Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về thiết lập đường dây nóng của sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp thu, xử lý thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về vấn đề có liên quan đến các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 13/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THIẾT LẬP ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐỂ TIẾP THU, XỬ LÝ NHỮNG THÔNG TIN CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN PHẢN ÁNH VỀ VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HUYỆN, THÀNH PHỐ

Trong thi gian qua, công tác điều hành, thực thi chính sách của các cấp chính quyền trong tỉnh đã được cải thiện, đã được người dân đánh giá tích cực; chỉ shiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng, năm 2015 tỉnh Thái Bình được đánh giá là một trong 05 tỉnh có chỉ số (PAPI) được cải thiện nhiều nhất. Tuy nhiên công tác điều hành, thực thi chính sách của một số cấp chính quyền, sở, ban, ngành, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ còn hạn chế, hiệu quả xử lý công việc chưa cao...;

Để nâng cao hiệu quđiều hành, thực thi chính sách pháp luật, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Thiết lập đường dây nóng của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để tiếp thu, xử lý những thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về vấn đề có liên quan đến các sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Thời gian đưa vào hoạt động trong Tháng 6/2016.

2. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về nhiệm vụ, yêu cầu của việc sử dụng đường dây nóng; đưa kết quả giải quyết ý kiến phản ánh là một tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua, sắp xếp, quy hoạch, bổ nhiệm đối với công chức, viên chức; quy định rõ hình thức, chế tài đối với việc chậm giải quyết ý kiến phản ánh.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc thiết lập đường dây nóng; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao và việc sử dụng đường dây nóng của sở, ban ngành, địa phương; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời những sở, ban ngành, địa phương không thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng đường dây nóng.

4. Các sở, ban ngành, địa phương: Phải xây dựng quy trình quản lý, sử dụng đường dây nóng phù hợp để đáp ứng yêu cầu hoạt động, tiếp nhận, xử lý, lưu trữ thông tin. Hàng tháng sở, ban ngành, địa phương phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả xử lý các thông tin phản ánh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình chủ động trong việc tuyên truyền về đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đến người dân hiu và thực hiện.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành, Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình;
- Báo Thái Bình;
- Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, TTHCC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về thiết lập đường dây nóng của sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp thu, xử lý thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về vấn đề có liên quan đến các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.216

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.106.142