Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15/2015/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Luật Hộ tịch được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016. Đây là đạo luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm các quyền con người, quyền nhân thân theo Hiến pháp năm 2013.

Nhằm kịp thời triển khai Luật Hộ tịch có hiệu quả, tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý và đăng ký hộ tịch; cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch; đảm bảo quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của công dân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ nội dung của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.

b) Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện do HĐND-UBND cấp tỉnh ban hành để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Hộ tịch.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về hộ tịch theo quy định tại Khoản 2, Điều 69 của Luật Hộ tịch.

b) Hằng năm phải tổ chức được ít nhất 01 đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, cấp xã, trên cơ sở chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành.

c) Tổ chức triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch trên cơ sở ứng dụng phần mềm đăng ký hộ tịch, tiến tới kết nối được với phần mềm đăng ký hộ tịch theo Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo Quyết định số: 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Hộ tịch.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch bảo đảm theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện của Luật Hộ tịch.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về hộ tịch để tổ chức triển khai thực hiện Luật Hộ tịch hiệu quả, theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn có trách nhiệm:

Tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Luật Hộ tịch, góp phần phát huy hiệu quả các quy định của Luật trong đời sống xã hội.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Mục 1 Chỉ thị này.

b) Triển khai thực hiện đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định của Luật, tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch; mọi sự kiện hộ tịch khi đăng ký phải đảm bảo chính xác, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản có liên quan.

c) Rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch. Kể từ ngày 01/01/2016 đối với những địa phương tuyển dụng mới công chức làm công tác hộ tịch phải đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của Luật Hộ tịch.

d) Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch, lưu trữ Sổ hộ tịch và hồ sơ hộ tịch theo quy định.

đ) Bố trí kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo việc đăng ký và quản lý hộ tịch đạt hiệu quả như: ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch trên cơ sở trang bị máy vi tính, nối mạng Internet, sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch; các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; tủ lưu trữ hồ sơ hộ tịch, sổ hộ tịch…

e) Thường xuyên thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện đăng ký hộ tịch theo thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật.

f) Chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị tại địa phương phối hợp chặt chẽ với công chức Tư pháp - Hộ tịch trong việc đôn đốc, rà soát các việc sinh, tử chưa được đăng ký trên địa bàn, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của người dân; Chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện việc đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động tại các địa bàn dân cư không tập trung, điều kiện đi lại khó khăn, cách xa trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

g) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và những vi phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch do buông lỏng quản lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc khai sinh, khai tử; chịu trách nhiệm về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và những vi phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch do buông lỏng quản lý.

7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác tuyên truyền Luật Hộ tịch; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp Luật Hộ tịch và Luật Hôn nhân và gia đình.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện và chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án, bản sao quyết định đến Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân để ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định, quy định tại Khoản 2 Điều 3, Điều 30 của Luật Hộ tịch.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh đến Sở Tư pháp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Giao Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 08/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/2015/CT-UBND ngày 11/12/2015 thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.288

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80