Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 08/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2012/CT-UBND

 Ninh Thuận, ngày 08 tháng 5 năm 2012

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG KINH PHÍ TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Thực hiện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét; trong đó đã tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ hành chính, quản lý Nhà nước, hành chính công, cải cách hành chính, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; chú trọng hơn đến việc bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo chức danh, vị trí công tác; tập trung hơn trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính. Qua đó góp phần hoàn thiện, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; đáp ứng được nhu cầu trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là công tác củng cố xây dựng hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số bất cập, hiệu quả chưa cao, gây lãng phí trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng sau khi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức như: việc xét, cử đối tượng tham gia đào tạo, bồi dưỡng tại một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; chưa gắn kết, đồng bộ giữa đào tạo với quy hoạch sử dụng, chưa căn cứ theo nhu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cá biệt có trường hợp chỉ nhằm đáp ứng nguyện vọng, nâng cao trình độ, chức danh của cá nhân nhưng chuyên ngành đào tạo không thực sự phù hợp với yêu cầu đối với vị trí công tác đang hoặc dự kiến phân công; chưa cân đối hợp lý số lượng đi đào tạo, bồi dưỡng/biên chế đang thực hiện, không đảm bảo phân kỳ thực hiện gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công tác của cơ quan, đơn vị.

Để thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh; đảm bảo thiết thực, đúng mục đích và đối tượng; sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và nhân lực sau khi được đào tạo, bồi dưỡng; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 và mục tiêu quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt tại Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm:

a) Khi xét, cử cán bộ, công chức (kể cả công chức của đơn vị trực thuộc) đi đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ theo nhu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị; đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật (như thời gian công tác, độ tuổi, khả năng quy hoạch phát triển, cam kết thời gian phục vụ sau khi được đào tạo, …); chuyên ngành đào tạo nâng cao phải tương ứng với chuyên ngành đã được đào tạo, phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức của cá nhân đang hoặc dự kiến đảm nhận; phân kỳ hợp lý số lượng cán bộ, công chức cử đi đào tạo, bồi dưỡng hàng năm/biên chế đang thực hiện; ưu tiên cán bộ, công chức là: nữ, người dân tộc, đối tượng hoặc con em gia đình thuộc diện chính sách, có công với cách mạng; tránh trùng lấp cử tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng/cùng thời gian; đồng thời phải gắn liền với sử dụng, đãi ngộ sau khi đào tạo;

b) Tăng cường quán triệt về chức năng, vai trò của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về trách nhiệm học và tự học để trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc, kinh nghiệm điều hành và xử lý công việc hiệu quả theo vị trí việc làm, góp phần thực hiện xã hội hoá trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ trình độ, kỹ năng, đáp ứng nhu cầu thực thi nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

c) Trên cơ sở đó, kể từ năm 2012, đối tượng, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải thực hiện theo Kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chế độ hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách về đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ trong nước (theo quy định hiện hành) phải tập trung vào những nội dung:

- Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học theo tiêu chuẩn cho cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn.

- Đào tạo trình độ sau đại học cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện trên cơ sở có khả năng triển vọng đảm nhận công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật hoặc đối với một số ngành còn thiếu nguồn nhân lực.

Trường hợp đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chỉ giải quyết cho các đối tượng thuộc diện:

+ Quy hoạch cán bộ chủ chốt của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

+ Được cấp có thẩm quyền xét duyệt tham gia các khoá đào tạo mở theo Kế hoạch do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

+ Đào tạo theo đúng chuyên ngành còn thiếu nguồn nhân lực để phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đối với các trường hợp cơ quan, đơn vị đã xác định rõ về nhu cầu trình độ, vị trí việc làm khi tuyển dụng công chức. Nếu cá nhân có nhu cầu nâng cao trình độ, cơ quan, đơn vị có thể xem xét, khuyến khích, tạo điều kiện về mặt thời gian để cá nhân được tham gia học tập theo hình thức phù hợp.

2. Giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm:

a) Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; kịp thời hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

b) Đối với các trường hợp phát sinh cần phải cử và áp dụng chế độ đi đào tạo để nâng cao trình độ, chất lượng nguồn nhân lực trên một số lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, … nhưng chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng; các cơ quan, đơn vị báo cáo giải trình, đề xuất thông qua Sở Nội vụ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

c) Tăng cường kiểm tra chặt chẽ việc tuyển dụng công chức tại các cơ quan, đơn vị, tránh tình trạng tuyển dụng đối tượng chưa đảm bảo nhu cầu về trình độ, phải thực hiện đào tạo lại gây lãng phí trong sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và công tác sử dụng nhân lực;

d) Thực hiện hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định hiện hành, hiện tại được ban hành theo Quyết định số 2095/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó không được vận dụng quy định tại một số Điều khoản của Quyết định số 2095/2010/QĐ-UBND để chi các khoản như sau:

- Hỗ trợ theo quy định tại điểm b khoản 2, 3, 5 Điều 5 nếu cơ sở đào tạo không thuộc các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chính trị, hành chính (như Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, …) và khoá đào tạo, bồi dưỡng không nằm trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt/năm.

- Hỗ trợ đi thực tế, sưu tầm tài liệu để viết đề tài, luận văn tốt nghiệp theo quy định tại khoản 6 Điều 5 nếu khoá đào tạo không tổ chức thi tốt nghiệp.

- Chế độ phụ cấp chức vụ trong thời gian đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Điều 12 nếu đi học dài hạn (phải bàn giao công tác và tạm thời thôi giữ chức vụ lãnh đạo theo quyết định của cấp có thẩm quyền); chế độ phụ cấp trách nhiệm, độc hại nếu trong thời gian đi đào tạo, bồi dưỡng không trực tiếp thực thi nhiệm vụ, theo hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành có liên quan.

3. Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có hiệu quả; thực thi nghiêm túc theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo thực hiện thanh, quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.

4. Đối với đào tạo, bồi dưỡng viên chức, tạm thời tiếp tục thực hiện chế độ hỗ trợ được ban hành kèm theo Quyết định số 2095/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và tăng cường hiệu quả sử dụng kinh phí trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở Chỉ thị này cho đến khi áp dụng thực hiện quy định cụ thể của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng viên chức, về sử dụng kinh phí và thực hiện chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo Luật Viên chức.

5. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành;

Giám đốc các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/2012/CT-UBND ngày 08/05/2012 về tăng cường hiệu quả sử dụng kinh phí trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.794

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74