Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Hải Dương, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Luật Căn cước công dân đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016. Đây là đạo luật quan trọng quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu Căn cước công dân. Nguyên tắc quản lý, trách nhiệm của cơ quan quản lý, quyền và nghĩa vụ của công dân về Căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu Căn cước công dân. Trong đó quy định về trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (CCCD), tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch của nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của công dân.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của lực lượng CAND, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc thực hiện Luật CCCD nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT. Thực hiện Quyết định số: 267/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Luật CCCD, Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Công an tỉnh

a) Căn cứ vào Kế hoạch triển khai thi hành Luật CCCD của Bộ Công an xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật CCCD trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức cài đặt, cập nhật phần mềm và chuyển đổi dữ liệu của hệ thống sản xuất cấp và quản lý CMND sang sản xuất cấp và quản lý thẻ CCCD; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và yêu cầu cải cách hành chính cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng công an. Trong đó, tập trung vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo công an các cấp, cán bộ chiến sỹ ở các đơn vị trực tiếp làm công tác cấp, quản lý CCCD, chống quan liêu, gây phiền hà đối với tổ chức, công dân.

b) Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật CCCD cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, bảo đảm cho việc thực hiện Luật được thống nhất.

c) Kiện toàn tổ chức bộ máy, chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác cấp, quản lý CCCD.

Cải tiến phương pháp làm việc, đảm bảo công tác cấp, quản lý CCCD chính xác, công khai, minh bạch về trình tự, thủ tục thực hiện; giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến CCCD theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD đối với người đang làm nghĩa vụ quân sự, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng cư trú tại nơi đơn vị của người đó đóng quân theo quy định của Luật CCCD.

3. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định về CMND trái với Luật CCCD để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh hướng dẫn các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, đài truyền thanh ở cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật CCCD và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ở địa bàn.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo kinh phí để triển khai, thực hiện Luật CCCD trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm theo quy định của pháp luật. Kinh phí triển khai Luật CCCD trong năm 2016, Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh lập dự toán kinh phí trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp bổ sung cho Công an tỉnh.

6. Các Sở, ban, ngành liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ngành, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật CCCD theo quy định. Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong lĩnh vực quản lý của ngành mình liên quan đến quy định về CCCD để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với Luật CCCD và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Phối hợp với ngành Công an điều chỉnh các giấy tờ của công dân đã ghi số CMND 9 số, CMND 12 số sang số thẻ CCCD để tạo thuận lợi cho công dân trong các giao dịch.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về CCCD trên địa bàn theo quy định của Luật CCCD và các quy định khác của pháp luật theo phạm vi, thẩm quyền.

b) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phổ biến sâu rộng nội dung Luật CCCD đến toàn thể nhân dân và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu rõ nội dung Luật CCCD; đồng thời tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc phạm vi chức năng quản lý liên quan đến quy định về CCCD để sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với quy định của Luật CCCD và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

c) Không tự ý ban hành thêm quy định về trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD hoặc đặt ra việc thu lệ phí trái với quy định trong Luật CCCD và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

8. Tổ chức thực hiện

Nhận được Chỉ thị này, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên địa bàn, phạm vi thuộc Sở, ngành mình.

Giao Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 18/12/2015 triển khai Luật Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.880

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88