong dự toán ngân sách hàng năm; theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện việc khoán biên chế và kinh phí hành chính tại cơ quan hành chính, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện cải cách tài chính công.

g) Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính; phản ánh những trường hợp gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; kịp thời nêu gương những điển hình tiên tiến về tinh thần và thái độ phục vụ trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ nội dung Chỉ thị, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.799

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102