Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/2010/CT-UBND về tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 14/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 14/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2010/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 7 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Ngày 03 tháng 3 năm 2010, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BTP hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Đây là Thông tư quan trọng được ban hành nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật qua đó kiến nghị xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng thời cũng là cơ sở pháp lý để công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được triển khai có bài bản và nề nếp tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Để tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có hiệu quả theo nội dung Thông tư số 03/2010/TT-BTP , Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

a) Tổ chức quán triệt nội dung Thông tư số 03/2010/TT-BTP đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình;

b) Hàng năm xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị mình. Kế hoạch cần xác định cụ thể nội dung, lĩnh vực pháp luật, cách thức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

c) Phân công, bố trí cán bộ, công chức có nhiệm vụ tham mưu cho thủ trưởng thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách;

d) Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9 Thông tư số 03/2010/TT-BTP. Kịp thời kiến nghị những bất cập phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật;

đ) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá và xử lý các thông tin về tình hình thi hành pháp luật do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cung cấp đồng thời thực hiện các nội dung khác của công tác theo dõi thi hành pháp luật;

e) Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thống kê, báo cáo (báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất) tình hình thi hành pháp luật gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Giám đốc Sở Tư pháp chủ động làm tốt công tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địa phương, có trách nhiệm:

a) Hàng năm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành trong đó xác định nội dung, lĩnh vực pháp luật và địa bàn điều tra, khảo sát;

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh tổ chức thực hiện tốt các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và yêu cầu của cơ quan nhà nước cấp trên về từng lĩnh vực cụ thể;

c) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra đột xuất tình hình thi hành pháp luật khi phát hiện những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật hoặc thấy cần thiết phải áp dụng một số biện pháp nhằm kịp thời ngăn chặn những thiệt hại có thể xảy ra cho đời sống xã hội;

d) Đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho các cơ quan ban ngành cấp tỉnh, huyện, xã để đảm bảo việc triển khai có hiệu quả;

đ) Xây dựng Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địa phương;

e) Tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương về Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định;

g) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến về mục đích, yêu cầu, nội dung của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

5. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị lập dự toán ngân sách để chi cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Hoàng Ngọc Đường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/2010/CT-UBND về tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.292
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30